W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Deklaracja-dostępności

17.03.2022

Deklaracja dostępności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sępólnie Krajeńskim

Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sępólnie Krajeńskim.

 • Data publikacji strony internetowej: 2020-12-10
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-03-17

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Część filmów nie posiada napisów dla osób głuchych i słabosłyszących – filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej. Napisy będą stopniowo dodawane do starszych filmów.
 • może brakować niewielkiej części opisów alternatywnych
 • pochodzą z różnych źródeł,
 • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Wyłączenia

 • Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich – link poniżej.
 • Zapewnienie dostępu dla osób ze szczególnymi potrzebami.
 •  
 • Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się
 • Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych
 • Pierwsza Ustawa określa zasady korzystania przez osoby uprawnione z pomocy osoby przybranej w kontaktach z organami administracji publicznej, jednostkami systemu, podmiotami leczniczymi, jednostkami Policji, Państwowej Straży Pożarnej i straży gminnych oraz jednostkami ochotniczymi działającymi w tych obszarach.
 • Druga Ustawa to ustawa o dostępności cyfrowej stron internetowych.
 •  
 • KG PSP zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych.
 •  
 • Informacja dla użytkowników niepełnosprawnych
 • Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab.
 • Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.
 • Nawigacja jest też przyjazna dla osób niewidomych dzięki unikalnym tytułom podstron i porządkującej funkcji nagłówków.
 • W całym serwisie włączony jest tzw. fokus, czyli domyślne oznaczenie aktywnego linka czy pola formularza. Fokus przemieszcza się po wszystkich widocznych elementach aktywnych strony w logicznej kolejności – klawisz TAB.
 • Linki – także te prowadzące do serwisów zewnętrznych – otwierają się w tym samym oknie.
 • Kontrast tekstu do tła – dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących.
 • Staramy się pisać zrozumiałe teksty oraz formatować je w sposób zgodny z zasadami dostępności.
 • Zdjęcia i grafiki w serwisie mają alternatywne opisy, aby ich treść była dostępna dla osób niewidomych oraz osób które nie wyświetlają grafiki na przykład na urządzeniach mobilnych.
 • Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące nie korzystające z technologii asystujących:
 •  
 • zmiana wielkości czcionki
 • zmiana kontrastu
 • oprawa graficzna serwisu oparta jest na stylach
 • Ułatwienia dostępu – Pomoc
 • Zmiana rozmiaru strony
 • Graficzne przeglądarki internetowe umożliwiają powiększenie lub pomniejszenie widoku wyświetlanej strony.
 • Aby powiększyć tekst należy wybrać odpowiednią kombinację klawiszy:
 •  
 • Firefox, Chrome, Internet Explorer:
 •  
 • [CTRL] oraz [+] aby powiększyć widok
 • [CTRL] oraz [-] aby pomniejszyć widok
 •  
 • Opera:
 •  
 • [SHIFT] oraz [+] aby powiększyć widok
 • [-] aby pomniejszyć widok
 •  
 • W najwyżej na stronie umiejscowionym menu znajdują się pomocne opcje: „Klawisze dostępności”, „Wersja tekstowa” i „Wersja kontrastowa”.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-12-10
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2022-03-17

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Dariusz Rykert.
 • E-mail: dariusz.rykert@gmail.com
 • Telefon: 47 7514010

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Kujawsko-Pomorski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej
 • Adres: ul. Prosta 32, 87-100 Toruń
 • E-mail: straz@kujawy.straz.gov.pl
 • Telefon: +48 56 658 01 24

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Teren komendy znajduje się przy ul. Sienkiewicza 54 gdzie również znajduje się główna brama wjazdowa dla pojazdów i osób pieszych.  Teren jest utwardzony, a budynek nie jest dostosowany dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Wejście do budynku znajduje się od strony ul. Sienkiewicza. Przed wejściem na teren komendy należy zadzwonić bramofonem (bez Braille'a) znajdującym się przy drzwiach wejściowych do budynku komendy do dyżurnego na stanowisku kierowania. Dostęp wewnątrz budynku jest ograniczony barierami architektonicznymi.  Dyżurny na stanowisku kierowania wraz z funkcjonariuszami komendy zapewnią niezbędną pomoc.

Do budynku nie można wnosić jakiejkolwiek broni, materiałów wybuchowych i niebezpiecznych oraz innych rzeczy mogących narazić pracowników lub osoby postronne na niebezpieczeństwo.

Materiały

PLAN DZIAŁANIA KOMENDY POWIATOWEJ PSP W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOSCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI PLAN NA LATA 2021-2025
Plan​_-​_dostępność.pdf 0.08MB
PLAN DZIAŁANIA KOMENDY POWIATOWEJ PSP W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOSCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI PLAN NA LATA 2021-2025 W WERSJI DOSTĘPNEJ CYFROWO
Plan​_-​_dostępność.docx 0.02MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
05.12.2020 20:17 mł. ogn. Dariusz Rykert
Wytwarzający/ Odpowiadający:
sekcja Organizacyjno- Kadrowa
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Deklaracja-dostępności 9.0 15.11.2023 11:40 Dariusz Chylewski
Deklaracja-dostępności 8.0 19.01.2023 07:43 Dariusz Chylewski
Deklaracja-dostępności 7.0 17.03.2022 17:55 mł. ogn. Dariusz Rykert
Deklaracja-dostępności 6.0 17.03.2022 17:48 mł. ogn. Dariusz Rykert
Deklaracja-dostępności 5.0 07.03.2022 13:18 mł. ogn. Dariusz Rykert
Deklaracja-dostępności 4.0 28.09.2021 09:52 mł. ogn. Dariusz Rykert
Deklaracja-dostępności 3.0 28.09.2021 09:26 mł. ogn. Dariusz Rykert
Deklaracja-dostępności 2.0 21.04.2021 17:47 mł. ogn. Dariusz Rykert
Deklaracja-dostępności 1.0 05.12.2020 20:17 mł. ogn. Dariusz Rykert

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}