W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

KRAJOWY SYSTEM RATOWNICZO - GAŚNICZY

Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy (KSRG) stanowi integralną część bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, obejmującą w celu ratowania życia, zdrowia, mienia lub środowiska, prognozowanie, rozpoznawanie i zwalczanie pożarów, klęsk żywiołowych lub innych miejscowych zagrożeń.

Od 1995 roku zaczął funkcjonować w Polsce, zorganizowany przez Państwową Straż Pożarną, krajowy system ratowniczo-gaśniczy, którego podstawowym celem jest ochrona życia, zdrowia, mienia lub środowiska poprzez: walkę z pożarami i innymi klęskami żywiołowymi, ratownictwo techniczne, chemiczne i od 1997 roku również poprzez ratownictwo ekologiczne i medyczne.

Podstawowym założeniem w budowie systemu ratowniczo-gaśniczego było stworzenie jednolitego i spójnego układu, skupiającego powiązane ze sobą różne podmioty ratownicze, tak aby można było podjąć skutecznie każde działanie ratownicze.

Konstrukcja systemu zakłada, że zasady realizacji podstawowych zadań ratowniczych są niezmienne i dostosowane do specyfiki wszelkiego rodzaju zdarzeń, również zdarzeń masowych lub klęsk żywiołowych, kiedy siły i środki ratownicze są niewystarczające, a organizacja działań ratowniczych wymaga modyfikacji priorytetów oraz dokonania uproszczeń w procedurach działania.

Krajowy system ratowniczo-gaśniczy na terenie województwa wielkopolskiego współtworzą:

 • Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej z siedzibą w Poznaniu,
 • Komendy Miejskie Państwowej Straży Pożarnej zlokalizowane w Poznaniu, Koninie, Kaliszu oraz Lesznie,
 • Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w liczbie 27,
 • 44 Jednostki Ratowniczo-Gaśnicze w tym JRG Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu,
 • 370 Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych (stan na maj 2020).

Podmioty systemowe wspomagają dodatkowo rozsiane po województwie Ochotnicze Straże Pożarne spoza KSRG, których liczbę szacuje się na 1453 (stan na mapa 2020). 

Spośród wyszczególnionych powyżej Komend Powiatowych/Miejskich PSP, najwięcej JRG posiadają komendy w: Poznaniu (9 JRG), Koninie (2 JRG), Kaliszu (2 JRG), Czarnkowie (2 JRG) oraz Pile (2 JRG).

Jednostki Ratowniczo-Gaśnicze w Wielkopolsce, oprócz standardowych działań ratowniczo-gaśniczych, specjalizują się, na poziomie podstawowym, w wyselekcjonowanych dziedzinach interwencyjnych np. ratownictwo wodne, techniczne, wysokościowe, chemiczno-ekologiczne oraz poszukiwawczo-ratownicze.

Poziom specjalistyczny ww. dziedzin wyróżnia Jednostki Ratowniczo-Gaśnicze, w strukturach których działają tzw. grupy ratownictwa specjalistycznego. Wyróżniamy:

 • Grupy Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego (Poznań, Leszno, Konin, Piła, Ostrów Wlkp.),
 • Grupy Ratownictwa Wysokościowego (Poznań, Kalisz),
 • Grupy Wodno-Nurkowe (Poznań, Konin, Piła, Kościan),
 • Grupy Ratownictwa Technicznego (Poznań, Konin-Ostrów Wlkp.),
 • Grupę Poszukiwawczo-Ratowniczą (Poznań).

Lokalizacja JRG (mapka)

Lokalizacja OSP w KSRG (mapka)

 

Włączenie OSP do KSRG

Procedura włączenia jednostki OSP do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego opiera się na zapisach Rozporządzenia MSWiA z dn. 15 września 2014 r. ws. zakresu, szczegółowych warunków i trybu włączania jednostek ochrony przeciwpożarowej do ksrg oraz opracowanej przez Komendę Główną PSP Procedurze P23.

