W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Historia

Zdjęcie przedstawia budynek garażowy (pierwszej remizy straży pożarnej), który znajdował się w pomieszczeniach należących do Ochotniczej Straży Pożarnej przy ul. Mickiewicza 13 w Wieruszowie.

Rys historyczny Państwowej Straży Pożarnej w Wieruszowie.

Początki Państwowej Straży Pożarnej w Wieruszowie sięgają roku 1955, kiedy to na mapie województwa łódzkiego pojawia się powiat wieruszowski.

4 lutego 1950 r. ustawę Sejm uchwalił o ochronie przeciwpożarowej, w której powołano państwowe organy ochrony przeciwpożarowej, a mianowicie Komendę Główną Straży Pożarnych, komendy wojewódzkie, powiatowe i miejskie straży pożarnych.

Na poziomie powiatu w 1955 r. zostaje powołana Powiatowa Komenda Straży Pożarnych w Wieruszowie, która weszła w skład terenowej administracji państwowej na prawach samodzielnej jednostki organizacyjnej, funkcjonującej jako część Wydziału Spraw Wewnętrznych przy Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Wieruszowie. Jednostką nadrzędną była Wojewódzka Komenda Straży Pożarnych przy Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Łodzi.

Komenda swoją siedzibę początkowo miała w budynku ówczesnej Powiatowej Rady Narodowej (dzisiejszy Urząd Miejski).

Pierwszemu powołanemu komendantowi powiatowemu ppor. poż. Adamowi Perczyńskiemu, przypada niełatwe zadanie tworzenia całej struktury pożarniczej. Pion administracyjny Komendy liczył tylko trzy osoby. Wyposażenie oraz sprzęt  pożarniczy znajdował się w pomieszczeniach należących do Ochotniczej Straży Pożarnej przy ul. Mickiewicza 13.

Budynek i sprzęt nie odpowiadały w pełni potrzebom organizującej się jednostki. Pierwsi zawodowcy musieli dołożyć wszelkich starań, aby prowadzić normalną działalność przeciwpożarową, zwłaszcza akcje gaśnicze. Służbę pełniło wówczas tylko trzech zawodowych strażaków – kierowców oraz dyspozytor. Ze względu na braki kadrowe ściśle współpracowali oni z ochotnikami. W praktyce wyglądało to tak, że w ramach podejmowanych działań pożarniczych, załogę w większości tworzyli ochotnicy, którzy na sygnał syreny alarmowej stawiali się do akcji. Prawdopodobnie na początku działalności Komenda posiadała samochód gaśniczy na podwoziu STAR 20, w latach sześćdziesiątych dysponowała dwoma samochodami gaśniczymi na podwoziu STAR 21 i 25 oraz samochodem operacyjnym Warszawa M-20. Kolejne lata przynoszą zwiększenie etatów zawodowych strażaków – kierowców do sześciu oraz tworzenie jednolitej kadry. Na ukształtowanie spraw kadrowych duży wpływ miały, rozpoczynające się od 1969 roku, przydziały poborowych, do odbycia służby wojskowej – w późniejszym czasie zamienione na zastępczą służbę wojskową. Pozwoliło to na stopniową wymianę załogi i pozostawienie w służbie osób, które sprawdziły się w straży. W nomenklaturze pożarniczej funkcjonowali jako „Junacy”.

 

W 1975 roku po reformie administracyjnej kraju były powiat wieruszowski został włączony do nowo utworzonego województwa kaliskiego. Zlikwidowanie powiatów wymagało dostosowania struktury organizacyjnej ochrony przeciwpożarowej do nowego podziału administracyjnego państwa.

Sejm w czerwcu 1975 roku uchwalił nową ustawę o ochronie przeciwpożarowej, która ustanowiła komendy rejonowe straży pożarnych. Ustawa przewidziała również rozbudowę sieci zawodowych straży pożarnych, ustalając, że w miastach, będących siedzibą komendy rejonowej, powinna być utworzona zawodowa straż pożarna. Tym samym  utworzona została Komenda Rejonowa Straży Pożarnych w Wieruszowie, która organizacyjnie podlegała Komendzie Wojewódzkiej Straży Pożarnych w Kaliszu. Co ciekawe, Komenda Rejonowa Straży Pożarnych w Wieruszowie była jedyną na tym terenie komendą, w której nie została powołana zawodowa straż pożarna, jednostka ta pełniła funkcję administracyjną na potrzeby ochrony przeciwpożarowej, sprawując nadzór nad jednostkami Ochotniczych Straży Pożarnych. Powołanie Zawodowej Straży Pożarnej w Wieruszowie ma miejsce dopiero w 1980 r.

