W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Polityka Prywatności

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27, odpowiadający za zapewnienie funkcjonowania serwisu moj.gov.pl.

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

Z administratorem – Ministrem Cyfryzacji – można skontaktować się:

  • pocztą elektroniczną pod adresem mc@mc.gov.pl,
  • pisemnie – kierując korespondencję na adres siedziby administratora.

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

Administrator – Minister Cyfryzacji – wyznaczył inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem może Pan/Pani kontaktować się pocztą elektroniczną pod adresem iod@mc.gov.pl.

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu:

  • realizacji wybranych usług cyfrowych dostępnych w serwisie moj.gov.pl;
  • prowadzenia z Panem/Panią komunikacji za pomocą poczty elektronicznej w związku z funkcjonowaniem serwisu moj.gov.pl, jeśli Pan/Pani zainicjuje taką komunikację;
  • umożliwienia Panu/Pani dostępu do Pani/Pana domyślnej skrzynki pocztowej ePUAP z poziomu serwisu moj.gov.pl (tj. poprzez skorzystanie z przycisku „Moja skrzynka”), przeglądania wiadomości otrzymanych i wysłanych z tej skrzynki oraz skorzystania z opcji wysłania pisma ogólnego.

 

Podstawy prawne przetwarzania danych w celach określonych powyżej:

  • art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
  • Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne – art. 20a, art. 20aa, art. 20ab, art. 20ac.

 

ZAKRES DANYCH OSOBOWYCH, ODBIORCY DANYCH LUB KATEGORIE ODBIORCÓW DANYCH

Pani/Pana dane osobowe są przekazywane Centralnemu Ośrodkowi Informatyki z siedzibą w Warszawie (02-305) przy Al. Jerozolimskich 132-136 jako podmiotowi przetwarzającemu, realizującemu na rzecz administratora danych zadania w zakresie utrzymania i rozwoju serwisu moj.gov.pl.

Z Centralnym Ośrodkiem Informatyki możesz się skontaktować:

    listownie na adres: al. Jerozolimskie 132-136, 02-305 Warszawa;

    przez e-mail: coi@coi.gov.pl;

    telefonicznie: (22) 250 28 83.

 

Skorzystanie z funkcjonalności „Moja skrzynka” powoduje przetwarzanie Pani/Pana danych przechowywanych w ramach skrzynki przypisanej do Pani/Pana konta ePUAP.

Użytkownik serwisu moj.gov.pl przez swoje działanie ma również możliwość przekazania swoich danych innym podmiotom, w szczególności poprzez wykorzystanie eUsług.

 OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez taki okres, który wymagany jest w związku z eUsługą, z której Pani/Pan korzysta. Pani/Pana dane osobowe wykorzystywane w ramach komunikacji e-mail będą przetwarzanie przez okres prowadzenia tej komunikacji.

 PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych, a w ramach komunikacji e-mail prowadzonej z Panią/Panem także prawo żądania ich sprostowania. Jest to możliwe po uwierzytelnieniu się na założonym przez siebie koncie, w sposób ustalony przez użytkownika tego konta.

 PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

 

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

 

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)

ul. Stawki 2

00-193 Warszawa.

Szczegółowe informacje kontaktowe do UODO są dostępne pod tym linkiem.

 INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH

Pani/Pana dane są niezbędne, aby zrealizować wybraną przez Panią/Pana usługę cyfrową udostępnioną w serwisie moj.gov.pl lub umożliwić administratorowi prowadzenie komunikacji z Panią/Panem. Niepodanie tych danych będzie skutkowało niemożliwością korzystania z tych usług.