Włączenie jednostki OSP do struktur ksrg wymaga przedłożenia do Komendy Wojewódzkiej PSP stosownej dokumentacji, tj. wniosku o włączenie, karty jednostki OSP, porozumienia z właściwą obszarowo komendą powiatową/miejską PSP oraz władzami samorządowymi.

UWAGA:

Przedłożenie dokumentacji włączeniowej pozostaje w gestii właściwej terenowo Komendy Miejskiej/Powiatowej PSP. Dokumentacja skierowana do KW PSP w Poznaniu przez inne podmioty nie będzie rozpatrywana.

Aspirująca do ksrg jednostka OSP poddawana jest zwykle inspekcji gotowości operacyjnej, której celem jest weryfikacja parametrów warunkujących możliwość jej włączenia do struktur systemu.

Skompletowana dokumentacja po zaopiniowaniu przez Komendę Wojewódzką PSP zostaje przekazana do Komendy Głównej PSP, która w razie aprobaty, w formie decyzji, wyraża zgodę na włączenie danej jednostki do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego.

Zgodnie z pismem WR.0139.8.1.2019 Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP z dnia
8 kwietnia 2019 r. (.pdf do pobrania), rozpatrywanie wniosków o włączenie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych do ksrg odbywa się w dwóch transzach: zimowej oraz letniej.

Wnioski o włączenie jednostek OSP do ksrg należy przesyłać (poczta tradycyjna+wersja elektroniczna na adres mailowy Wydziału Operacyjnego) odpowiednio do dnia:

 • 15 stycznia każdego roku – w odniesieniu do wniosków, które powinny być wysłane do KG PSP do dnia 1 marca.
 • 15 sierpnia każdego roku – w odniesieniu do wniosków, które powinny być wysłane do KG PSP do dnia 1 października.

Priorytetowym kryterium przy kwalifikacji jednostek OSP do KSRG jest występowanie wnioskowanej jednostki OSP w zbiorczym planie sieci podmiotów KSRG, przynależność terytorialna do gminy, w której nie ma jednostek OSP w KSRG lub włączona jest tylko jedna OSP do KSRG.

Ochotnicze Straże Pożarne mogą być włączane do KSRG, gdy posiadają:

 • co najmniej jeden średni lub ciężki samochód ratowniczo – gaśniczy,
 • co najmniej 12 wyszkolonych ratowników,
 • skuteczny system łączności powiadamiania i alarmowania,
 • urządzenia łączności w sieci radiowej systemu na potrzeby działań ratowniczych.

Dodatkowo jednostki OSP, które aspirują do KSRG muszą posiadać na swoim wyposażeniu:

 • zestaw do kwalifikowanej pierwszej pomocy,
 • co najmniej 4 kpl. aparatów ochrony dróg oddechowych,
 • zestaw hydrauliczny.

Materiały

Rozporządzenie MSWiA z dnia 15 września 2014 r. - włączenie do KSRG.
Inspekcja gotowości operacyjnej podmiotów KSRG
Procedura P23 - rozpatrywanie wniosku w sprawie włączenia do KSRG
Procedura​_P23.pdf 0.76MB
Wzór porozumienia włączenia jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej do KSRG
Wzór​_porozumienia​_OSP​_(aktualizacja​_092020).doc 0.09MB
Karta Jednostki OSP 2020
Karta​_Jednostki​_OSP​_2020.docx 0.03MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
11.11.2020 11:07 Mateusz Dymarski
Wytwarzający/ Odpowiadający:
st. asp. Mateusz Dymarski
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
KRAJOWY SYSTEM RATOWNICZO - GAŚNICZY 3.0 15.08.2022 12:10 Mateusz Dymarski
KRAJOWY SYSTEM RATOWNICZO - GAŚNICZY 2.0 10.02.2021 14:44 Mateusz Dymarski
Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy 1.0 11.11.2020 11:07 Mateusz Dymarski

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}