W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Klauzula informacyjna

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej RODO, Narodowe Centrum Krwi uprzejmie informuje co następuje.

ADMINISTRATOR

Administratorem danych osobowych jest Narodowe Centrum Krwi, ul. Miodowa 1, 00-080 Warszawa. Z Administratorem danych można się skontaktować pisemnie na adres siedziby Administratora.  

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Kontakt z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem: iod@nck.gov.pl.

CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań statutowych określonych w zarządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2010 r w sprawie Narodowego Centrum Krwi (Dz. Urz. MZ z 2010 r. nr 9 poz. 60 z późn. zm.) w szczególności nadawania odznaki i wydanie legitymacji „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu” oraz zadań przypisanych Administratorowi w zakresie Narodowych Programów Leczenia Chorych na Hemofilię i Pokrewne Skazy Krwotoczne.

PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH

Pani/Pana dane przetwarzane są na podstawie przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1371) oraz zgodnie z art. 6 ust. 1 lit e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

KATEGORIE DANYCH OSOBOWYCH

Przetwarzane przez Administratora dane są danymi identyfikacyjnymi, danymi adresowymi oraz danymi należącymi do szczególnych kategorii związanych ze stanem zdrowia i sposobami leczenia pacjentów chorych na hemofilię i pokrewne skazy krwotoczne.

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH/KATEGORIACH ODBIORCÓW

Dane osobowe mogą być przekazywane do organów publicznych i urzędów państwowych lub innych podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa lub wykonujących zadania realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej.

PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ

Dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe będą przetwarzane do czasu istnienia podstawy ich przetwarzania i realizacji celów przetwarzania, lecz nie krócej niż przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji.

PRAWA OSÓB KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

W związku z przetwarzaniem danych przysługuje Pani/Panu prawo do:

  • dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać innych tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest Administrator,
  • sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO,
  • ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, na podstawie art. 21 RODO, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to przypadków, w których Administrator posiada uprawnienie do przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa.

SKARGA DO ORGANU NADZORCZEGO

W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCH

Przetwarzane dane osobowe przekazywane są przez podmioty przetwarzające je z mocy prawa w szczególności: RCKiK - Regionalne Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa oraz PCK - Polski Czerwony Krzyż, CKiK MSWiA - Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, WCKiK - Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, Stowarzyszenia oraz lekarzy kwalifikujących pacjentów do nowej terapii, członków Rady Narodowego Programu Leczenia Chorych na Hemofilię i Pokrewne Skazy Krwotoczne na lata 2019-2023, NFZ – Narodowy Fundusz Zdrowia.

ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI

Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
21.02.2019 13:42 Weronika Kalwasińska
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Narodowe Centrum Krwi
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Klauzula informacyjna 1.1 10.06.2019 14:53 Weronika Kalwasińska
Klauzula informacyjna 1.0 21.02.2019 13:42 Weronika Kalwasińska

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}