W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Tekst odczytywany maszynowo

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Piszu

Czym się zajmujemy?

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Piszu jako jednostka organizacyjna Państwowej Straży Pożarnej jest urzędem zapewniającym obsługę Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej, będącego organem administracji rządowej w sprawach organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego oraz ochrony przeciwpożarowej podległym ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych i administracji.

Zgodnie z artykułem 13 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej, do zadań Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej należy:

Do zadań komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej należy:

1)  kierowanie komendą powiatową (miejską) Państwowej Straży Pożarnej;

2)  organizowanie jednostek ratowniczo-gaśniczych;

3)  organizowanie na obszarze powiatu krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego;

4)  dysponowanie  oraz  kierowanie  siłami  i środkami  krajowego  systemu ratowniczo-gaśniczego  na  obszarze  powiatu  poprzez  swoje  stanowisko kierowania;

5)  kierowanie  jednostek  organizacyjnych  Państwowej  Straży  Pożarnej  z obszaru powiatu  do  akcji  ratowniczych  i humanitarnych  poza  granicę  państwa,  na podstawie  wiążących  Rzeczpospolitą  Polską  umów  i porozumień międzynarodowych;

6)  analizowanie  działań  ratowniczych  prowadzonych  na  obszarze  powiatu  przez podmioty krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego;

7)  organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczej;

8)  współdziałanie  z komendantem  gminnym  ochrony  przeciwpożarowej,  jeżeli  komendant taki został zatrudniony w gminie;

8a)  współdziałanie  z komendantem  gminnym  związku  ochotniczych  straży pożarnych;

9)  rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń;

10)  opracowywanie planów ratowniczych na obszarze powiatu;

11)  nadzorowanie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych;

12)  wykonywanie zadań z zakresu ratownictwa;

13)  wstępne ustalanie przyczyn oraz okoliczności powstania i rozprzestrzeniania się pożaru oraz miejscowego zagrożenia;

14)  organizowanie szkolenia i doskonalenia pożarniczego;

15)  szkolenie członków ochotniczych straży pożarnych;

16)  inicjowanie  przedsięwzięć  w zakresie  kultury  fizycznej  i sportu  z udziałem podmiotów krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na obszarze powiatu;

17)  wprowadzanie podwyższonej gotowości operacyjnej w komendzie powiatowej (miejskiej)  Państwowej  Straży  Pożarnej  w sytuacji  zwiększonego prawdopodobieństwa katastrofy naturalnej lub awarii technicznej, których skutki mogą  zagrozić  życiu  lub  zdrowiu  dużej  liczby  osób,  mieniu  w wielkich rozmiarach  albo  środowisku  na znacznych  obszarach,  oraz  w przypadku wystąpienia i utrzymywania się wzmożonego zagrożenia pożarowego.

Do zadań komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej ponadto należy:

1)  współdziałanie z zarządem oddziału powiatowego związku ochotniczych straży pożarnych;

2)  przeprowadzanie  inspekcji  gotowości  operacyjnej  ochotniczych  straży pożarnych  na obszarze  powiatu,  pod  względem  przygotowania  do  działań ratowniczych;

3)  realizowanie zadań wynikających z innych ustaw.

 

Kontakt: Informacja dla osób niesłyszących lub słabosłyszących:

Aby skutecznie komunikować się z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Piszu osoby niesłyszące lub słabo słyszące mogą:

1)  złożyć wniosek lub wysłać pismo na adres: Komenda Powiatowa PSP w Piszu, ulica Olsztyńska 40A, 12 - 200 Pisz,

2)  załatwić sprawę przy pomocy osoby przybranej,

3)  Napisać pismo i wysłać je poprzez platformę ePUAP, 

Skrzynka: /kppsppisz/SkrytkaESP,

Żeby wysłać pismo przez e-PUAP musisz mieć Internet i swoje konto w ePUAP

4)  wysłać pismo faksem na nr 87 425 41 39,

5)  skontaktować się telefonicznie przy pomocy osoby trzeciej na numer telefonu:  87 425 41 04, Pracownik zaprosi Ciebie na określoną godzinę.

 

Wybierając formę komunikacji wymienioną w punkcie 1-4 należy podać następujące informacje:

  • imię i nazwisko osoby uprawnionej,
  • adres korespondencyjny wraz z kodem pocztowym,
  • sposób komunikowania się z osobą uprawnioną – wskazanie adresu e-mail, numeru telefonu, numer faksu,
  • przedmiot rozmowy w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Piszu,

Informacje dla osób z niepełnosprawnościami niezbędne do wejścia i wjazdu na teren KP PSP w Piszu przy ul. Olsztyńskiej 40A:

Wizyta gości w KP PSP w Piszu: Budynek znajduje się na terenie dostępnym od ulicy Olsztyńskiej. Teren komendy znajduje się przy ul. Olsztyńskiej 40A gdzie również znajduje się parking dla pojazdów oraz główne wejście. Do budynku prowadzi jedno wejście. Do wejścia prowadzą schody. Przy wejściu brak podjazdów dla wózków. Drzwi nie otwierają się automatycznie. Przy drzwiach znajduje się domofon, którego naciśnięcie przywoła strażaka dyżurnego.

  • Wejście na teren KP PSP w Piszu odbywa się w asyście wyznaczonego pracownika KP PSP, który odbiera gości i kieruje do wyznaczonego miejsca spotkania w budynku komendy.
  • Budynek  nie jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Komenda Powiatowa PSP zobowiązuje się zapewnić pomoc przy przemieszczaniu osobom niepełnosprawnym. Pomocy udzielą wyznaczeni pracownicy. Budynek nie posiada dźwigów osobowych. W budynku nie ma toalet przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma systemów naprowadzających dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. W Komendzie Powiatowej PSP w Piszu nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Materiały

Tekst odczytywany maszynowo
Tekst​_odczytywany​_maszynowo.doc 0.05MB
{"register":{"columns":[]}}