W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

SKARGI I WNIOSKI

1. Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej jako organ pierwszej instancji i kierownik zastrzega sobie dokumentację:

   1. dotyczącą zobowiązań majątkowych i finansowych, kontrasygnowaną przez głównego księgowego; projekty pism, decyzji i innych rozstrzygnięć w sprawach dotyczących dochodów i wydatków budżetowych, inwentaryzacji oraz postępowań dotyczących szkód wyrządzonych w majątku jednostki, są przedkładane komendantowi powiatowemu po uzyskaniu aprobaty głównego księgowego;
   1. kierowaną do Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej, Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, centralnych organów państwa oraz wojewódzkiej administracji rządowej i samorządowej, wojewódzkiej administracji zespolonej, samorządowych jednostek organizacyjnych powiatu, organów kontroli państwowej, prokuratury, sądów, kierownictw związków zawodowych i organizacji społecznych;
   2. pisma kierowane do senatorów i posłów;
   3. odpowiedzi na skargi i wnioski dotyczące działalności zastępcy komendanta powiatowego, kierowników komórek organizacyjnych komendy powiatowej oraz jej pracowników;
   4. zakresy czynności zastępcy komendanta powiatowego, oraz pracowników i strażaków komendy powiatowej;
   1. zarządzenia, decyzje, rozkazy, delegacje służbowe, plany pracy i kontroli i inne dokumenty koordynujące działania organów ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu;
   1. władcze akty administracyjne wydawane przez komendanta powiatowego jako organu administracji publicznej.

2. Zastrzega się do podpisu i aprobaty zastępcy komendanta powiatowego dokumentację z zakresu merytorycznego działania nadzorowanych komórek organizacyjnych, z wyjątkiem wymienionych w ust. 1. lub wobec których uzyskał pisemne upoważnienie.

 • Pracą Wydziału kieruje Naczelnik Wydziału
 • Pracą Sekcji kieruje Kierownik Sekcji.
 • Jednostką Ratowniczo – Gaśniczą kieruje Dowódca Jednostki przy pomocy  Zastępcy Dowódcy Jednostki.

3.Do zadań kierującego komórką organizacyjną należy w szczególności:

 • sprawowanie nadzoru nad merytorycznym i formalnym działaniem komórki  organizacyjnej,
 • podpisywanie pism w zakresie merytorycznego działania komórki organizacyjnej  w ramach posiadanego upoważnienia,
 • organizowanie odpraw służbowych, instruktaży, szkoleń doskonalących w zakresie  merytorycznego działania komórki organizacyjnej,
 • nadzór nad realizacją planów pracy oraz dyscypliną służby i pracy, 
 • wnioskowanie w sprawach wynikających ze stosunku służby i pracy podległych  strażaków i pracowników cywilnych,
 • określanie szczegółowych zakresów czynności poszczególnych stanowisk     pracy ,
 • zapewnienie stosowania instrukcji kancelaryjnej.
 • wydawanie poleceń służbowych podległym strażakom  w sprawach objętych zakresem działania komórki organizacyjnej.

4. Komendant Powiatowy, a podczas jego nieobecności zastępca komendanta powiatowego, jest zobowiązany zapewnić strażakom bezpieczeństwo i higienę służby (art. 29 a ust.1 ustawy o PSP).

Pisemne skargi i wnioski można składać:

 • osobiście w siedzibie komendy powiatowej PSP w Śremie
 • za pośrednictwem poczty na adres:
  Komenda Powiatowa
  Państwowej Straży Pożarnej 
  w Śremie
  ul.Grunwaldzka 23
  63-100 Śrem
 • pocztą elektroniczną na adres mailowy - kppspsrem@psp.wlkp.pl
 • faxem - 61 28 10 709

PRZYPOMINAMY

Zgodnie z § 8 pkt. 1  rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków, aby skarga mogła zostać rozpatrzona powinna ona zawierać wskazanie imienia i nazwiska wnoszącego oraz jego adres do korespondencji.

Komendant Powiatowy, a podczas jego nieobecności zastępca komendanta powiatowego, przyjmuje interesantów w sprawach skarg, wniosków, zażaleń i odwołań w tutejszej komendzie w każdy poniedziałek od godz.15.00 do 16.00.

Komórką przyjmującą i koordynującą rozpatrywanie skarg i wniosków w godzinach 7:30-15:30 od poniedziałku do piątku jest sekcja ds. organizacyjno - kadrowych w tutejszej komendzie 

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
25.09.2020 21:26 Tomasz Kierzek
Wytwarzający/ Odpowiadający:
st.kpt. Tomasz Kierzek
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
SKARGI I WNIOSKI 2.0 06.01.2021 12:08 Tomasz Kierzek
Skargi i wnioski 1.0 25.09.2020 21:26 Tomasz Kierzek

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP