W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Petycje

Osoby i podmioty zainteresowane złożeniem petycji do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. 2014 poz. 1195), prosimy o zapoznanie się z informacją umieszczoną na stronie BIP KGP pod adresem http://www.psp.bip.mswia.gov.pl/petycje
Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. stanowi:
Art. 63. Każdy ma prawo składać petycje, wnioski i skargi w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą do organów władzy publicznej oraz do Organizacji i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej.
Tryb rozpatrywania petycji, wniosków i skargo określa ustawa.
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego
Od dnia 6 września 2015 r. sposób składania i rozpatrywania petycji określa ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. 2014 poz. 1195).
Petycje są formą bezpośredniego uczestnictwa obywateli w procesie sprawowania władzy. Petycje to indywidualne lub zbiorowe propozycje odnoszące się do wszelkich spraw związanych z życiem publicznym.
Zgodnie z Art. 2 ust. 3. przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności:
zmiany przepisów prawa,
podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję,
życia zbiorowego
wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego.
Przedmiot petycji musi dotyczyć spraw będących w zakresie zadań i kompetencji Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej. W przypadku braku właściwości, KG PSP będąca adresat petycji przesyła ją w terminie do 30 dni od dnia złożenia, do podmiotu właściwego do jej rozpatrzenia, zawiadamiając o tym równocześnie podmiot wnoszący petycję. (Art. 6 ust. 1.)
Elementy składowe Petycji reguluje Art. 4.
Petycja powinna zawierać:
- oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję: imię i nazwisko (petycja indywidualna), nazwa podmiotu (petycja zbiorowa w imieniu Organizacji, - stowarzyszenia lub grupy osób),
- dokładny adres do korespondencji: miejscowość, ulica, numer domu i lokalu, e-mail.
- tytuł petycji,
- wskazanie adresata petycji,
- wskazanie przedmiotu petycji,
- uzasadnienie (ewentualne załączniki w postaci dokumentów)
pod petycją musi być złożony podpis przez podmiot wnoszący petycję albo przez osobę reprezentującą podmiot oraz pod informacją o udostępnieniu danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Podpis pod petycja składaną za pomocą środków komunikacji elektronicznej reguluje Art. 4 ust. 5. Ustawy.

Jeśli petycja nie spełnia wymogów, o których mowa w Art. 4 ust. 2 pkt. 1 lub 2 pozostawia się ją bez rozpatrzenia co reguluje Art. 7. W zależności od charakteru braków formalnych petycji (np. pisemnego upoważnienia lub zgody) KG PSP zobowiązana jest do wezwania wnoszącego petycję do uzupełnienia braków w terminie 30 dni od dnia złożenia petycji.
Termin rozpatrzenia petycji: bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia.
Petycje można składać:
- listownie na adres:  KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ ul. Suwalska 50, 19-300 Ełk

- doręczyć osobiście – w Sekretariacie  Komendy w Ełku, przy ul. Suwalksiej 50 w godzinach 7.30 – 15.30

- za pośrednictwem ePUAP- adres strony internetowej www.epuap.gov.pl.
- za pośrednictwem poczty elektronicznej – na adres sekretariat.elk@kwpsp.olsztyn.pl  z zaznaczeniem w tytule „Petycja”
Sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi.
W zakresie nieuregulowanym przez Ustawę o petycjach z 6 września 2015 roku stosowane są przepisy Kodeksu Postępowania Administracyjnego

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
24.11.2020 12:14 mł. ogn. Patryk Jędrzejczak
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Patryk Jędrzejczak
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Petycje 4.0 25.03.2021 14:38 bryg. Marek Markowski
Petycje 3.0 07.01.2021 16:23 bryg. Marek Markowski
Petycje 2.0 26.11.2020 10:40 mł. ogn. Patryk Jędrzejczak
Petycje 1.0 24.11.2020 12:14 mł. ogn. Patryk Jędrzejczak

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}