W 1976 roku powstaje Zakładowa Zawodowa Straż Pożarna Zakładów Płyt Wiórowych „Prospan”, przyporządkowana operacyjnie Komendzie Rejonowej Straży Pożarnej w Wieruszowie. Realizowała ona  działania ratownicze na terenie zakładu i miasta.

Na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych rozpoczęto prace nad projektami nowych ustaw pożarniczych. Zmienia się również siedziba Zawodowej Straży Pożarnej. Po wybudowaniu strażnicy przy ul. Kępińskiej w 1983 roku zostaje ona przeniesiona do nowej siedziby, gdzie funkcjonowała 16 lat, aż do czasu dokonania nowego podziału administracyjnego kraju w 1999 roku.

W roku 1991 uchwalone zostały ustawy o Państwowej Straży Pożarnej i ochronie przeciwpożarowej. Rok 1992 zapoczątkował tworzenie w kraju nowego układu; społeczeństwo a bezpieczeństwo publiczne. Z dniem 1 lipca 1992 r. powołano Państwową Straż Pożarną, wyznaczając służbie pożarniczej nową rolę w państwie. Oprócz gaszenia pożarów straż pożarna została zobowiązana do realizacji zadań obejmujących szeroko rozumiane ratownictwo techniczne, chemiczne, ekologiczne, wodne, medyczne i inne wynikające ze specyfiki danego rejonu działania.

Zmieniają się struktury terytorialne. Nowo powstała Komenda Rejonowa Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie objęła swoim zasięgiem działania trzynaście gmin w tym sześć z rejonu wieruszowskiego. W jej skład weszła Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza w Wieruszowie, w której służbę pełniło czterdziestu trzech strażaków.

Po  1 stycznia 1999 roku przyszedł czas na kolejną zmianę obszaru działania i struktury organizacyjnej. Związane było to z reformą administracji publicznej kraju. Powstaje 16 nowych województw. Powraca na mapę województwa łódzkiego powiat wieruszowski. Zostaje utworzona Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wieruszowie, która obejmuje swoim zasięgiem nowo powstały powiat. Przeniesiona do budynków po byłej Zakładowej Zawodowej Straży Pożarnej Zakładów Płyt Wiórowych „Prospan” po dzień dzisiejszy ma swoją siedzibę przy ul. Bolesławieckiej 10. Aktualnie w KP PSP w Wieruszowie zatrudnionych jest czterdziestu sześciu funkcjonariuszy oraz dwie osoby na stanowiskach pomocniczych  w łącznym wymiarze jednego etatu. Zmiana służbowa liczy sześć osób oraz dyżurnego stanowiska kierowania komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej.

Komenda powiatowa użytkuje dwa budynki. W budynku administracyjno – warsztatowym znajdują się biura komendy i warsztat przeznaczony do wykonywania napraw posiadanego sprzętu, natomiast drugi budynek to budynek jednostki ratowniczo – gaśniczej, gdzie znajdują się garaże dla samochodów pożarniczych, stanowisko kierowania komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej, biuro dowódcy jednostki ratowniczo – gaśniczej, sala narad, sala sportowa i pomieszczenia socjalne.

Na wyposażeniu komendy znajduje się dziewięć samochodów w tym trzy ratowniczo – gaśnicze, drabina mechaniczna, trzy samochody operacyjne oraz dwa pomocnicze.

Działalność Komendy polega na ochronie życia, zdrowia, mienia lub środowiska poprzez walkę z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami. Komenda współpracuje również z jednostkami samorządu terytorialnego, szkołami i innymi placówkami, realizując zadania dotyczące ochrony przeciwpożarowej, ratownictwa a także z zakresu edukacji na rzecz bezpieczeństwa publicznego.

25 maja 2019 r. na podstawie Aktu nadania sztandaru Nr 10 z dnia 16 kwietnia 2019 r. Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej                       w Wieruszowie zostaje nadany sztandar. Fakt ten stał się przyczynkiem do powstania niniejszej Kroniki, która będzie świadectwem poświęcenia i pracy wieruszowskich strażaków w służbie lokalnej społeczności, na pamiątkę dla przyszłych pokoleń.

Zdjęcia (6)