W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

FAQ

Katalog wyposażenia

W jaki sposób należy zgłaszać uwagi do katalogu wyposażenia?

Uwagi do katalogu wyposażenia dla szkół podstawowych można było zgłaszać do 30 września 2021.

Uwagi do katalogu wyposażenia dla szkół ponadpodstawowych można było zgłaszać do 31 marca 2022.

 

Czemu w katalogu nie ma laptopów, tabletów etc.?

Laboratoria Przyszłości to inicjatywa mająca na celu wsparcie nowoczesnej edukacji niezależnie od formy (stacjonarna lub zdalna). To działanie komplementarne do planowanych znacznych zakupów sprzętu dla szkół i placówek oświatowych. Przykładowo, w ramach Krajowego Planu Odbudowy planowany jest zakup do 1 220 000 laptopów, wyposażenie każdej sali dydaktycznej w indywidualne, nowoczesne łącze internetowe (112 000 sal w 16 000 budynków oświatowych), wyposażenie sal lekcyjnych w 328 032 zestawów dla nauczyciela do prowadzenia nauczania zdalnego i wyposażenie 12 030 przedszkoli interaktywne tablice/monitory. Celem Laboratoriów Przyszłości nie jest dublowanie tych działań, ale uzupełnianie ich.

Czy szkoła ma wpływ na wybór wyposażenia?

Tak! To szkoła wie najlepiej, jakie ma warunki lokalowe i czego potrzebują jej uczniowie. Katalog wyposażenia znajduje się na stronie głównej programu w zakładce ,,Katalog wyposażenia’’.

Czy można kupować wyposażenie spoza katalogu?

Nie, katalog stanowi zbiór zamknięty - zawiera kilkaset pozycji, w tym wyposażenie podstawowe (które szkoły będą musiały albo zakupić w ramach otrzymanego wsparcia, albo zapewnić uprzednio w inny sposób) oraz wyposażenie dodatkowe (które może być swobodnie dobierane przez społeczność szkolną).

Czy w ramach konsultacji można dopisać inne proponowane elementy do katalogu wyposażenia, czy dopuszczalne jest tylko proponowanie specyfikacji elementów, które się w nim już znajdują?

Aktualnie dopuszczalne jest jedynie proponowanie specyfikacji elementów, które już się znajdują w katalogu.

Czy w ramach programu szkoła będzie mogła zakupić np. aplikacje edukacyjne?

W ramach programu szkoły zapewnią obligatoryjny sprzęt podstawowy oraz opcjonalne wyposażenie dodatkowe. Oznacza to, że dana placówka będzie mogła swobodnie skompletować sprzęt i narzędzia spośród listy wydatków znajdujących się w katalogu wyposażenia. 

Na czym polega różnica między wyposażeniem podstawowym i dodatkowym?

Katalog dzieli wyposażenie na podstawowe i dodatkowe. Podstawowe to sprzęt, który musi pojawić się w każdej szkole uczestniczącej w programie - szkoły oświadczą, że albo już je mają albo zakupią w ramach otrzymanego wsparcia. 

Czym jest wyposażenie podstawowe i co wchodzi w jego skład?

Wyposażenie podstawowe to obligatoryjny sprzęt,  który musi skompletować szkoła. Ten rodzaj wyposażenia może już znajdować się na stanie szkoły – w tym przypadku nie ma obowiązku ponownego zakupu tego rodzaju sprzętu w ramach programu. Jeżeli szkoła nie jest w posiadaniu wyposażenia podstawowego, to musi ponieść na nie środki w ramach wsparcia Laboratoriów Przyszłości. Do obligatoryjnego wyposażenia podstawowego należą: 

 • Drukarki 3D z akcesoriami (w tym aplikacjami, slicerami etc.)
 • Mikrokontrolery z sensorami, wzmacniaczami, płytkami prototypowymi i innymi akcesoriami
 • Sprzęt do nagrań dla nauki prezentacji swoich osiągnięć (kamery, mikrofony, oświetlenie etc.)
 • Stacje lutownicze (do mikrokontrolerów).

Szczegółowe informacje na temat powyższego sprzętu znajdują się w zamieszczonym na stronie katalogu wyposażenia.

 

Otrzymanie i wykorzystanie wsparcia

Czy deklarowana kwota musi zostać wykorzystana w całości?

Tak.

Czy moja szkoła otrzyma tyle pieniędzy o ile wnioskowała, czy może otrzymać mniej?

Wparcie przyznawane będzie na podstawie algorytmu: 

 • szkoła licząca do 100 uczniów dostanie maksymalnie 30 000 zł 
 • szkoła licząca od 101 do 200 uczniów dostanie maksymalnie 60 000 zł 
 • szkoła licząca od 201 do 234 uczniów dostanie maksymalnie 70 000 zł 
 • szkoła licząca co najmniej 235 uczniów dostanie maksymalnie 300 zł na każdego ucznia. 

W związku z tym, szkoła może otrzymać mniej środków niż wnioskowała tylko jeżeli zawnioskuje o więcej niż wynikałoby z powyższego algorytmu. Szkoła może również sama zawnioskować o mniejszą kwotę.

Czy płatności na rzecz Wykonawców należy dokonywać z wyodrębnionego dla potrzeb programu rachunku bankowego? Czy można przekazać te środki na rachunek bankowy szkoły i z rachunku szkoły dokonywać płatności na rzecz Wykonawcy?

Obowiązek wyodrębnienia rachunku dotyczy organów prowadzących szkoły. Nie ma obowiązku wyodrębniania rachunku przez szkoły, którym powierzone będą zakupy.

Czy przekazane środki będą jako dotacja, czy zwiększenie subwencji?

Środki finansowe przekazywane są w formie wsparcia finansowego na podstawie art. 65 ust. 28 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. To specyficzna - uproszczona - forma wsparcia bezpośredniego niebędąca ani dotacją, ani subwencją.

Czy przyznane środki przekazywane będą na podstawie umowy?

Nie, nie jest to konieczne.

Czy są jakieś ograniczenia co do tego jak może być wydatkowane wsparcie finansowe?

Są dwa - po pierwsze wsparcie może być wydatkowane wyłącznie na wyposażenie ujęte w katalogu - podstawowe musi być zakupione lub uprzednio posiadane przez wszystkie szkoły uczestniczące w programie a dodatkowe może być swobodnie dobierane przez szkoły. Po drugie, w przypadku szkół samorządowych nie więcej niż 40% otrzymanego przez dany organ prowadzący wsparcia może być wydatkowane po 31 grudnia 2021 roku (czyli co najmniej 60% musi być wydatkowane do końca 2021 roku). W przypadku szkół niesamorządowych wsparcie musi zostać wykorzystane do 30 czerwca 2023 roku, pamiętając przy tym, że wspomniana data to jednocześnie ostateczny termin na dostarczenie zamówionego wyposażenia i zaopatrzenie szkół samorządowych i niesamorządowych w wyposażenie z katalogu podstawowego Laboratoriów Przyszłości.

Czy szkoły mogą wydatkować do 31 grudnia 2021 r. 100% otrzymanego wsparcia?

Tak, szkoła może wykorzystać 100% wsparcia przed 31 grudnia 2021 r.

Czy w szkole podstawowej z oddziałem przedszkolnym, wlicza się do liczby uczniów również uczniów oddziału przedszkolnego licząc wielkość szkoły do wielkości dofinasowania?

Na liczbę uczniów na podstawie, której będzie wnioskowana kwota wsparcia składa się tylko i wyłącznie ilość uczniów publicznej szkoły podstawowej. Oznacza to, że nie wlicza się do tej liczby uczniów oddziału przedszkolnego.

Jak dokonywać zakupów w sytuacji gdy wnioskowana kwota nie przekracza 130 tys. brutto? Czy są jakieś dodatkowe  wymagania w tym zakresie?

Nie, nie ma takich wymagań. Szkoła może dokonać zakupu zgodnie z obowiązującymi w placówce zasadami wydatkowania środków finansowych.

Jakie wsparcie otrzymają szkoły mające filie?

W przypadku szkół mających organizacyjnie podporządkowaną szkołę filialną, składane są odrębne wnioski dla szkoły macierzystnej oraz dla każdej filii - każda z nich jest liczona osobno na potrzeby przyznawania wsparcia. Innymi słowy - jeśli szkoła macierzysta ma 500 uczniów a filia 80 to szkoła macierzysta może otrzymać maksymalnie 150 000 zł a filia 30 000 zł. Wsparcie otrzymuje organ prowadzący.

Kiedy szkoły otrzymają wsparcie? 

Zarówno wnioski szkół do organów prowadzących, jak i wnioski organów prowadzących do wojewodów / właściwych ministrów będą rozpatrywane na bieżąco więc im szybciej szkoła złoży wniosek, tym szybciej otrzyma wsparcie.

Skąd będzie wiadomo czy moja szkoła została objęta wsparciem?

Lista organów prowadzących wraz z wyszczególnieniem szkół objętych wsparciem będzie opublikowana na stronie internetowej. Organ prowadzący i dyrekcja szkoły dostaną również osobną informację.

Jaki jest termin wydatkowania środków finansowych?

Harmonogram programu zakłada wydatkowanie środków: 

 • do 31 sierpnia 2022 dla szkół samorządowych  
 • do 30 czerwca 2023 dla szkół niesamorządowych
Co zrobić, gdy nie udało się wykorzystać wszystkich środków?

Na koncie szkoły/organu prowadzącego zostały niewykorzystane środki? Program nie przewiduje procedury zwrotu.  

