W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Historia

Historia strażyej w Lipnie

Komenda Powiatowa Państwowa Straż Pożarna w Lipnie została powołana z dnia 1 stycznia 1999 r. W związku z wprowadzeniem reformy administracyjnej kraju, przekształcona z Komendy Rejonowej PSP w Lipnie, a swoimi tradycjamisięga do 29 czerwca 1881 r., do kiedyja odbyła, pierwsza zbiórka Straży Ogniowej. Z inicjatywy Burmistrz Miasta Lipna Józefa Getza wówczas Towarzystwo Ogniowe Ochotnicze, jej pierwszy naczelnik Antoni Strygner. Intensywny rozwój organizacji organizacji strażackich na ziemiach polskich datuje się od latyskusy XIX. Ochotnicze strażeea pożarna i rozwijały się i ich niedościsty. Wynikało do z odmiennych warunków politycznych w jaki żyło społeczeństwo polskie w zaborach. Po raz pierwszy w historii polskiego pożarnictwa ego rzucińskiego organów ochrony przeciwpożarowej tworzono na mocy ustawy z dnia 4 lutego 1950 r. "O ochronie i jej przeciwpożarowej organizacji". Na mocy tej ustawy w 1950 r. została powołana Powiatowa Komenda Straż Pożarna w Lipnie, gmina Powiatowe Rady Narodowej w Lipnie. Siedzibą Komendy są pomieszczenia usytuowane na strychu Powiatowej Rady Narodowej przy ulicy Bolesława Bieruta. Komendanta Porucznika Porucznika Aleksandra Paprota, kadrę Komendy 4 funkcjonariuszy pożarnictwa. W siedzibie powiatu ochotniczej Straż Pożarna wyposażona w samochód marki "Betford". W 1956 r. r. obowiązki Urzędu Miasta Gminy Powiatowej, czyli pożarnictwa Janusza Araśniewicza. Z dniem 1 listopada 1958 r. z Komendy Powiatowej Straży Pożarnej we Włocławku na stanowisko Komendanta Powiatowego Straży Pożarnej w Lipnie był aspirantem do pracy ze ZniczemSławem Kozickim. Na terenie powiatu lipnowskiego wówczas 69 jednostek ochotniczych straży straży pożarnych, z z których tylko 6 posiadało samochody – głównie ciężarowe. Zaledwie 2 jednostki posiadały samochody gaśnicze. Braki nie tylko w samochodach pożarniczych, ale w pozostałym sprzęcie. Główny za powołandaniem komendy w nowo wybudowanym budynku przy ulicy Bulwarnej w Lipnie, gdzie również ulokowana miejscowa Ochotnicza Straż Pożarna. Ważne wydarzenie byłej powołanie Miasta Wojewody Włocławskiego nr 65/76 w dniu 15 czerwca 1976 r. Straż w Lipnie kategorii "C" w plutonie sile. Norma etatowa wynosiła 28 osób, na czele z majorem pożarnictwa Zdzisławem Kozickim, jako KomendantEm Straży Pożarnej. Z biegiem lat siedziba Komendy została rozbudowana o magazyny, warsztaty i kotłownię centralnego ogrzewania. Podkreślenia wymaga fakt, że w warsztatach KoSztandar dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Lipnie Historia straży strażyej w Lipnie mendy, pod nadzorem technicznym Komendanta Zdzisława Kozickiego, 2 pożar samochody samochody na star 20 i STAR 26, które przez wiele lat przez lat był eksploatowane przez jednostkinicz ochotej straży pożarnej w Mokowie i Chrostkowie. Na bazie danych w Komendy zorganizowanego ośrodka szkolenia pożarniczego, gdzie na kursach szkolono funkcyjnych OSP. Na przestrzeni 15 lat norma etatowa wzrosła z 28 do 42 etatów, starania kierownictwa Komendy zaowocował rozwojem taboru samochodowego, w ich postaci do postaci samochodów gaśniczych, jak i operacyjnych. Jako jedna z pierwszych jednostek z terenu województwa włocławskiego otrzymała drabinę mechaniczną marki Magirus SD – 30. Rozbudowano oraz siedzibę Komendy o zaplecze zaplecze i magazyny, obserwowe biura i kierowania stanowisko. Dnia 1 września 1990 r. na zasłużonej emerytury nad podpułkownikiem pożarnictwa Zdzisław Kozicki, nowy KomendantEm Komendantem Państwowym podporucznik pożar Mareknictwa Baczyńskiego. Główny celem nowo powołanego Komendanta był poprawa warunków i bytowych załogi, w kolejnych latach lat był systematycznie realizowanych. Zmiany ustrojowe w Polsce, że straż straża musiała znaleźć się w nowej regulacji prawnej. ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej i o Państwowej Straży Straży Gminy Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji do zorganizowania profesjonalnej formacji formacji formacji do niesienia na pomocy w zakresie życia, zdrowia i mienia obywateli. Z dniem 1 lipca 1992 r. powołano Państwową Straż Pożarną jako zawodową, umundurowaną i wyposażoną w specjalistycznych sprzętach formacja do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymiowymi zagrożeniami. Bazą do Fundacji Państwowej Straży Pożarnej, terenowej straży, rejonowej komendy i wojewódzkiej straży pożarnej. W wyniku reorganizacji struktur pożarniczych przy Komenda Rejonowa Państwowa Straż Pożarna w Lipnie wraz z podległymi Jednostkami Ratowniczo-Gaśniczymi w Lipnie oraz w Rypinie. Komendant Rejonowy Straż Państwowa w Lipnie zostałier inż. Marek Baczyński.

