W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Łotwa: zasady wjazdu i tranzytu [aktualizacja na bieżąco]

16.10.2020

UWAGA! Co najmniej do 23 października br. osoby, które przebywały w Polsce lub przejeżdżały przez Polskę tranzytem w ciągu ostatnich 14 dni, podlegają obowiązkowej samoizolacji. Samoizolacja trwa 10 dni licząc od dnia wjazdu na Łotwę. Jeżeli ktoś jest pracownikiem placówki edukacyjnej, ochrony zdrowia lub pomocy społecznej, jego samoizolacja trwa 14 dni, ale może być skrócona do 10 dni pod warunkiem wykonania testu na COVID-19 w 8 dniu pobytu na Łotwie i uzyskania negatywnego wyniku.

Covid-19

Oprócz Polski taki wymóg jest nałożony w tym okresie na przyjeżdżających z Andory, Czech, Hiszpanii, Niderlandów, Belgii, Francji, Wielkiej Brytanii, Islandii, Luksemburga, Słowacji, Rumunii, Węgier, Słowenii, Austrii, Irlandii, Malty, Portugalii, Danii, Szwajcarii, Chorwacji, Monako, San Marino, Szwecji, Włoch, Litwy, Bułgarii, Estonii, Lichtensteinu, Grecji, Niemiec, Kanady, Tunezji i Gruzji oraz Rosji i Białorusi.

Samoizolacji nie muszą poddawać się, pod warunkiem, że nie mają objawów choroby: przewoźnicy towarów i surowców, osoby zajmujące się międzynarodowym transportem towarów i osób, osoby zaangażowane w prace techniczne firmy działającej na Łotwie, dyplomaci, osoby przyjeżdżające w ramach międzynarodowej współpracy wojskowej, osoby posiadające specjalne pozwolenia na wjazd.

Podejmując decyzję o wyjeździe na Łotwę należy liczyć się z możliwymi trudnościami w powrocie do Polski związanymi z wprowadzonymi ograniczeniami w ruchu lotniczym, obowiązkiem poddania się kwarantannie lub samoizolacji, a także przeprowadzenia dodatkowych badań lekarskich na zlecenie władz miejscowych.

Od 12.10 na wszystkich urządzeniach elektronicznych (komputery, smartfony, tablety) dostępna będzie strona www.covidpass.lv, a WSZYSTKIE osoby przekraczające granicę Republiki Łotewskiej (również tranzytem) będą zobowiązane do wypełnienia ankiety i pokazania straży granicznej otrzymanego kodu QR. Wypełnienie kwestionariusza jest obowiązkowe również dla osób świadczących usługi transpotrowe (osób lub towarów) i należy to zrobić nie wcześniej niż 48 godzin przed przekroczeniem granicy LV. W kwestionariuszu należy wskazać m.in. swoje imię, nazwisko, osobisty kod identyfikacyjny (np. PESEL), numer telefonu kontaktowego i adres miejsca pobytu, pod którym dana osoba będzie przebywała, a także kraje (i daty wyjazdu), w których osoba była w ciągu ostatnich 14 dni przed przybyciem na terytorium Łotwy. Dla każdej osoby dorosłej zaświadczenie należy wypełnić osobno, w przypadku osób niepełnoletnich kwestionariusz muszą wypełnić rodzice lub opiekunowie prawni. Po wypełnieniu formularza potwierdzającego, podróżny otrzyma spersonalizowany kod QR, który potwierdzi przesłanie danych. W przypadku zgubienia kodu QR witryna będzie miała funkcję „odbierz kod QR ponownie” dostępną po wpisaniu adresu e-mail.  Dane wskazane w kwestionariuszu zostaną automatycznie przekazane Policji Państwowej, Straży Granicznej oraz Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób (SPKC). Dane osobowe będą przechowywane przez 30 dni w celu wykorzystania otrzymanych informacji do ochrony epidemiologicznej i identyfikowania osób kontaktowych. Po upływie 30 dni dane osobowe zostaną automatycznie usunięte.

Od 07.10 do 06.11 br. na Łotwie obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa w transporcie publicznym. Decyzja zakłada dwa warunki: maseczek bądź innych osłon nie będą musiały używać dzieci do 13-ego roku życia, a także pasażerowie z widocznymi zaburzeniami ruchowymi lub chorobami psychicznymi. Zakrywanie ust i nosa dotyczy również autobusów szkolnych.

Rząd Republiki Łotewskiej poinformował także o kolejnych obostrzeniach:

 • Od 14 października maski na twarz muszą być noszone w sklepach, na poczcie, na dworcach, w instytucjach kultury, kościołach i innych miejscach, gdzie nie można zachować odległości dwóch metrów lub nie ma barier ochronnych.
 • Prywatne imprezy nie będą mogły zgromadzić więcej niż 30 osób w pomieszczeniach oraz 300 osób na zewnątrz. Jeśli impreza prywatna odbywa się w miejscu publicznym, takim jak restauracja, wynajmowana sala, klub itp., goście muszą mieć zapewnione stałe, imienne miejsca siedzące w odległości 2 metrów od siebie (z wyjątkiem osób z jednego gospodarstwa domowego), a impreza może odbywać się tylko do 24:00.
 • Usługi gastronomiczne mogą być świadczone tylko do północy, z wyjątkiem dań na wynos. Przy jednym stole mogą zasiąść nie więcej niż cztery osoby, które nie są członkami tego samego gospodarstwa domowego.
 • Od 17 października zbiorowe zajęcia sportowe i treningi wewnątrz obiektów są zabronione. Zbiorowe amatorskie imprezy sportowe będą mogły się odbywać wyłącznie w plenerze bez korzystania z szatni, w pomieszczeniach zamkniętych będą mogły odbywać się tylko indywidualne zajęcia sportowe.
 • Od 17 października zabronione jest organizowanie imprez sportowych. Zakaz ten nie dotyczy międzynarodowych imprez sportowych, a także drużynowych rozgrywek najwyższych lig z udziałem dorosłych.
 • Zajęcia edukacyjne i kształcenia zawodowego, a także amatorskie zajęcia artystyczne "na miejscu" są możliwe tylko indywidualnie. Oznacza to, że osoba może działać samodzielnie albo jeden nauczający może zajmować się tylko jednym uczestnikiem.
 • 500 osób może gromadzić się jednocześnie na imprezach wewnątrz pomieszczeń.
 • W pomieszczeniach mogą odbywać się tylko imprezy ze stałymi, spersonalizowanymi siedzeniami.
 • Imprezy plenerowe nie mogą gromadzić więcej niż 1000 osób.
 • Nie są organizowane imprezy plenerowe dla ponad 300 osób, podczas których ludzie się poruszają (np. nordic walking, bieganie np. maratony).
 • Grupy dorosłych w ramach edukacji nieformalnej mogą liczyć do 30 osób na grupę.

Zachęcamy do śledzenie bieżących doniesień nt zagrożenia epidemiologicznego związanego z koronawirusem przed wyjazdem za granicę. Aktualne komunikaty oraz wytyczne można znaleźć na stronach Głównego Inspektoratu SanitarnegoŚwiatowej Organizacji Zdrowia oraz Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób

Kto może wjechać na Łotwę?

Lista krajów, z których można przyjechać lub nie, bez lub z obowiązkiem odbycia samoizolacji, jest publikowana na stronie łotewskiego Centrum Profilaktyki i Kontroli Chorób SPKC (https://www.spkc.gov.lv/lv/valstu-saslimstibas-raditaji-ar-covid-19-0) w każdy piątek po południu i obowiązuje od soboty. Lista jest ważna do końca dnia w piątek.

Zgodnie z przyjętymi zasadami SPKC publikuje co tydzień dane wszystkich państw europejskich dotyczące współczynnika zachorowań na COVID-19 w przeliczeniu na 100 tys. mieszkańców (średnia z minionych 2 tygodni). W przypadku, gdy wskaźnik danego państwa jest wyższy niż wskaźnik LV, przyjeżdżający z tego kierunku podlegają obowiązkowi samoizolacji. Wzrost/spadek liczby chorych względem przyjętego wskaźnika zmienia automatycznie listę państw poddawanym dodatkowym restrykcjom.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów Republiki Łotewskiej nr 360 ust. 3, ograniczenia w podróży i wymogi dotyczące samoizolacji określone w tym rozporządzeniu nie mają zastosowania wobec:

 • pracowników zagranicznych misji dyplomatycznych i konsularnych, organizacji międzynarodowych i ich przedstawicielstw akredytowanych na Łotwie oraz członków ich rodzin;
 • funkcjonariuszy obcych państw i organizacji międzynarodowych oraz ich delegacji przybywających na Łotwę na zaproszenie Prezydenta, Saeimy, Rady Ministrów lub jej członka, Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego, Państwowej Izby Kontroli lub ministerstwa;
 • kurierów dyplomatycznych Łotwy lub innych krajów albo kurierów dyplomatycznych ad hoc, którzy przedstawią oficjalny dokument stwierdzający ich status i liczbę przesyłek w poczcie dyplomatycznej;
 • posiadaczych paszportu dyplomatycznego Republiki Łotewskiej, towarzyszącego im personelu technicznego oraz urzędników i pracowników służby dyplomatycznej lub konsularnej podczas pełnienia funkcji urzędowych.

Wymóg samoizolacji w czasie wykonywania obowiązków służbowych nie dotyczy również pracowników firm dostawczych i przewoźników pasażerskich oraz załóg przewozów pasażerskich, towarowych lub technicznych powracających z wyjazdów służbowych i oficjalnych, jeśli nie wykazują objawów ostrej infekcji dróg oddechowych. Te osoby powinny stosować samoizolację poza godzinami pracy.

Wymóg samoizolacji w czasie wykonywania obowiązków służbowych nie dotyczy również pewnych kategorii cudzoziemców (w tym m.in. pracowników sezonowych wykonujących pracę w sekorze rolnym, leśnym, rybnym lub produkcji art. spożywczych oraz zawodników i pracowników sportowych), których przybycie na Łotwę jest konieczne do wypełnienia zobowiązań partnerów łotewskich, pod warunkiem, że partner łotewski dokona odpowiedniego zgłoszenia w łotewskiej Agencji Inwestycji i Rozwoju (LIAA) i przedłoży odpowiednie zaświadczenia oraz jeśli dana osoba nie wykazuje objawów ostrej choroby układu oddechowego, po przybyciu tej osoby do Republiki Łotewskiej przeprowadzono badania laboratoryjne w celu diagnostyki Covid-19 i wynik badania jest negatywny.

Minister Kultury, po uzgodnieniu z Ministrem Zdrowia, określił również grupy pracowników kultury, których przyjazd na Łotwę jest niezbędny do organizacji usług kulturalnych i imprez publicznych, w stosunku do których wymóg samoizolacji określony w ust. 56 ust. 1 rozporządzenia nie ma zastosowania w okresie wykonywania obowiązków zawodowych, jeżeli osoba ta nie wykazuje objawów ostrej choroby układu oddechowego, po przybyciu tej osoby do Republiki Łotewskiej przeprowadzono badania laboratoryjne w celu diagnostyki Covid-19 i wynik badania jest negatywny.

Rozporządzenie: https://likumi.lv/ta/en/en/id/315304-epidemiological-safety-measures-for-the-containment-of-the-spread-of-covid-19-infection

Osoba, która podlega samoizolacji może opuścić Łotwę w celu powrotu do domu przed zakończeniem okresu samoizolacji pod warunkiem, że poinformuje o tym Policję Państwową, a w drodze (w przestrzeni publicznej, tj. w środkach transportu, na lotnisku, na dworcu) będzie używała maseczki zakrywającej nos i usta.

Różnice między ścisłą izolacją, kwarantanną i samoizolacją przedstawia poniższa tabela:

 

Ścisła izolacja w domu

Kwarantanna

Samoizolacja

Kto ma przestrzegać?

Chory na COVID-19

Osoby, które miały kontakt z chorym na COVID-19

Osoby, które przyjechały z zagranicy

Kto wyznacza?

Lekarz i SPKC

SPKC

Osoba sama

Czy można otrzymać zwolnienie lekarskie?