Końcówkę środków można przeznaczyć np. na materiały eksploatacyjne, filament do druku 3D lub inne elementy, które będą niezbędne do utrzymania funkcjonowania pracowni i znajdują się w katalogu wyposażenia

Jeżeli kwota niewykorzystanych środków nie wystarczy na zakup sprzętu wymienionego w katalogu wyposażenia (np. 5 gr, 20 gr), to środki pozostają na koncie szkoły lub organu prowadzącego - o miejscu ulokowania pozostałych środków decyduje organ prowadzący.

Minął termin wykorzystania środków. Co zrobić z pozostałymi pieniędzmi?

Program nie przewiduje procedury zwrotu. Należy je jak najszybciej wykorzystać w sposób opisany w pytaniu ,,Co zrobić, gdy nie udało się wykorzystać wszystkich środków?”.

Czy termin na wydatkowanie środków może zostać wydłużony?

W przypadku gdy szkoły oraz organy prowadzące prowadzą procedury (zapytania ofertowe, przetargi etc.) wydatkowania środków i procesy te zostają wydłużone z obiektywnych powodów, informujemy o możliwości przesunięcia terminu na taki, który bez zbędnej zwłoki pozwoli dostarczyć sprzęt do szkół.

Czy organ prowadzący może przekazać wkład własny i zasilić swój rachunek bankowy założony na potrzeby programu Laboratoriów Przyszłości?

Tak.

Co należy zrobić z odsetkami, które powstały na rachunku bankowym programu? 

Odsetki są bezzwrotne i stanowią dochód gminy - zachęcamy do wykorzystania ich w ramach programu.

 

Udział w Laboratoriach Przyszłości

Czy program obejmuje publiczne szkoły podstawowe specjalne? 

Tak, do wzięcia udziału w Programie są uprawnione publiczne szkoły podstawowe specjalne. 

Czy program obejmuje szkoły podstawowe niepubliczne?

Tak, szkoły podstawowe niepubliczne mogą składać wnioski za pośrednictwem strony www.gov.pl/laboratoria/dyrektor-szkoly do 31 maja 2022 r.

Czy program obejmuje technika? 

Obecnie program obejmuje podstawowe szkoły samorządowe oraz podstawowe szkoły niesamorządowe. W dalszej kolejności zaplanowano włączenie do programu szkół ponadpodstawowych - więcej informacji w artykule.

Czy program obejmuje tylko szkoły samorządowe?

Chcemy aby wsparcie otrzymały wszystkie szkoły podstawowe, niezależnie od tego kto jest ich organem prowadzącym (minister, samorząd, osoba fizyczna, osoba prawna etc.). Ze względów logistycznych, w pierwszej kolejności planujemy rozpocząć przyjmowanie wniosków od szkół samorządowych, podczas gdy pozostałe szkoły otrzymają wsparcie dalszej kolejności.

Czy w programie może aplikować szkoła, która wie, że zostanie w przyszłości zlikwidowana? 

Zapraszamy wszystkie szkoły do aplikowania. 

Czy wymagany będzie wkład własny? 

Nie, wsparcie obejmuje 100% wnioskowanej kwoty i jest udzielane z góry.

Jakie szkoły mogą otrzymać wsparcie?

Wsparcie mogą otrzymać: 

 • publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży;  

 • publiczne i niepubliczne podstawowe szkoły artystyczne (w tym szkoły muzyczne i baletowe);

 • publiczne szkoły w zakładzie poprawczym i schronisku dla nieletnich;

 • polskie szkoły podstawowe za granicą.

Jakie są zobowiązania szkoły wynikające z uczestnictwa w programie?

Szkoła zobowiązana jest do: 

 • wyznaczenia koordynatora; 

 • umożliwienia realizacji zajęć z wykorzystaniem tego wyposażenia (w tym jego instalacja i przeszkolenie osób prowadzących z nim zajęcia); 

 • uwzględnienia podczas prowadzenia zajęć treści programowych z zakresu doradztwa zawodowego dla szkoły podstawowej;  

 • dzielenia się dobrymi praktykami oraz wymienianiu się wiedzą z innymi szkołami; 

 • wykorzystywania wyposażenia w co najmniej pięciu kolejnych latach szkolnych, podczas średnio minimum 3 godzin zajęć w każdym tygodniu nauki; 

 • składania sprawozdań z udziału w Laboratoriach Przyszłości. 

Jakie warunki musi spełnić szkoła, żeby otrzymać wsparcie?

Wsparcie może otrzymać każda szkoła, która: 

 • Zgłosi się do Laboratoriów Przyszłości, składając wniosek o udzielenie wsparcia finansowego; 

 • Zapewni warunki lokalowe umożliwiające korzystanie z wyposażenia zakupionego w ramach wsparcia.

Jakie są korzyści dla szkoły z uczestnictwa w programie?

