W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Skargi, wnioski i petycje

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Cieszynie lub upoważniony Z-ca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Cieszynie przyjmuje interesantów w sprawach skarg, wniosków, zażaleń i odwołań raz w tygodniu (czwartek w godz. 15.30 - 17.00), po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu z sekretariatem Komendanta Powiatowego PSP tel. (33) 8521106.

W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Cieszynie, przyjmowaniem oraz rozpatrywaniem skarg i wniosków zajmuje się Sekcja Organizacyjno-Kadrowa, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.30. Telefon kontaktowy (33) 8521106.

Skargi i wnioski można składać:

 • Listownie - na adres:
  Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Cieszynie
  ul. Chemików 16, 43-400 Cieszyn
 • Osobiście – w sekretariacie przy ul. Chemików 16 w Cieszynie od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 – 15.30
 • Za pośrednictwem ePUAP: /KPPSPCieszyn/SkrytkaESP
 • Za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: pspcieszyn@katowice.kwpsp.gov.pl  z zaznaczeniem w tytule „Skarga” lub „Wniosek”
 • Faksem na numer: (33) 8521106
 • Ustnie do protokołu: po wcześniejszym telefonicznym skontaktowaniu się z Sekcją Organizacyjno-Kadrową tel. (33) 8521106

WAŻNE!
Skargi/wniosku nie można złożyć telefonicznie.

Skarga/wniosek powinien zawierać:

 • Imię i nazwisko wnoszącego.
 • Dokładny adres do korespondencji.

Zgodnie z § 8 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków, skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

Petycje

Osoby i podmioty zainteresowane złożeniem petycji do Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Cieszynie, na zasadach określonych w ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. 2014, poz. 1195), prosimy o zapoznanie się z informacją umieszczoną poniżej i pod adresem.

Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. stanowi:

Art. 63. Każdy ma prawo składać petycje, wnioski i skargi w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą do organów władzy publicznej oraz do organizacji i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej.

Tryb rozpatrywania petycji, wniosków i skarg określa ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego.

Od dnia 6 września 2015 r. sposób składania i rozpatrywania petycji określa ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. 2014, poz. 1195).

Petycje są formą bezpośredniego uczestnictwa obywateli w procesie sprawowania władzy. Petycje to indywidualne lub zbiorowe propozycje odnoszące się do wszelkich spraw związanych z życiem publicznym.

Zgodnie z Art. 2 ust. 3. przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności:

 • Zmiany przepisów prawa.
 • Podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję.
 • Życia zbiorowego.
 • Wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego.

Przedmiot petycji musi dotyczyć spraw będących w zakresie zadań i kompetencji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Cieszynie. W przypadku braku właściwości, KP PSP będąca adresatem petycji przesyła ją w terminie do 30 dni od dnia złożenia, do podmiotu właściwego do jej rozpatrzenia, zawiadamiając o tym równocześnie podmiot wnoszący petycję. (Art. 6 ust. 1.)

Elementy składowe petycji reguluje Art. 4.

Petycja powinna zawierać:

 • Oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję: imię i nazwisko (petycja indywidualna), nazwa podmiotu (petycja zbiorowa w imieniu organizacji, stowarzyszenia lub grupy osób).
 • Dokładny adres do korespondencji: miejscowość, ulica, numer domu i lokalu, e-mail.
 • Tytuł petycji.
 • Wskazanie adresata petycji.
 • Wskazanie przedmiotu petycji.
 • Uzasadnienie (ewentualne załączniki w postaci dokumentów).
 • Pod petycją musi być złożony podpis przez podmiot wnoszący petycję albo przez osobę reprezentującą podmiot oraz pod informacją o udostępnieniu danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Podpis pod petycją składaną za pomocą środków komunikacji elektronicznej reguluje Art. 4 ust. 5. Ustawy.

Jeśli petycja nie spełnia wymogów, o których mowa w Art. 4 ust. 2 pkt. 1 lub 2. pozostawia się ją bez rozpatrzenia, co reguluje Art. 7. W zależności od charakteru braków formalnych petycji (np. pisemnego upoważnienia lub zgody) Komenda Powiatowa PSP zobowiązana jest do wezwania wnoszącego petycję do uzupełnienia braków w terminie 30 dni od dnia złożenia petycji.

Termin rozpatrzenia petycji: bez zbędnej zwłoki, jednak nie później, niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia.

Petycje można składać:

 • Listownie - na adres:Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Cieszynie ul. Chemików 16, 43-400 Cieszyn
 • Osobiście – w sekretariacie przy ul. Chemików 16 w Cieszynie od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 – 15.30 
 • Za pośrednictwem ePUAP: /KPPSPCieszyn/SkrytkaESP
 • Za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: pspcieszyn@katowice.kwpsp.gov.pl  z zaznaczeniem w tytule „Petycja”

Sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi.

W zakresie nieuregulowanym przez Ustawę o petycjach z 6 września 2015 r. stosowane są przepisy Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
25.11.2020 19:21 mł. ogn. Michał Swoboda
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Michał Swoboda
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Skargi, wnioski i petycje 2.0 04.12.2020 20:00 mł. ogn. Michał Swoboda
Skargi i wnioski 1.0 25.11.2020 19:21 mł. ogn. Michał Swoboda

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP