W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Klauzula informacyjna

14.11.2020

Klauzula Informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że:

 1. Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej, z siedzibą w Brzozowie, ul. Mickiewicza 1, tel. 13 4341141, fax. 13 4344000, e-mail: kpbrzozow@podkarpacie.straz.pl
 2. W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzozowie wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych – kpt. mgr Urszula Rędziniak, ul. Mochnackiego 4, 35-016 Rzeszów, tel. 17 7470224, e-mail: iod@podkarpacie.straz.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze i wykonania zadania realizowanego w imieniu publicznym lub w ramach sprawowanej władzy publicznej powierzonej administratorowi oraz prowadzenia rejestru korespondencji przychodzącej i wychodzącej – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz e RODO.
 4. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, d i e RODO – w związku z obsługą zgłoszenia alarmowego o zdarzeniu oraz prowadzenia działań ratowniczych w celu ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem. Administrator przetwarza dane osobowe osoby zgłaszającej, osób poszkodowanych, właścicieli lub zarządców obiektów, wobec których prowadzone są działania jednostek ochrony przeciwpożarowej.
 5. Państwowa Straż Pożarna przetwarza dane osobowe w SWD PSP w celu ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem, w zakresie niezbędnym do realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej, uzyskane w związku z prowadzeniem działań ratowniczych oraz obsługą zgłoszeń alarmowych, o których mowa w art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 22 listopada 2013 r. o systemie powiadamiania ratunkowego, w tym dane osobowe osoby zgłaszającej oraz osób, których zgłoszenie dotyczy.
 6. Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej jest współadministratorem danych osobowych przetwarzanych w SWD PSP w zakresie właściwości swojego działania.
 7. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, d oraz e RODO, w związku z art. 5 a ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym, w obiekcie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzozowie i jego bezpośrednim otoczeniu prowadzona jest obserwacja i rejestracja obrazu zdarzeń w postaci monitoringu wizyjnego. Monitoring prowadzony jest w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku oraz ochrony osób i mienia w obiekcie. Dane zapisywane są w sposób ciągły, nowe dane nadpisywane są na najstarszych danych już istniejących. Dane dostępne są w czasie nie krótszym niż 7 dni i nie dłuższym niż 30 dni od momentu zapisu.
 8. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą te podmioty, którym administrator ma obowiązek przekazywania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa oraz nadrzędne jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej.
 9. Administrator przetwarza dane osobowe osoby, która złożyła podanie lub wniosek w sprawie, w zakresie koniecznym do urzędowego załatwienia tej sprawy.
 10. W sytuacjach określonych przepisami prawa, gdzie podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym koniecznym dla realizacji celu, nie podanie prawidłowych danych skutkuje brakiem możliwości załatwienia sprawy.
 11. Dane nie będą udostępniane innym odbiorcom, z wyłączeniem podmiotów do tego uprawnionych, jak podmioty upoważnione do odbioru danych na podstawie odpowiednich przepisów prawa oraz podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia danych osobowych.
 12. Dane osobowe będą przetwarzane oraz przechowywane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, lecz nie krócej niż okres wynikający z wymogów archiwalnych określonych w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt dla jednostek Państwowej Straży Pożarnej. Dane te podlegają przeglądowi nie rzadziej niż co 5 lat od dnia ich uzyskania.
 13. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
 • żądania od administratora dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, Tel. 22 5310300, fax. 22 5310301, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl).
 1. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 2. Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

Poniżej dokumenty opracowane przez Zespół Ekspercki Komendanta Głównego PSP ds. ochrony danych osobowych w formie załączników do artykułu.

Materiały

Obowiązek informacyjny
1​_obowiazek​_informacyjny.pdf 0.04MB
Odpowiedzialność i zadania jednostek innych niż PSP
2​_odpowiedzialnosc​_i​_zadania​_innych​_niz​_PSP​_jednostek.pdf 0.04MB
Zakres odpowiedzialności i podział zadań współadministratorów
3​_zakres​_odpowiedzialnosci​_oraz​_podzial​_zadan​_wspoladministratorow.pdf 0.06MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
25.11.2020 11:40 mł. bryg. Bogdan Biedka
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Wydział Organizacyjno-Kwatermistrzowski
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Klauzula informacyjna 2.0 30.11.2022 11:35 mł. bryg. Bogdan Biedka
Klauzula informacyjna 1.0 25.11.2020 11:40 mł. bryg. Bogdan Biedka

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}