W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Wymagania programu

1. Warunkiem otrzymania wsparcia jest zobowiązanie się szkół objętych programem, oraz organów prowadzących te szkoły do:
1)  wypełniania, na żądanie Prezesa Rady Ministrów lub ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania,  drogą elektroniczną, ankiet mających na celu ewaluację realizacji programu, w tym zbadanie stanu wyposażenia szkół, wykorzystania technologii cyfrowych lub metodyki procesu dydaktycznego,
2)  udziału w innych ewaluacjach oraz w badaniach i działaniach informacyjnych, związanych z otrzymanym wsparciem
– w terminie do dnia 31 sierpnia 2027 r.

2. Organy prowadzące szkoły są obowiązane do:
1)  zapewnienia instalacji, uruchomienia oraz zintegrowania zakupionego wyposażenia z infrastrukturą szkolną;
2)  zapewnienia technicznych szkoleń dla osób prowadzących zajęcia w szkole z wykorzystaniem wyposażenia zakupionego w ramach otrzymanego wsparcia w zakresie jego obsługi;
3)  spełnienia wytycznych w zakresie identyfikacji wizualnej związanej z oznaczeniem wyposażenia zakupionego w ramach otrzymanego wsparcia. 

UWAGA!!! Produkty potrzebne do spełnienia wymogów identyfikacji wizualnej przez szkołę (oznaczenie sprzętu i szkoły) zapewnia organizator programu. Dotychczasowy termin dostarczenia przez organizatorów programu potrzebnych do oznaczenia materiałów oraz wdrożenia identyfikacji wizualnej w szkołach, który był wyznaczony na początek roku szkolnego 1 września 2022 r., uległ zmianie. Nowy termin obowiązywania identyfikacji wizualnej oraz dostarczenia materiałów podamy wkrótce na stronie internetowej programu, oraz na naszym Facebooku. 

3. Organy prowadzące szkoły są obowiązane zapewnić, aby szkoły podjęły działania dotyczące wykorzystywania wyposażenia zakupionego w ramach otrzymanego wsparcia polegające na:
1)  umożliwieniu realizacji zajęć, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 1–3 i 5–7, ust. 2 i 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082), z wykorzystaniem tego wyposażenia;
2)  wyznaczeniu przez dyrektora szkoły szkolnego koordynatora, którego zadaniem będzie popularyzacja wykorzystania tego wyposażenia oraz wsparcie osób prowadzących zajęcia w szkole w jego stosowaniu;
3)  uwzględnieniu podczas prowadzenia zajęć z wykorzystaniem tego wyposażenia treści programowych z zakresu doradztwa zawodowego dla szkoły podstawowej;
4)  dzieleniu się dobrymi praktykami oraz wymienianiu się wiedzą z innymi szkołami w zakresie wykorzystania tego wyposażenia;
5)  wykorzystywaniu tego wyposażenia w kolejnych co najmniej pięciu latach szkolnych, począwszy najpóźniej od roku szkolnego 2022/2023, podczas średnio co najmniej 3 godzin zajęć w każdym tygodniu nauki.

Materiały

Wymogi identyfikacji wizualnej dla szkół Laboratoria Przyszłości
Wymogi​_identyfikacji​_wizualnej​_dla​_szkół​_Laboratoria​_Przyszłości.pdf 0.83MB
{"register":{"columns":[]}}