W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Skargi, wnioski i petycje

Skargi i wnioski

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi lub Zastępca Komendanta przyjmują interesantów w sprawie skarg i wniosków:
każdy poniedziałek miesiąca /w przypadku święta – kolejny dzień roboczy/ w godzinach od 9.00 do 11.00 oraz od 15.30 do 16.30.
Podczas przebywania w Komendzie Komendant Powiatowy i jego Zastępca przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdym czasie, niezależnie od wyznaczonych dni przyjęć interesantów – jeśli nie koliduje to z realizacją zaplanowanych działań służbowych.

Skargi/wnioski można składać:

 • listownie na adres: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi, 19-500 Gołdap, ul. Wojska Polskiego 19
 • osobiście w sekretariacie KP PSP w Gołdapi przy ul. Wojska Polskiego 19 w godz. 7.30-15.30
 • za pośrednictwem ePUAPePUAP
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej – na adres kpgoldap@kwpsp.olsztyn.pl z zaznaczeniem w tytule „Skarga” lub „Wniosek”
 • faxem na nr (87) 615 61 10
 • ustnie do protokołu – osoby upoważnione, tj. pracownicy komórek organizacyjnych komendy mogą również przyjmować interesantów w sprawie skarg i wniosków w ww. godzinach urzędowania komendy o ile Komendant lub Zastępca Komendanta, z uwagi na realizację zadań służbowych, nie mogą przyjąć interesanta. Strażak pełniący służbę w Stanowisku Kierowania Komendanta Powiatowego w Gołdapi (SKKP) może przyjąć interesanta w sprawie skarg i wniosków po godzinach urzędowania komendy tj. w godzinach od 15:30 do 16:30.

Ważne!
Skargi/wniosku nie można złożyć telefonicznie.

Skarga/wniosek powinny zawierać:

 • imię i nazwisko wnoszącego,
 • dokładny adres do korespondencji.

Zgodnie z § 8 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków, skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

Tryb rozpatrywania:

Skargi i wnioski rozpatrywane są na podstawie:

 1. Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity – Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.).
 2. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002r. Nr 5, poz. 46 ze zm.).

Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.
Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności. Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu.

Organ właściwy do załatwienia skargi powinien załatwić skargę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca. Odpowiednio stosuje się termin załatwienia wniosku.

Składanie petycji

Zasady przyjmowania i rozpatrywania petycji  przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi:

Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. stanowi:

Art. 63. Każdy ma prawo składać petycje, wnioski i skargi w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą do organów władzy publicznej oraz do organizacji i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej.

Tryb rozpatrywania petycji, wniosków i skarg określa ustawa.

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego

Od dnia 6 września 2015 r. sposób składania i rozpatrywania petycji określa ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018r., poz. 870 ze zm.).

Petycje są formą bezpośredniego uczestnictwa obywateli w procesie sprawowania władzy. Petycje to indywidualne lub zbiorowe propozycje odnoszące się do wszelkich spraw związanych z życiem publicznym.

Zgodnie z Art. 2 ust. 3. przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności:

 1. Zmiany przepisów prawa.
 2. Podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję.
 3. Życia zbiorowego.
 4. Wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego.

Przedmiot petycji musi dotyczyć spraw będących w zakresie zadań i kompetencji komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej. W przypadku braku właściwości, KG PSP będąca adresatem petycji przesyła ją w terminie do 30 dni od dnia złożenia, do podmiotu właściwego do jej rozpatrzenia, zawiadamiając o tym równocześnie podmiot wnoszący petycję. (Art. 6 ust. 1.)

Elementy składowe petycji reguluje Art. 4.

Petycja powinna zawierać:

 1. Oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję: imię i nazwisko (petycja indywidualna), nazwa podmiotu (petycja zbiorowa w imieniu organizacji, stowarzyszenia lub grupy osób).
 2. Dokładny adres do korespondencji: miejscowość, ulica, numer domu i lokalu, e-mail.
 3. Tytuł petycji.
 4. Wskazanie adresata petycji.
 5. Wskazanie przedmiotu petycji.
 6. Uzasadnienie (ewentualne załączniki w postaci dokumentów).
 7. Pod petycją musi być złożony podpis przez podmiot wnoszący petycję albo przez osobę reprezentującą podmiot oraz pod informacją o udostępnieniu danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Podpis pod petycją składaną za pomocą środków komunikacji elektronicznej reguluje Art. 4 ust. 5. Ustawy.

Jeśli petycja nie spełnia wymogów, o których mowa w Art. 4 ust. 2 pkt. 1 lub 2. pozostawia się ją bez rozpatrzenia, co reguluje Art. 7. W zależności od charakteru braków formalnych petycji (np. pisemnego upoważnienia lub zgody) KG PSP zobowiązana jest do wezwania wnoszącego petycję do uzupełnienia braków w terminie 30 dni od dnia złożenia petycji.

Termin rozpatrzenia petycji

Petycje rozpatrywane są bez zbędnej zwłoki, jednak nie później, niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia.

Petycje można składać:

 1. Listownie na adres:  KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ w GOŁDAPI, ul. Wojska Polskiego 19, 19-500 Gołdap.
 2. Doręczyć osobiście – do sekretariatu KP PSP w Gołdapi, ul. Wojska Polskiego 19, w godzinach 07.30-15.30.
 3. Za pośrednictwem ePUAP - ePUAP
 4. Za pośrednictwem poczty elektronicznej – na adres kpgoldap@kwpsp.olsztyn.pl, z zaznaczeniem w tytule „Petycja”.

Sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi.

W zakresie nieuregulowanym przez Ustawę o petycjach z 6 września 2015 r. stosowane są przepisy Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
08.12.2020 13:05 Michał Herman
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Wojciech Szczepanik
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Skargi, wnioski i petycje 3.0 07.04.2021 15:04 Michał Herman
Skargi, wnioski i petycje 2.0 08.12.2020 23:06 Michał Herman
Skargi, wnioski i petycje 1.0 08.12.2020 13:05 Michał Herman

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}