Tak, do czasu powrotu do zdrowia

Tak, jeśli jest potrzebne na czas kwarantanny

Nie, z wyjątkiem pracowników medycznych, opieki socjalnej, edukacji

Czy może spotykać się z innymi?

Nie

Maksymalnie unikać kontaktu z innymi

Unikać kontaktu z innymi

Czy należy obserwować stan zdrowia?

Tak, codziennie kontaktować się z lekarzem rodzinnym

Tak, mierzyć temperaturę 2x dziennie

Tak, mierzyć temperaturę 2x dziennie

Czy można chodzić na spacer?

Nie

Tak, przestrzegając dystansu 2m

Tak, przestrzegając dystansu 2m

Czy można chodzić do sklepu?

Nie

Nie

Tak, jeśli nie ma innych opcji, zakładając maskę i przestrzegając dystansu 2m

Czy można przyjmować gości?

Nie

Nie

Nie

Czy w domu trzeba nosić maskę?

Tak, jeśli mieszka się z inną osobą

Nie

Nie

Czy trzeba brać leki?

Tylko po uzgodnieniu z lekarzem

 

Nie, jeśli człowiek jest zdrowy

Co robić w razie pogorszenia się stanu zdrowia?

Skontaktować się z lekarzem rodzinnym

Skontaktować się z lekarzem rodzinnym, w razie zagrożenia dla życia – dzwonić pod nr 113

Skontaktować się z lekarzem rodzinnym, w razie zagrożenia dla życia – dzwonić pod nr 113

Co muszą robić inni domownicy?

Domownicy jako osoby kontaktowe muszą przestrzegać zasad dla osób kontaktowych

Nie ma ograniczeń, mogą żyć normalnie

Nie ma ograniczeń, mogą żyć normalnie

Jak długo przestrzegać?

Do czasu powrotu do zdrowia i momentu gdy 2 badanie wykaże brak wirusa

14 dni od momentu, kiedy doszło do ścisłego kontaktu z chorym. Jeśli mieszka się z chorym, 14 dni od chwili, kiedy osobę uznano za zdrową.

10 dni po powrocie na Łotwę, jeśli nie występują objawy choroby; samoizolacja pracowników ochrony zdrowia, opieki socjalnej, edukacji trwa 14 dni (mogą wykonać test w 8 dniu i jeśli wynik jest negatywny – wrócić do pracy w 11 dniu)

Czy jest kara za nieprzestrzeganie ograniczeń?

Tak

Tak

Tak

Czy policja może sprawdzić, czy osoba przestrzega ograniczeń?

Tak

Tak

Tak

 

Tranzyt

Możliwy jest tranzyt obcokrajowców przez Łotwę do miejsca zamieszkania (dotyczy granicy z Litwą i Estonią) nawet jeśli w ciągu ostatnich 14 dni przebywali w jednym z państw umieszczonych na liście SPKC. W takim przypadku należy opuścić Łotwę ciągu 6-8 godzin od wjazdu bez zatrzymywania się. Konieczna jest rejestracja na stronie www.covidpass.lv najwcześniej 48 godzin przed przekroczeniem granicy Łotwy.

Możliwość badania na COVID-19

W tym celu należy dzwonić pod numer 8303 w dni powszednie od 8:00 do 20:00, w soboty od 9:00 do 15:00 oraz w niedziele od 9:00 do 12:00.

10-dniowa samoizolacja obowiązuje nawet w przypadku wykonaniu testu COVID-19 przed przyjazdem na Łotwę.

Zalecamy śledzenie informacji na stronach polskich placówek dyplomatycznych:

Zaleca się bezpośredni powrót z Białorusi do Polski.

Granice Łotwy z Białorusią są zasadniczo zamknięte. Obywatele Polski mogą przekroczyć tę granicę raz, w celu powrotu do miejsca stałego zamieszkania.

Zaleca się bezpośredni powrót z Obwodu Kaliningradzkiego do Polski.

Granice Łotwy z Rosją są zasadniczo zamknięte. Obywatele Polski mogą przekroczyć tę granicę raz, w celu powrotu do miejsca stałego zamieszkania.