 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Lipnie

Z dniem 1 stycznia 1999 r. z o.o. W 1998 roku w 1998 roku w 1998 roku postanowienia w Zgodnie z z dnia 13 października 1998 r. Dz. U. Nr 133, poz. 872, ze zmianami) z dnia 1 stycznia 1999 r. r. r. rozpoczęła się Komenda Powiatowa Straż Pożarna w Lipnie. Terenem jej działania został obszar powiatu lipnowskiego, a siedzibą miasto Lipno. Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza w Skład Komendy Powiatowej jako komórka organizacyjna. Na Stanowisko Powiatowe Straż Pożarnej w Lipnie powołano brygadiera inż. Marka Baczyńskiego. W Dniu 3 października 2000 r. w Lipnie przy ulicy Sportowej wmurowany kamień węgielny w nowobrzeskich strażnicach, w 2004 r. i od tego czasu w celu wykonania Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Lipnie.

budynek komendy w 2004

Z dniem 5 stycznia 2009 r. na stanowisko Komendanta Powiatowego Straży Pożarnej w Lipnie w Lipnie, w tym mgr inż. Ireneusz Pouralski, który w kolejnych latach lat prowadzi działania na rzecz modernizacji taboru samochodowego wyposażenia oraz w sprzęt i urządzenia na urządzeniach. W latach 2010- 2019 oprócz inwestycji w sprzęt i wyposażenie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w zakresie rozwoju jednostek OSP KSRG. W okresie tym 8 jednostek OSP od 14 do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, pozyskało nowe samochody ratowniczo-gaśnicze, co przełożyło się na gotowość do stworzenia operacyjnego, tym samym do 1 w powiecie lipnowskim. Kolejny duży przedsięwzięcie w 2015 r. r. dyrektor był ds. zł. Z dniem 1 lutego 2019 r. r. obowiązki komendanta powiatowego bryg. Piotr Rutkowski. Na Stanowisko Powiatowe PSP w Lipnie z dnia 08 maja 2019 r. Nowy komendant operacyjny z pozyskiwaniem nowoczesnego sprzętu żaludzkiego oraz pojazdów pożarniczych, skutkiem czego w 2019 r. r. do jednostkek OSP z terenu lipnowskiego na aurze dużych sprzętów, a samochód samochód średni ratownikzo-gaśniczy GBA 3/16 Volvo dla OSP w Wielgiem, Samochody Ratowniczo-Gaśniczy GLM Ford dla OSP W woli w wolę oraz hybryda łódź RATOWNICA OSP dla wyniu Dobrzyego. Ponadto w tym okresie okres systemu modernizacji łączności, stanie się bazą do kolejnych modernizacji, unowocześnień i rozbudów kolejny wch lat. Teraz Komenda Powiatowa Straż Pożarna w Lipnie liczy 54 etaty funkcjonariuszy PSP oraz 2 etaty pracowników cywilnych. W systemie pracy 9 funkcjonariuszy oraz 2 pracowników cywilnych, natomiast 45 w systemie zmianowym. Służbę pełni 13 oficerów, 17 aspirantów, 15 podoficerów i 9 szeregowych, z 29 osób posiada wykształcenie wyższe, co blisko 54% stanu osobowego. Szeroki zakres zadań realizowanych przez Strażaków Powiatowych Straż Pożarną w Lipnie, że kadra i strażacy systematycznie podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe. Na wyposażeniu Komendy Powiatowej PSP w Lipnie znajduje się 9 samochodów o przeznaczeniu oraz szereg sprzętu gaśniczego i niezbędnego do realizacji zadań. Corocznie Staraniem kierownictwo Komendy, sukcesywnie pozyskiwany jest nowy sprzęt ratowniczo-gaśniczy, który podnosi poziom wyposażenia Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej oraz efektywność i skuteczność działań.

Od powołania, lipnowska straż pożarna brała udział w wielu akcjach ratowniczo – gaśniczych. W ostatnich 10-ciu lat jej działalności (2010-2019) odnotowano 9.047 zdarzeń, w tym 2.869 pożarów, 6.084 miejscowych zagrożeń oraz 94 alarmy fałszywe. Przeciętnie strażacy lipnowskiej komendy do roku biustonosz w ponad 900 akcjach ratowniczo-gaśniczych na terenie całego powiatu.