W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Ochrona Danych Osobowych (RODO)

Klauzula informacyjna wynikająca z art. 13 i art. 14 RODO
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, art. 14 ust. 1 i 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuję, że:
1. Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest Komendant Powiatowy
Państwowej Straży Pożarnej w Mrągowie (11-700 Mrągowo, ul. Oficerska 2A,
tel. 89 741 05 00, fax. 89 741 05 11, e-mail: sekretariat_mragowo@kwpsp.olsztyn.pl).
2. W Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie wyznaczony
został Inspektor Ochrony Danych (10-045 Olsztyn, ul. Niepodległości 16, tel. 89 522 95
52, fax. 89 522 95 05 e-mail: iod@kwpsp.olsztyn.pl).
3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit c, d i e RODO –
w związku z obsługą zgłoszenia alarmowego o zdarzeniu oraz prowadzenia działań
ratowniczych w celu ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem,
klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem.
4. Administrator przetwarza dane osobowe osoby zgłaszającej, osób poszkodowanych,
właścicieli lub zarządców obiektów, wobec których prowadzone są działania jednostek
ochrony przeciwpożarowej.
5. Odbiorcami danych są jednostki organizacyjne PSP oraz inne organy na mocy przepisów
odrębnych ustaw.
6. Dane osobowe podlegają przeglądowi, nie rzadziej niż co 5 lat od dnia ich uzyskania, a
także są przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji zadań
wynikających z ustawy.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
 żądania od administratora dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
 wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych
Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01,
e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl) jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie narusza
przepisy RODO.
8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej.
9. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe.
Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie podlegało
zautomatyzowanemu poodejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w
art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

Monitoring wizyjny

Obowiązek informacyjny
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że w obiektach oraz
pojazdach Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mrągowie, a także w ich
bezpośrednim otoczeniu prowadzona jest obserwacja i rejestracja obrazu w postaci
monitoringu wizyjnego.
1. Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest Komendant
Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Mrągowie (11–700 Mrągowo,
ul. Oficerska 2A, tel. (89) 741 0500, fax. (89) 741 0511,
e – mail: sekretariat_mragowo@kwpsp.olsztyn.pl).
2. W Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie wyznaczony
został Inspektor Ochrony Danych (10-045 Olsztyn, ul. Niepodległości 16, tel. (89) 522
9552, fax. (89) 522 9505, e – mail: iod@kwpsp.olsztyn.pl).
3. Pani/Pana dane osobowe w postaci wizerunku mogę być przetwarzane w celu
i zakresie koniecznym do zapewnienia bezpieczeństwa strażaków i pracowników
PSP, zachowania w tajemnicy informacji, ochrony mienia państwowego będącego w
dyspozycji PSP, zabezpieczeniu tego mienia przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
oraz ustaleniu ewentualnej odpowiedzialności majątkowej z tego tytułu. Dane mogą
służyć także wsparciu procesu doskonalenia zawodowego, przygotowania analizy
działań ratowniczych i ich dokumentowania.
4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest art. 6 ust. 1 lit. c i e RODO.
5. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą te podmioty, którym administrator
ma obowiązek przekazywania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa
oraz nadrzędne jednostki Państwowej Straży Pożarnej.
6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub
organizacji międzynarodowej.
7. Dane na rejestratorach zapisywane są w sposób ciągły. Ich okres przechowywania
nie przekracza 30 dni, chyba że prawo nakazuje dłuższe przechowywanie danych.
Nowe dane nadpisywane są na danych już istniejących i w zależności od
częstotliwości korzystania z rejestratora, dostępne mogą być w czasie nie krótszym
niż 7 dni od momentu zapisu.
8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych .
9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01,
e-mail: kancelaria@giodo.gov.pl ), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
10. Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie podlegało
zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w
art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

Materiały

Klauzula informacyjna RODO
Klauzula​_informacyjna​_RODO.pdf 0.12MB
Monitoring wizyjny - klauzula informacyjna
Monitoring​_wizyjny​_-​_klauzula​_informacyjna.pdf 0.12MB
Zakres odpowiedzialności oraz podział zadań współadministratorów SWD PSP
Zakres​_odpowiedzialności​_oraz​_podział​_zadań​_współadministratorów​_SWD​_PSP.pdf 0.33MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
08.12.2020 12:37 kpt. Jakub Tutka
Wytwarzający/ Odpowiadający:
KP PSP w Mrągowie
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Ochrona Danych Osobowych (RODO) 2.0 22.01.2021 11:33 kpt. Jakub Tutka
Ochrona Danych Osobowych (RODO) 1.0 08.12.2020 12:37 kpt. Jakub Tutka

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP