W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Skargi i wnioski

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Myszkowie przyjmuje interesantów w sprawach skarg, wniosków, zażaleń i odwołań raz w tygodniu w poniedziałki w godz. 16.00 - 18.00, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu z sekretariatem Komendy. Telefon kontaktowy 34 313 15 41.

W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Myszkowie, przyjmowaniem oraz rozpatrywaniem skarg i wniosków zajmuje się Sekcja Finansów, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.30. Telefon kontaktowy 34 313 15 41.

Skargi i wnioski można składać:

Listownie - na adres:
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
ul. Jana Pawła II nr 11
42 – 300 MYSZKÓW

Osobiście – w sekretariacie Komendy codziennie w godz. od 7.30 – 15.30

Za pośrednictwem ePUAP: Skrytka ESP

Za pośrednictwem poczty elektronicznej:
na adres: kadry@myszkow.kppsp.gov.pl z zaznaczeniem w tytule „Skarga”; lub „Wniosek”

Faksem na numer: (34) 313 15 41

Ustnie do protokołu: po wcześniejszym telefonicznym skontaktowaniu się z Sekcją Finansów. Telefon kontaktowy 34 313 15 41.

Ważne!

Skargi/wniosku nie można złożyć telefonicznie.

Skarga/wniosek powinien zawierać:

1.1. Imię i nazwisko wnoszącego.
1.2. Dokładny adres do korespondencji.

Zgodnie z § 8 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków, skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, art. 14 ust. 1 i 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym RODO, informuję, że:

1. Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest: Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej (42-300 Myszków, ul. Jana Pawła II nr 11, tel. 34 3131541 fax. 34 3131541, e-mail: pspmyszkow@katowice.kwpsp.gov.pl).

2. W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych – Pani Renata Białas: tel. 601 501 988, e-mail: iod@katowice.kwpsp.gov.pl.

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia / załatwienia lub przekazania do rozpatrzenia / załatwienia zgodnie z właściwością innym podmiotom / organom skargi, wniosku, petycji, interwencji i będą udostępnione jedynie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa lub umów powierzenia.

4. Odbiorcami danych są: jednostki organizacyjne PSP, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Policja, Sądy, Prokuratura.

5. Dane osobowe podlegają przeglądowi, nie rzadziej niż co 5 lat od dnia ich uzyskania, a także są przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji ww. celów, nie krócej niż w czasie wskazanym w przepisach o archiwizacji.

6. Podanie danych jest wymagane w związku z obowiązkiem ustawowym wynikającym z: art. 63 §2 ustawy z 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r., poz. 23 ze zm.) oraz §6 ust. 2 i §8 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5 poz. 46), w związku z art. 226 kpa; art. 4 ust. 2 pkt 1 i 2 oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach (Dz. U. z 2017r. poz. 1123).

7. Przysługuje Pani/Panu prawo do: 1. sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 2. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie narusza przepisy RODO.

8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

9. Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
08.12.2020 10:33 kpt. Michał SŁOTA
Wytwarzający/ Odpowiadający:
mł. ogn. Paweł Skuła
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Skargi i wnioski 2.0 12.02.2021 10:33 mł. kpt. Norbert WIKTOR
Skargi i wnioski 1.0 08.12.2020 10:33 kpt. Michał SŁOTA

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP