W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Historia Chełmińskiej Straży Pożarnej

Dnia 4 lipca 1875 roku w Chełmnie w sali ratusza, na zebraniu zorganizowanym z inicjatywy działaczy chełmińskich – Bonina, Kochenhawera, Durszewicza, pod przewodnictwem Burmistrza Miasta – Kalwejta, około stu mieszkańców Chełmna postanowiło utworzyć Ochotniczą Straż Pożarną, która wzięłaby na siebie obowiązek ratowania życia ludzkiego i mienia zagrożonego klęską ognia.

Budowa PSP Chełmno

     Rozumiejąc konieczność i doniosłość istnienia takiej organizacji, zebrani uchwalili jej utworzenie. Równocześnie wybrali pierwszy Zarząd, złożony z komendanta i pięciu członków. Pierwszym Komendantem został Ewe Fryderyk, a na członków zapisało się 50 osób. Również na tym zebraniu został przyjęty statut, w myśl którego członkowie zwać się mieli druhami. Nowi członkowie zobowiązali się bezintersownie stawać do walki z pożarami i z narażeniem własnego życia ratować mienie współobywateli. Wprowadzono podział na oddziały obsługi sikawek, węży, toporników oraz prądowników. Wszyscy druhowie zostali zobowiązani do udziału w ćwiczeniach. Do 1890 roku organizacja rozwijała się prężnie. Po roku 1890 policja miejska i wojsko pruskie zamierzały przejąć zwierzchnictwo nad druhami, w wyniku czego część druhów odeszła z organizacji. Władze widząc skutek swojej ingerencji zrezygnowały z wysuwanych roszczeń. W 1895r. zmarł zasłużony Komendant Fryderyk Ewe. Nowym Komendantem został dh Hillenberg. Po odzyskaniu przez Polskę niepdległości nastąpił szybki rozwój i unowocześniono sprzęt. W tym czasie wiele dla rozwoju OSP zrobił dh Bredfeld, którego mianowano honorowym naczelnikiem i prezesem. W 1925 roku mieszkańcy Chełmna ofiarowali OSP sztandar, który był wyrazem uznania dla trudnej i ofiarnej pracy organizacji. Po ustąpieniu dha Bredfelda prezesem został dh Hędzlik, naczelnikiem dh Ludwik Wildhenheim, sekretarzem dh Bartosiński, skarbnikiem dh Jan Rydygier, gospodarzem dh Julian Lazarowicz. Zarząd ten przetrwał do 1939 roku.

     W czasie okupacji komendę nad OSP przejął Niemiec Ernest Bergman. Faszyści zabili dha Stanisława Reiwera, dha Ludwika Wildenheima, dha Jana Szupryczyńskiego i wielu innych. Sztandar OSP do wyzwolenia przechował dh Kazimierz Waluszewski. Po wyzwoleniu OSP nie posiadało sprzętu, członkowie sami zbierali fundusze na zakup sprzętu i poszukiwali sprzętu rozrzuconego po powiecie. W 1948 roku przekazano do użytku samochód przystosowany do działań gaśniczych.

     Na mocy ustawy z dnia 4 lutego 1950r. o ochronie przeciwpożarowej i jej organizacji (Dz.U. z 1950r. Nr 58 poz. 404) została powołana Komenda Powiatowa Straży Pożarnych w Chełmnie. Komendantem Powiatowym Straży Pożarnych został Józef Abramowski, który pełnił powierzoną funkcję od 01 paździrnika 1950r. do 15 czerwca 1962r., kiedy to odszedł na zasłużoną emeryturę w wieku 68 lat w stopniu młodszego kapitana. Powiat chełmiński w tym okresie obejmował miasto Chełmno, gminy: Chełmno, Dąbrowa Chełmińska, Kijewo Królewskie, Lisewo, Łubianka, Papowo Biskupie, Stolno i Unisław. W tym okresie wybudowano wiele ppoż zbiorników wodnych, zaopatrywano OSP powiatu chełmińskiego w sprzęt gaśniczy.

     Od 1962 roku Komendantem Powiatowym Straży Pożarnych został st. ogn. poż. Tadeusz Drozdowski. W tym okresie Komenda Powiatowa brała udział w budowie strażnic OSP na terenie powiatu chełmińskiego, rozbudowano też obiekt i zaplecze warsztatowe siedziby komendy. W 1975 roku w skutek reorganizacji terenowych organów administracji państwowej do województwa bydgoskiego przechodzi gmina Dąbrowa Chełmińska wraz z jednostkami OSP. Później z powiatu chełmińskiego została wydzielona gmina Łubianka, która weszła w skład powiatu toruńskiego. Z dniem 1 stycznia 1982 roku została utworzona Zawodowa Straż Pożarna, która zatrudniła 30 pracowników. Kapitan poż. Tadeusz Drozdowski odszedł na emeryturę 1 września 1983r. Następnie 01 września 1983r. do 01 maja 1984r. obowiązki Komendanta Rejonowego pełnił chor. poż. Piotr Brzozowski. W dniu 1 maja 1984r. na Komendanta Rejonowego Straży Pożarnych został mianowany kpt.poż. inż. Bogdan Utrata, który pełnił tę funkcję do 31 grudnia 1996r. W czasie pełnienia służby przez Komendanta Utratę w roku 1987 wybudowano nowy obiekt strażnicy przy ul.Łunawskiej 3a w Chełmnie. Doposażano na bieżąco jednostkę ratowniczo gaśniczą w nowoczesny sprzęt. Również doposażano w niezbędny sprzęt jednostki OSP. Na podbudowie najlepszych jednostek OSP utworzono Krajowy System Ratownczo Gaśniczy.

     Od 01 stycznia 1997r. do dnia 17.02.2012 funkcję Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej pełnił st.bryg. mgr inż. Andrzej Froń. W dniu 17.02.2012 nastąpiło przekazanie obowiązków k-nta powiatowego dotychczasowemu z-cy k-nta powiatowego bryg.mgr inż. Karolowi Utracie a 1.03.2012 bryg.mgr inż. Utrata został powołany na stanowisko K-nta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Chełmnie. Nowy Komendant służbę w Ochronie Przeciwpożarowej rozpoczął w 1992 roku. W tut. Komendzie pracuje od 28 lat piastując różne stanowiska. Przez ostatnie 8 lat był z-cą Komendanta powiatowego.

 

Zdjęcia (3)