Chcemy, aby od 30 czerwca 2023 roku każda szkoła była wyposażona w sprzęt opisany w katalogu podstawowym programu Laboratoria Przyszłości. Ten program pozwala szkole na sfinansowanie nie tylko wyposażenia podstawowego, ale również dodatkowego wskazanego przez szkołę. Szkoła, która nie zgłosi się do programu, może być zobowiązana zakupić obowiązkowy sprzęt z innych środków finansowych. Oprócz tego Laboratoria Przyszłości to:

 • dofinansowanie na wyposażenie, które będzie przydatne w trakcie prowadzenia zajęć oraz jego instalację 

 • możliwość współtworzenia międzyszkolnej przestrzeni wymiany wiedzy, dobrych praktyk i materiałów dydaktycznych 

Jednocześnie dzięki swojemu uczestnictwu szkoła wspiera rozwój kompetencji kreatywnych i technicznych wśród swoich uczniów, a także pomaga im w wyborze przyszłej ścieżki kariery. 

Kiedy ruszy nabór dla szkół niepublicznych?

Nabór dla szkół niepublicznych rozpocznie się w 2022 roku.

Kiedy złożyć sprawozdanie z realizacji programu za 2022 rok?

Termin składania sprawozdań z realizacji programu podamy jesienią 2022 roku.

 

Wykaz szkół w programie

Co jeżeli mojej szkoły nie ma w wykazie?

Wiążącym spisem szkół jest SIO, czyli System Informacji Oświatowej, jeśli szkoła jest w tym spisie, może wziąć udział w programie.

Dlaczego mojej szkoły nie ma w wykazie?

Na moment generowania pliku nie wszystkie placówki miały uzupełnione dane w Systemie Informacji Oświatowej i dlatego nie zostały ujęte w tym systemie. Jednakowoż rejestr szkół w programie jest jedynie podglądowy, nie jest to system w żaden sposób wiążący dla skuteczności wniosku.

Organ prowadzący szkoły, nie złożył jeszcze wniosku, a na stronie internetowej w wykazie szkół w programie przy tej szkole widnieje status ,,Złożony" wraz z kwotą. Czy jest to błąd systemu?

Nie, nie jest to błąd. Status ,,Złożony" na stronie internetowej otrzymują szkoły, dla których dyrektor danej placówki złożył wniosek z poziomu szkoły.

We wniosku wpisałem błędną kwotę dofinansowania, po czym ponownie wysłałem poprawiony wniosek z prawidłową kwotą dofinansowania. Jednak w wykazie szkół nadal widnieje błędna kwota. Dlaczego?

System zgłoszeń weryfikuje błędne wnioski w kolejności chronologicznej, a następnie aktualizuje dane. Poprawna kwota powinna pojawić się w wykazie szkół niebawem.

Zweryfikowałem i wysłałem wniosek szkoły, a ma status ,,Niezłożony". Dlaczego?

Oznacza to, iż system przyjął zgłoszenie szkoły, ale jeszcze go nie zweryfikował. System zgłoszeń weryfikuje wnioski w kolejności chronologicznej, a następnie aktualizuje dane. Status ,,Złożony" powinien pojawić się niebawem.

Identyfikacja wizualna

Skąd wziąć materiały potrzebne do spełnienia wymogów identyfikacji wizualnej (oznaczenia sprzętu i szkoły)? Czy szkoła powinna zapewnić je sama?

Materiały potrzebne do spełnienia wymogu identyfikacji wizualnej (oznaczenie szkoły i sprzętu) zostaną dostarczone przez organizatorów programu. Szkoła nie musi zlecać ich produkcji.

Kiedy organizatorzy dostarczą materiały identyfikacyjne?

Dotychczasowy termin dostarczenia przez organizatorów programu potrzebnych do oznaczenia materiałów oraz wdrożenia identyfikacji wizualnej w szkołach, który był wyznaczony na początek roku szkolnego 1 września 2022 r., uległ zmianie.

Nowy termin obowiązywania identyfikacji wizualnej oraz dostarczenia materiałów podamy wkrótce na stronie internetowej programu oraz na Facebooku.

Czy aby otrzymać materiały identyfikacyjne, konieczne jest złożenie wniosku?

Na ten moment nie ma takiej potrzeby. O ewentualnych zmianach będziemy informować na naszej stronie internetowej oraz na Facebooku.

Czy wykorzystanie logotypu Laboratoriów Przyszłości przez szkoły i organy prowadzące wymaga zgody organizatorów programu?

Nie, wykorzystanie logotypu Laboratoriów Przyszłości przez szkoły/organy prowadzące, które chcą poinformować o udziale w programie w swoich kanałach komunikacyjnych (stronach, mediach społecznościowych itp.), nie wymaga zgody organizatorów programu.

Czy logotypy programu Laboratoria Przyszłości udostępnione w zakładce ,,Materiały do pobrania'' można pobrać i użyć na swojej stronie internetowej, w materiałach reklamowych oraz katalogach, które mają ofertę dedykowaną do programu Laboratoria Przyszłości?

Występuje bezwzględny zakaz korzystania oraz przetwarzania identyfikacji wizualnej Laboratoriów Przyszłości w materiałach promocyjnych i reklamowych przedsiębiorstw. 

 

Zakup i wykorzystanie sprzętu

Co jeżeli sprzęt wymaga instalacji, konfiguracji, montażu etc.? 

Organ prowadzący zobowiązany jest zapewnić instalację, uruchomienie oraz integrację zakupionego wyposażenia z infrastrukturą szkolną. Innymi słowy, jeżeli np. drukarka 3D wymaga zintegrowania z siecią LAN w danej szkole, usługa ta powinna albo być wliczona w cenę zakupu albo być zapewniona w inny sposób przez organ prowadzący. Wyposażenie z katalogu było dobierane w taki sposób aby nie wymagało zaawansowanych prac instalacyjnych będących poza możliwościami personelu szkolnego.

Co stanie się z zakupionym sprzętem w przypadku likwidacji szkoły?

Jeżeli szkoła zostanie zlikwidowana, zakupiony sprzęt będzie traktowany analogicznie do każdego innego pozostającego na wyposażeniu szkoły.

Czy jest jakiś obowiązek wykorzystywania kupowanego wyposażenia?

Tak. Zachęcamy oczywiście do jak najszerszego korzystania z kupowanego wyposażenia, ale szkoły objęte wsparciem zobowiązane są do wykorzystywania tego wyposażenia w kolejnych co najmniej pięciu latach szkolnych, począwszy najpóźniej od roku szkolnego 2022/2023, podczas średnio co najmniej 3 godzin zajęć w każdym tygodniu nauki. To mogą być zarówno zajęcia lekcyjne jak i pozalekcyjne. Oprócz tego, wyposażenie musi być udostępniane do wykorzystania na wszystkich rodzajach zajęć w jakich mogą uczestniczyć uczniowie (formalnie: zajęć, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 1–3 i 5–7, ust. 2 i 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082). Oznacza to zarówno zajęcia lekcyjne (wszystkich przedmiotów) jak i kółka zainteresowań, zajęcia pozalekcyjne etc. Powinien być też (przy zachowaniu warunków BHP) udostępniany uczniom do realizacji ich własnych projektów i przedsięwzięć możliwie bez ograniczeń. 

Czy kupując drukarkę 3d, można zakupić również laptopa niezbędnego do jej obsługi?

Tak, informacja na temat możliwości zakupu laptopa na potrzeby obsługi drukarki 3D znajduje się w katalogu wyposażenia przy pozycji ,,Drukarka 3D".

Czy możliwe jest rozmieszczenie wyposażenia w odrębnych pomieszczeniach placówki?

Zgodnie z regulaminem Laboratoriów Przyszłości, obowiązkiem szkoły jest zapewnienie warunków lokalowych umożliwiających korzystanie z zakupionego sprzętu. W związku z tym dozwolone jest rozmieszczenie wyposażenia w odrębnych pomieszczeniach placówki. 

Czy szkoła kupująca sprzęt w ramach przyznanego wsparcia, w przypadku przekroczenia ustawowej kwoty, musi stosować ustawę Prawo Zamówień Publicznych?

Zakupy muszą być dokonywane zgodnie z obowiązującym prawem. Nie zostało przewidziane specjalne wyłączenie zakupów w ramach Laboratoriów Przyszłości ze stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Zgodnie z uchwałą ustanawiającą program, organy prowadzące mogą powierzać dokonanie zakupów dyrektorom szkół.

Czy szkoła podstawowa musi zakupić obowiązkowo cały 4-punktowy pakiet podstawowy?

Tak, jest to obowiązkowe.

Czy w przypadku kiedy w ramach jednej jednostki prowadzone są dwie szkoły podstawowe w tych samych budynkach i salach lekcyjnych, trzeba nabyć zestawy podstawowe dla każdej szkoły z osobna, czy można jeden zestaw wspólny?

O ile nie posiadają już Państwo na stanie któregoś z wymienionych podstawowych przedmiotów, to należy nabyć wyposażenie z katalogu podstawowego osobno dla każdej ze szkół. Nie ma możliwości uchylenia się od obowiązku zapewnienia sprzętu z katalogu podstawowego.

Czy w ramach 3 h użytkowania sprzętu tygodniowo można prowadzić zajęcia, szkolenia dla społeczności lokalnej np. mieszkańców gminy lub nauczycieli z innych szkół?

Nie, obowiązkowe użytkowanie sprzętu przez 3 h w tygodniu dotyczy uczniów szkół podstawowych przypisanych do szkoły, która zakupiła wyposażenie w ramach programu.

Czy wymóg wydatkowania przez szkoły samorządowe 60% środków do 31 grudnia 2021 oznacza, że sprzęt musi być wtedy dostarczony? 

Nie. Sprzęt może być dostarczony w późniejszym terminie jeżeli tak postanowi umowa między organem prowadzącym a dostawcą.

Czy wyposażenie stanowisk do pracy narzędziowej/technicznej dotyczy również wyposażenia pracowni kulinarnej, pracowni robotyki, pracowni krawieckiej?

