W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Nie dbasz o przewód kominowy? Sprawdź, co Ci grozi

Zdjęcie poddasza po pożarze

W związku z odnotowaną od początku roku do dnia dzisiejszego dużą ilością (23 zdarzeń) pożarów przewodów kominowych Komenda Powiatowa w Ząbkowicach Śl., przypomina o obowiązkach jakie nakłada ustawodawca na właścicieli, zarządców w sprawie czyszczenia i przeglądów przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).

Przepisy zobowiązujące do czyszczenia przewodów kominowych!

Zgodnie z § 34 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010r. Nr 109 poz. 719 i Dz.U. z 2019 r poz. 67), w obiektach w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych:

  • cztery razy w roku w domach opalanych paliwem stałym (np. węglem, drewnem),
  • dwa razy w roku w domach opalanych paliwem ciekłym i gazowym,
  • co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych,
  • co najmniej raz w roku usuwamy zanieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych.

Natomiast art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.) określa obowiązki właścicieli i zarządców budynków wielorodzinnych i domów jednorodzinnych do okresowej, co najmniej raz w roku kontroli polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).

Ponadto w ustawie z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2021 poz. 281) przepisy art. 82 § 1 pkt 3 oraz § 2 pkt 7 określają:

Działania niezgodne z przepisami przeciwpożarowymi

§ 1. Kto dokonuje czynności, które mogą spowodować pożar, jego rozprzestrzenianie się, utrudnienie prowadzenia działania ratowniczego lub ewakuacji, polegających na:

3) używaniu instalacji, urządzeń i narzędzi niepoddanych wymaganej kontroli lub niesprawnych technicznie albo użytkowaniu ich w sposób niezgodny z przeznaczeniem lub warunkami określonymi przez producenta, jeżeli może się to przyczynić do powstania pożaru, wybuchu lub rozprzestrzeniania ognia, podlega karze aresztu, grzywny albo karze nagany.

§ 2. Kto, będąc obowiązany na podstawie przepisów o ochronie przeciwpożarowej do zapewnienia warunków ochrony przeciwpożarowej obiektu lub terenu, nie dopełnia obowiązków polegających na:

7) zapewnieniu usuwania zanieczyszczeń z przewodów dymowych i spalinowych,
podlega karze aresztu, grzywny albo karze nagany.

Opracowanie: st. kpt. Paweł Gluza
                         mł. ogn. Bartłomiej Prorok

{"register":{"columns":[]}}