W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Petycje

Zasady przyjmowania i rozpatrywania petycji  przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Mrągowie Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. stanowi:
Art. 63. Każdy ma prawo składać petycje, wnioski i skargi w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą do organów władzy publicznej oraz do Organizacji i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej. Od dnia 6 września 2015 r. sposób składania i rozpatrywania petycji określa ustawa z dnia
11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. 2014 poz. 1195). Petycje są formą bezpośredniego uczestnictwa obywateli w procesie sprawowania władzy. Petycje to indywidualne lub zbiorowe propozycje odnoszące się do wszelkich spraw związanych z życiem publicznym. Zgodnie z Art. 2 ust. 3 ustawy przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności:     -  zmiany przepisów prawa,
    - podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego,
    - wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego. Przedmiot petycji musi dotyczyć spraw będących w zakresie zadań i kompetencji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej. W przypadku braku właściwości, KP PSP będąca adresatem petycji przesyła ją w terminie do 30 dni od dnia złożenia, do podmiotu właściwego do jej rozpatrzenia, zawiadamiając o tym równocześnie podmiot wnoszący petycję. (Art. 6 ust. 1 ustawy) Elementy składowe Petycji reguluje Art. 4 ustawy. Petycja powinna zawierać:     - oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję: imię i nazwisko (petycja indywidualna),
    - nazwa podmiotu (petycja zbiorowa w imieniu Organizacji, stowarzyszenia lub grupy osób),
    - dokładny adres do korespondencji: miejscowość, ulica, numer domu i lokalu, e-mail.
    - tytuł petycji,
    - wskazanie adresata petycji,
    - wskazanie przedmiotu petycji,
    - uzasadnienie (ewentualne załączniki w postaci dokumentów)
    pod petycją musi być złożony podpis przez podmiot wnoszący petycję albo przez osobę reprezentującą podmiot oraz pod informacją o udostępnieniu danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Podpis pod petycja składaną za pomocą środków komunikacji elektronicznej reguluje Art. 4 ust. 5 ustawy. Jeśli petycja nie spełnia wymogów, o których mowa w Art. 4 ust. 2 pkt. 1 lub 2 ustawy, pozostawia się ją bez rozpatrzenia co reguluje Art. 7. W zależności od charakteru braków formalnych petycji (np. pisemnego upoważnienia lub zgody) KP PSP zobowiązana jest do wezwania wnoszącego petycję do uzupełnienia braków w terminie 30 dni od dnia złożenia petycji. Termin rozpatrzenia petycji: bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia. Petycje można składać:     listownie na adres:  KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ ul. Oficerska 2a  11-700 Mrągowo
    doręczyć osobiście – w sekretariacie KP PSP przy ul. Oficerskiej 2a w godzinach 7.30 – 15.30
    za pośrednictwem ePUAP- adres strony internetowej www.epuap.gov.pl
    za pośrednictwem poczty elektronicznej – na adres kpmragowo@kwpsp.olsztyn.pl
    z zaznaczeniem w tytule „Petycja” Sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi. W zakresie nieuregulowanym przez Ustawę o petycjach z 6 września 2015 roku stosowane są przepisy Kodeksu Postępowania Administracyjnego.