Tak, wyposażenie stanowisk do pracy narzędziowej/technicznej dotyczy również wyposażenia pracowni kulinarnej, pracowni robotyki, pracowni krawieckiej.

Czy wyposażenie zakupione w ramach programu można wypożyczać społeczności lokalnej i innym szkołom?

Tak, sprzęt zakupiony w ramach programu można użyczać społeczności lokalnej i innym szkołom. 

Czy zakupów będą dokonywać organy prowadzące czy same szkoły? 

Dokładny sposób dokonania zakupów będzie decyzją organu prowadzącego. Ze względów logistycznych, rekomendujemy aby tam gdzie to możliwe dokonanie zakupów było powierzane szkołom.

Czy założenie odrębnego rachunku dla projektu oznacza, że faktury za zakupiony sprzęt muszą być wystawiane na gminę?

Decyzję czy faktury będą wystawione na szkołę lub gminę, podejmuje organ prowadzący.

Do kiedy najpóźniej musi być kupiony sprzęt?

W przypadku szkół samorządowych całość kupowanego wyposażenia musi znaleźć się w szkołach najpóźniej 1 września 2022 roku. To oczywiście nie oznacza, że nie może być kupiony wcześniej i do tego zachęcamy. Ponadto, organy prowadzące szkoły samorządowe, które otrzymają wsparcie w 2021 roku są zobowiązane do wydatkowania co najmniej 60% otrzymanego wsparcia do 31 grudnia 2021 roku. 

Na jakich zajęciach ma być wykorzystywane kupowane wyposażenie? 

Wyposażenie musi być udostępniane do wykorzystania na wszystkich rodzajach zajęć w jakich mogą uczestniczyć uczniowie (formalnie: zajęć, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 1–3 i 5–7, ust. 2 i 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082). Oznacza to zarówno zajęcia lekcyjne (wszystkich przedmiotów) jak i kółka zainteresowań, zajęcia pozalekcyjne etc. Powinien być też (przy zachowaniu warunków BHP) udostępniany uczniom do realizacji ich własnych projektów i przedsięwzięć możliwie bez ograniczeń. 

 

Zgłoszenia organów prowadzących

Co powinno zostać załączone w pkt. 18 wniosku przez organ prowadzący w sytuacji gdy wniosek wypełnia Wójt/Burmistrz/Prezydent Miasta - informacja o wyborze na stanowisko czy upoważnienie wypełnione przez Wójta/Burmistrza/Prezydenta Miasta dla swojej osoby?

Powinno zostać dołączone upoważnienie wypełnione przez Wójta/Burmistrza/Prezydenta Miasta dla swojej osoby.

Czy konto bankowe pomocnicze, utworzone w związku z Covid pod nazwą "Przeciwdziałanie Covid" może służyć jako konto wydzielone do obsługi także tego programu?

Do przekazywania środków w ramach programu „Laboratoria przyszłości” stosuje się przepisy art. 65 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 . W ramach obsługi programów środki przekazywane są na wydzielony rachunek Organu Prowadzącego. Mając na uwadze różnego rodzaju działania, na które przeznaczane są środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID rekomendujemy utworzenie odrębnego rachunku do obsługi programu Laboratoria Przyszłości, w celu ich identyfikacji.

Czy można cofnąć błędnie wypełniony przez organ prowadzący wniosek do wojewody?

Nie, wniosku nie można cofnąć. Organ prowadzący powinien niezwłocznie poinformować o zdarzeniu wojewodę i wysłać nowy wniosek z prawidłowymi danymi.

Czy można wykorzystać własny wzór do wydania upoważnienia/pełnomocnictwa do składania wniosków, czy musi być ono przygotowane na wzorze zamieszczonym na www.gov.pl/laboratoria/organ-prowadzacy? 

Oświadczenie musi być przygotowane na wzorze dostępnym pod adresem www.gov.pl/laboratoria/organ-prowadzacy.

Czy osoba do kontaktu i osoba upoważniona do wysłania wniosku, musi być jedną tą samą osobą?

Nie, mogą być to dwie różne osoby.

Czy powinna przyjść na skrzynkę e-mail informacja potwierdzająca złożenie wniosku do wojewody?

Nie, nie powinno przyjść żadne potwierdzenie na skrzynkę e-mail, jedynym potwierdzeniem jest informacja wyświetlająca się tuż po wypełnieniu formularza wniosku i przesłaniu go do wojewody. Oprócz komunikatu potwierdzającego w prawym górnym rogu widnieje niebieski przycisk umożliwiający pobranie wypełnionego i przesłanego wniosku w formacie PDF. Zachęcamy do obejrzenia nagranego przez nas materiału wideo: Laboratoria Przyszłości - jak złożyć wniosek? Instrukcja dla organów prowadzących.

Czy upoważnienie dla pracownika organu prowadzącego może być przesłane w formie skanu?

Tak, może być wysłane w formie skanu.

Czy upoważnienie do składania wniosków o udzielenie wsparcia finansowego wydawane jest przez wójta/burmistrza/prezydenta?

