W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Historia

historia psp mogilno

Mogileńska Ochotnicza Straż Pożarna została założona 16 stycznia 1890 r. Jednostka OSP była zarządzana przez burmistrza Mogilna.
Remiza straży znajdowała się wówczas na ul. 900-lecia 3 tj. w obecnej siedzibie KP PSP w Mogilnie.

Jak podaje Czesław Łuczak w „Dziejach Mogilna”: mogileńska Ochotnicza Straż Pożarna cieszyła się największym uznaniem wśród mieszkańców miasta. O jej istnieniu i działalności przypominały często rozbrzmiewające syreny alarmowe. Mogileńscy strażacy brali udział w różnych uroczystościach publicznych a strażacka orkiestra dęta często dawała publiczne koncerty i występowała również w pochodach organizowanych w święta kościelne i państwowe.

Pierwsze lata działalności mogileńskiej straży pożarnej spotkały się z uznaniem Okręgowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych, który wyróżnił ją w 1924 roku przyznaniem sztandaru.  Sztandar obecnie znajduje się w Muzeum Ziemi Mogileńskiej w Chabsku.

Po zajęciu terytorium Rzeczypospolitej w 1939 r. przez wojska hitlerowskich Niemiec, organizacja ochrony przeciwpożarowej na ziemiach polskich w czasie okupacji niemieckiej została całkowicie oparta na prawie obowiązującym w III Rzeszy. Ochotnicze straże pożarne utrzymały swą nazwę, lecz stały się jednostkami pomocniczymi policji i podlegały ich władzy.

W latach 40-tych XX wieku w Mogilnie powstało 10 stowarzyszeń. Spośród tych organizacji społecznych najbardziej rzucała się w oczy mieszkańcom -  ze względu na używanie specyficznego sprzętu i umundurowania  - Ochotnicza Straż Pożarna (OSP), reaktywowana zarządzeniem ministra administracji z 30 listopada1945 roku.

W dniu 4 lutego 1950 r. wydana została  nowa ustawa o ochronie przeciwpożarowej. Ustawa ta powołała Komendę Główną Straży Pożarnych. W tym też okresie tworzone były wojewódzkie i powiatowe komendy straży pożarnych. Wtedy rozpoczęła swą działalność  powiatowa komenda straży pożarnych w Mogilnie będąc pierwszym organem Państwowej Ochrony przeciwpożarowej w powiecie.

Komenda mieściła się w dwóch niewielkich pomieszczeniach, a obsadę stanowiła 3 osobowa załoga. Głównym zadaniem jednostki było zorganizowanie jednolitego systemu ochrony przeciwpożarowej powiatu. Pierwszym komendantem powiatowym był płk poż. Stanisław Korzec.

W 1955 roku komenda powiatowa została przeniesiona do obiektów OSP Mogilno, które znacznie rozbudowano dając możliwość urządzenia pomieszczeń biurowych, sypialni kierowców, punktu alarmowego – dyspozycyjnego.

W maju 1975 r. nastąpił nowy podział administracyjny Polski. Ustawa z dnia 12 czerwca 1975 r. o ochronie przeciwpożarowej dostosowała istniejące struktury do nowego podziału terytorialnego kraju. Minister Spraw Wewnętrznych w miejsce zlikwidowanych komend powiatowych ustalił sieć komend rejonowych i zawodowych straży pożarnych.

Na wniosek Komendanta Wojewódzkiego Straży Pożarnych w Bydgoszczy dnia 7 kwietnia 1976 r. powołano w Mogilnie Komendę Rejonową Straży Pożarnej.

W 1981 roku decyzją Wojewody Bydgoskiego utworzona została Zawodowa Straż Pożarna w Mogilnie. Powołano wówczas do służby pierwszych Junaków OC.
Jednocześnie przydzielono etaty d-cy plutonu oraz dowódcy sekcji, co dało możliwość utworzenia cząstkowego podziału bojowego.

Ogromnym hamulcem rozwoju jednostki ZSP i OSP Mogilno był brak odpowiedniej bazy lokalowej oraz zaplecza socjalnego: brak garaży i świetlicy dla załogi. Powodowało to wielkie utrudnienie w pełnieniu służby oraz utrzymaniu właściwego stanu technicznego sprzętu.

Po kilkuletnich staraniach i zabiegach komendanta ZSP w dniu 6 sierpnia 1982 r. rozpoczęte zostały prace budowlane przy rozbiórce i modernizacji komendy.
Do roku 1985 siedziba Zawodowej Straży Pożarnej w Mogilnie została powiększona o budynek główny, warsztatowy i portierni. Wybudowano również stację paliw płynnych i wspinalnię. Na potrzeby Zawodowej Straży Pożarnej zaadaptowany został magazyn OC przy ul. Konopnickiej.

W dniu 01 lipca 1986 r. rozpoczął się II etap rozbudowy i modernizacji komendy. Na miejscu starego, przeznaczonego do rozbiórki budynku planowano zbudować nowy dwukondygnacyjny, w którym miały znajdować się: garaże dla pojazdów gaśniczych, sypialnia podziału bojowego, sale szkoleniowe i wypoczynkowe oraz kancelaria tajna.

W dniu 21 maja 1988 r. oddano do użytku nowy budynek.

W dniu 24 sierpnia 1991 r. wydane zostały dwie ustawy: O ochronie przeciwpożarowej i O Państwowej Straży Pożarnej, które zobowiązały Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji do zorganizowania profesjonalnej formacji przeznaczonej do niesienia pomocy na wypadek zagrożenia życia, zdrowia i mienia obywateli.

Z dniem 1 lipca 1992 r. powołano Państwową Straż Pożarną jako zawodową, umundurowaną  i wyposażoną w specjalistyczny sprzęt formację przeznaczoną do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami.

Bazę wyjściową do zorganizowania Państwowej Straży Pożarnej stanowiły terenowe zawodowe straże pożarne, komendy rejonowe i wojewódzkie straży pożarnych. W związku z powyższym, Zawodowa Straż Pożarna w Mogilnie została przekształcona w Komendę Rejonową Państwowej Straży Pożarnej i dodatkowo utworzono Jednostkę Ratowniczo-Gaśniczą Państwowej Straży Pożarnej.

W związku z reformą administracji publicznej i nowym podziałem administracyjnym kraju z dniem 1 stycznia 1999 r. rozpoczęła funkcjonowanie Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Mogilnie. Zakwalifikowano ją do V kategorii komend powiatowych. Terenem jej działania jest obszar powiatu mogileńskiego, a siedzibą miasto Mogilno. Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza weszła w skład komendy powiatowej jako komórka organizacyjna.