W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności serwisu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lęborku w portalu gov.pl

Ikona ETRTekst łatwy do czytania - Easy To Read - ETR

 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Lęborku zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej gov.pl/kppsp-lebork zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego KP PSP w Lęborku w portalu gov.pl

Data publikacji strony internetowej: 01.09.2020

Data ostatniej dużej aktualizacji: 01.09.2020.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń:

    mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:

  •         pochodzą z różnych źródeł,
  •         opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
  •         niektóre filmy zamieszczone w serwisie mogą również nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów, z uwagi na fakt, że zostały opublikowane również przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Oświadczenie sporządzono dnia 01.09.2020. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest oficer prasowy st. kpt. Marcin Elwart, adres poczty elektronicznej marcin.elwart@straz.gda.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 47 7418667. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Teren komendy znajduje się przy ul. Stryjewskiego 37 gdzie również znajduje się główna brama wjazdowa dla pojazdów i osób pieszych. Przed wejściem na teren komendy należy udać się do drzwi wejściowych do komendy, przeszkolonej klatki schodowej od ulicy Stryjewskiego. Osoba niepełnosprawna może zgłosić chęć załatwienia sprawy za pomocą wideodomofonu, znajdującego się przy wejściu do komendy, telefonicznie, drogą pocztową, bądź też drogą elektroniczną na adres Komendy.

Wejście do głownego, piętrowego budynku znajduje się od strony ulicy Stryjewskiego. Siedziba Urzędu Komendanta Powiatowego Państwowej Straży w Lęborku mieści się na piętrze budynku Komendy Powiatowej PSP w Lęborku. Przy wejściu do budynku komendy znajduję się wideodomofon, za pomocą którego niepełnosprawny interesant może zgłosić potrzebę załatwienia sprawy. Za każdym razem podjęte zostaną wszelkie starania do stworzenia dogodnych warunków dla osoby niepełnosprawnej. Na piętrze znajduje się toaleta.

Do budynku nie można wnosić jakiejkolwiek broni, materiałów wybuchowych i niebezpiecznych oraz innych rzeczy mogących narazić pracowników lub osoby postronne na niebezpieczeństwo.

Materiały

Tekst łatwy do czytania - Easy To Read - ETR
Tekst​_łatwy​_do​_czytania​_-​_ETR​_2.pdf 0.39MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
14.09.2020 09:53 Adam Boguń
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Adam Boguń
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Deklaracja dostępności 9.0 04.11.2021 14:24 Joanna Szymikowska
Deklaracja dostępności 8.0 13.08.2021 10:14 Joanna Szymikowska
Deklaracja dostępności 7.0 01.07.2021 11:51 Joanna Szymikowska
Deklaracja dostępności 6.0 14.12.2020 08:56 Joanna Szymikowska
Deklaracja dostępności 5.0 08.10.2020 14:31 Joanna Szymikowska
Deklaracja dostępności 4.0 08.10.2020 14:20 Joanna Szymikowska
Deklaracja dostępności 3.0 07.10.2020 16:04 Joanna Szymikowska
Deklaracja dostępności 2.0 23.09.2020 13:51 Joanna Szymikowska
Deklaracja dostępności 1.0 14.09.2020 09:53 Adam Boguń

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}