Upoważnienie udzielane jest przez wójta/burmistrza/prezydenta miasta osobie składającej wniosek.

Czy wnioski składane przez szkoły mogą być kierowane na adres e-mailowy osoby upoważnionej do składania wniosku o udzielenie wsparcia finansowego w imieniu gminy, czy muszą być kierowane na adres mailowy gminy?

Wnioski szkół mogą być kierowane na obydwa e-maile: adres e-mailowy gminy i osoby upoważnionej.

Czy wyodrębniony na potrzeby realizacji programu rachunek bankowy musi być oprocentowany?

Rachunek powinien spełniać wymogi stawiane rachunkom tworzonym na poczet COVID-19.

Gdzie znajdę wzór upoważnienia dla pracownika organu prowadzącego do składania wniosków w ramach programu?

Wzór oświadczenia o upoważnieniu do składania wniosków znajduje się na stronie www.gov.pl/laboratoria/organ-prowadzacy zaraz pod niebieskim przyciskiem ,,Złóż wniosek" w sekcji ,,Materiały" w formie pliku do pobrania o nazwie ,,Oświadczenie o upoważnieniu do składania wniosków".

Jakie dane są potrzebne do wypełnienia wniosku przez organ prowadzący?

Do złożenia są potrzebne dane zawarte we wniosku przesłanym przez szkołę do organu prowadzącego:

 • nazwa szkoły,
 • numer szkoły w Rejestrze Szkół i Placówek Oświatowych,
 • dane adresowe szkoły,
 • liczba uczniów,
 • wnioskowana kwota wsparcia,

oraz dane organu prowadzącego:

 • nazwa organu prowadzącego szkołę,
 • numer wydzielonego rachunku bankowego organu prowadzącego daną placówkę,
 • dane osoby kontaktowej ze strony organu prowadzącego,
 • dokument poświadczający nadanie uprawnień do składania wniosków o udzielenie wsparcia finansowego w ramach programu.

Na etapie wniosków nie będą zbierane informacje na temat planowanych wydatków szkoły.

Szczegółową instrukcję (wideo oraz PDF) dla organów prowadzących jak złożyć wniosek można znaleźć na stronie www.gov.pl/laboratoria/organ-prowadzacy.

Jak poinformować wojewodę o ponownym złożeniu wniosku z powodu błędu?

Sugerujemy kontakt mailowy na ten adres e-mail, który został podany organowi prowadzącemu przez wojewodę jako kontaktowy.

Kogo należy wpisać w załączniku dokumentu poświadczającego nadanie uprawnień do składania wniosków z ramienia organu prowadzącego? 

Prosimy o upoważnienie osoby składającej wniosek.

Skąd mam pobrać wniosek szkoły, w celu jego weryfikacji?

W celu pobrania przez organ prowadzący wniosku przesłanego przez szkołę w formacie PDF należy w treści otrzymanego maila najechać myszką na fragment tekstu tzw. hiperłącze ,,(Pobierz wypełnienie PDF)" i kliknąć lewym przyciskiem myszy. Po wykonaniu opisanej czynności wniosek zostanie automatycznie pobrany. Zapoznaj się z instruktażowym materiałem wideo ,,Laboratoria Przyszłości - jak pobrać wniosek szkoły w formacie PDF?".

W opublikowanej Uchwale RM w § 4 punkt 8 mowa o tym, że wniosek, który składa organ, zawiera listę szkół, które złożyły wniosek, ale elektroniczny wniosek organ prowadzący wypełnia dla każdej szkoły oddzielnie i brak tam miejsca na dołączenie jakiejkolwiek listy szkół.

Jest tam brak miejsca na dołączenie listy szkół, ponieważ jest to lista jednoplacówkowa, a wniosek składa się oddzielnie dla każdej ze szkół.

 

Zgłoszenia szkół

Co jeśli szkoły złożyły wniosek w tym samym czasie, a ich status w wykazie jest różny?

Złożone wnioski przez szkoły są dodatkowo weryfikowane przez system, który dopiero po sprawdzeniu  aktualizuje status wniosku. Stąd wynika różnica w poszczególnych statusach szkół. Zweryfikować procedurę mogą Państwo każdorazowo pod następującym adresem www.gov.pl/laboratoria/szkoly-w-programie. W przypadku dalszych problemów ze statusem wniosku prosimy o ponowne zapytanie przez formularz wraz z numerem RSPO szkoły.

Co należy zrobić jeśli szkoła błędnie wypełniła wniosek? 

Jeżeli okaże się, że w formularzu wniosku zawarte zostały błędne dane, należy ponownie wypełnić wniosek oraz poinformować organ prowadzący, że taka zmiana miała miejsce. Organ prowadzący powinien zostać poinformowany ze strony szkoły, że dostanie od niej dwa wnioski: jeden błędny i drugi poprawny.

Co to znaczy, że wnioski mają być oceniane „na bieżąco”? 

