W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Skargi i wnioski

PRZYJMOWANIE I ZAŁATWIANIE SPRAW

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Miliczu lub upoważniony Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej przyjmuje interesantów w sprawach skarg, wniosków, zażaleń
i odwołań raz w tygodniu (wtorek w godz. 15:00 - 16:00), po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu z sekretariatem Komendanta Powiatowego PSP. Telefon kontaktowy (71) 38 41 338 wew. 40.
W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Miliczu koordynacją rozpatrywania skarg i wniosków zajmuje się Sekcja ds. organizacyjno- kadrowych od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30. Telefon kontaktowy (71) 38 41 338 wew. 43.

 Skargi/wnioski można składać:

 • listownie na adres: Komenda Powiatowa PSP w Miliczu ul. Powstańców Wlkp.3,  56 -300  Milicz,
 • osobiście w Sekretariacie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
  w Miliczu, ul. Powstańców Wlkp. 3, 56 -300 Milicz,
  w godz. 7.30 – 15.30;
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej – na adres: kpmilicz@kwpsp.wroc.pl ,
 • faxem na nr (071) 38 42 152
 • ustnie do protokołu po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu
  w Sekcji organizacyjno- kadrowej
  - telefon kontaktowy  (71) 38 41 338  w. 40

Skarg/wniosków nie można złożyć telefonicznie.

Skarga/wniosek powinny zawierać:

 •    imię i nazwisko wnoszącego,
 •    dokładny adres do korespondencji.

Zgodnie z § 8 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków, skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

Tryb rozpatrywania:

 • Skargi i wnioski rozpatrywane są na podstawie ustawy z dnia 14.06.1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity - Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zmianami). Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 08.01.2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg
  i wniosków (Dz. U. z 2002 r. Nr 5, poz. 46).
 • Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.
 • Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności. Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu.
 • Organ właściwy do załatwienia skargi powinien załatwić skargę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca. Odpowiednio stosuje się termin załatwienia wniosku.
{"register":{"columns":[]}}