W inicjatywie będą dwa rodzaje wniosków - od szkół do organów prowadzących i od organów prowadzących do wojewodów. Każdy z nich powinien być oceniany na bieżąco i przekazywany odbiorcy bez czekania na to aż np. wszystkie szkoły prowadzone przez dany organ złożą wnioski. To szczególnie ważne dla umożliwienia szkołom dokonania zakupów w ramach inicjatywy.

Czy do obliczenia wysokości dotacji bierzemy całą liczbę z SIO wg stanu na dzień składania wniosku, czy odejmujemy od niej dzieci przebywające w np. OREW?

Do obliczenia wysokości dotacji brana jest liczba wszystkich uczniów z SIO wg stanu na dzień składania wniosku, włącznie z uczniami przebywających w OREW.

Czy jest możliwość złożenia dwóch wniosków, w przypadku gdy szkoła mieści się w dwóch odrębnych budynkach, choć formalnie nie ma filii?

Nie, jeśli szkoła nie posiada odrębnej filii, to jest w takim wypadku uprawniona do złożenia tylko jednego wniosku o wsparcie.

Czy jeżeli wniosek szkoły ma status ,,Złożony", to organ prowadzący zostaje o tym poinformowany w celu podjęcia przez niego dalszych kroków i złożenia wniosku o wsparcie finansowe?

Tak, organ prowadzący dostaje niezwłocznie wiadomość o złożeniu przez szkołę wniosku i może zacząć procedurę składania wniosku o wsparcie finansowe do wojewody.

Czy należy ponownie wypełnić i złożyć przez szkołę wniosek w sytuacji, gdy szkoła nie wpisała we wniosku pełnej nazwy szkoły?

Tak, należy złożyć ponownie wniosek z pełną nazwą szkoły.

Czy szkoła może wnioskować o mniejszą kwotę niż ta, która wynika z algorytmu? 

Tak, szkoły mogą wnioskować o niższe kwoty, niż te, które są podane w algorytmie.

Czy we wniosku w pozycji miejscowość należy wpisać nazwę miejscowości, w której mieści się szkoła czy nazwę miejscowości, gdzie znajduje się poczta?

Należy wpisać nazwę miejscowości, w której mieści się szkoła.

Czy zgłaszając szkołę muszę już wiedzieć co chcemy kupić?

Nie, na etapie wniosków będziemy zbierali tylko podstawowe informacje - decyzja o tym na co (w ramach katalogu) wydać otrzymane wsparcie jest decyzją samych szkół.

Do kogo będą składane wnioski?

W inicjatywie bedą dwa rodzaje wniosków: 

 • wnioski o objęcie wsparciem składane przez dyrektora szkoły do organu prowadzącego 
 • wnioski o udzielenie wsparcia składane przez organ prowadzący do właściwego wojewody. 
Kiedy i gdzie będą dostępne wnioski aplikacyjne do programu Laboratoria Przyszłości?

Wnioski dla:

 • podstawowych szkół niesamorządowych (w tym szkół publicznych i niepublicznych, publicznych i niepublicznych szkół artystycznych, publicznych szkół w zakładzie poprawczym i schronisku dla nieletnich), 
 • podstawowych szkół samorządowych, które nie zgłosiły się do udziału w pierwszym terminie,
 • polskich szkół podstawowych za granicą,

są dostępne na www.gov.pl/laboratoria/dyrektor-szkoly.

Kiedy na stronie pojawi się informacja o tym, że dana szkoła wnioskowała o konkretną kwotę w ramach programu?

Informacje o statusie wniosku powinny się pojawić w ciągu kilku dni na stronie www.gov.pl/laboratoria/szkoly-w-programie

 

Sprawozdania

Jak będzie wyglądać sprawozdawczość z realizacji inicjatywy?

Informację o wykorzystaniu wsparcia finansowego szkoły organy prowadzące będą składać wojewodom, którzy następnie będą je przekazywać Prezesowi Rady Ministrów. Informacja będzie zawierać podstawowe informacje o tym na co było wydatkowane wsparcie i w jakiej wysokości.

Czy w sprawozdaniu z realizacji programu mam uwzględniać wkład własny i odsetki powstałe na koncie bankowym?

Program Laboratoria Przyszłości nie wymagał wkładu własnego. Jeżeli organ prowadzący podjął decyzję o przekazaniu dodatkowych środków finansowych (wkład własny) na realizację programu lub/i na koncie powstały odsetki, to nie należy ich uwzględniać w sprawozdaniu. W sprawozdaniu należy uwzględnić jedynie środki otrzymane w ramach programu.

 

Inne

Czy wymóg zapewnienia obowiązkowego wyposażenia podstawowego, będzie dotyczył również szkół podstawowych specjalnych, w których uczą się uczniowie z umiarkowaną oraz znaczną niepełnosprawnością intelektualną, oraz sprzężeniami?

Tak, wymóg obejmuje także wszystkie szkoły podstawowe specjalne. 

 

{"register":{"columns":[]}}