O NCK

Narodowe Centrum Krwi jest jest państwową jednostką budżetową podległą ministrowi właściwemu do spraw zdrowia. Powstało na mocy Zarządzenia Ministra Zdrowia w sprawie Narodowego Centrum Krwi z dnia 8 lipca 2010 r. (Dz. Urz. Min. Zdrow. z 2010 r. nr 9, poz. 60 z późn. zm.).

Narodowe Centrum Krwi realizuje zadania Ministra Zdrowia, określone w art. 24 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (Dz. U. 2017, poz. 1371), związane z koordynacją zaopatrzenia Rzeczypospolitej Polskiej w bezpieczną krew, jej składniki i produkty krwiopochodne. Do działalności podstawowej Narodowego Centrum Krwi, zgodnie ze statutem, stanowiącym załącznik nr 1 do ww. zarządzenia.

Przedmiotem działalności NCK jest:

 • realizacja zadań związanych z nadzorem nad organizacją pobierania krwi, oddzielania jej składników oraz zaopatrzenia w krew;
 • opiniowanie – na zlecenie ministra właściwego do spraw zdrowia – planów działania w zakresie krwiodawstwa i krwiolecznictwa przygotowywanych przez Instytut Hematologii i Transfuzjologii;
 • monitorowanie potrzeb w zakresie zaopatrzenia w krew, jej składniki i produkty krwiopochodne;
 • programowanie zadań, o których mowa w pkt 1 i 3, oraz wdrażanie zmian w tym zakresie;
 • opracowywanie bieżących i perspektywicznych programów w zakresie, o którym mowa w pkt 1 i 3;
 • organizacja zaopatrzenia systemu ochrony zdrowia w produkty krwiopochodne;
 • proponowanie rozwiązań w zakresie zapewnienia samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew, jej składniki i produkty krwiopochodne;
 • realizacja zadań związanych z programami zdrowotnymi z zakresu krwiodawstwa i krwiolecznictwa;
 • realizacja zadań związanych z przekazywaniem i rozliczaniem udzielonych przez ministra właściwego do spraw zdrowia dotacji w zakresie krwiodawstwa i krwiolecznictwa;
 • realizacja zadań ministra właściwego do spraw zdrowia, związanych z nadawaniem tytułu „Honorowy Dawca Krwi”, tytułem „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi” oraz odznaką Zasłużony Honorowy Dawca Krwi” i odznaką „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”;
 • wykonywanie zadań ministra właściwego do spraw zdrowia w zakresie weryfikacji raportów oceniających spełnianie przez jednostki organizacyjne publicznej służby krwi określonych kryteriów warunkujących uzyskanie akredytacji oraz przestrzeganie medycznych zasad pobierania krwi, oddzielania jej składników oraz jej wydawania;
 • gromadzenie, analiza i opracowywanie danych statystycznych niezbędnych dla właściwego zarządzania publiczną służbą krwi;
 • współpraca z Polskim Czerwonym Krzyżem i innymi organizacjami pozarządowymi w zakresie propagowania honorowego krwiodawstwa;
 • opracowywanie i opiniowanie projektów aktów prawnych oraz założeń aktów prawnych z zakresu publicznej służby krwi;
 • przygotowywanie projektów odpowiedzi Ministra Zdrowia, z zakresu krwiodawstwa i krwiolecznictwa, na interpelacje i zapytania poselskie, skargi i interwencje posłów i senatorów oraz dezyderaty i opinie komisji sejmowych, wystąpienia Rzecznika Praw Obywatelskich, Prezesa Najwyższej Izby Kontroli, Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, Rzecznika Praw Dziecka, Prezesa Trybunału Konstytucyjnego lub innych organów władzy publicznej;
 • wykonywanie zadań określonych w § 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie warunków i sposobu przygotowania oraz wykorzystywania publicznej i niepublicznej służby zdrowia na potrzeby obronne państwa oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. Nr 143, poz. 1515 oraz z 2009 r. Nr 202, poz. 1555).

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 21.02.2019 13:48
Osoba publikująca: Weronika Kalwasińska
Zmodyfikowano: 20.03.2019 09:13
Osoba modyfikująca: Weronika Kalwasińska
Wytwarzający/ Odpowiadający: Narodowe Centrum Krwi
Tytuł Wersja Data zmiany/utworzenia Osoba modyfikująca Osoba Publikująca
O NCK 1.0 21.02.2019 13:48 administrator gov.pl Weronika Kalwasińska
O NCK 1.1 22.02.2019 11:55 administrator gov.pl Weronika Kalwasińska
O NCK 1.2 22.02.2019 12:13 administrator gov.pl Weronika Kalwasińska
O NCK 1.3 22.02.2019 12:16 administrator gov.pl Weronika Kalwasińska
O NCK 1.4 22.02.2019 12:17 administrator gov.pl Weronika Kalwasińska
O NCK 1.5 22.02.2019 12:20 administrator gov.pl Weronika Kalwasińska
O NCK 1.6 14.03.2019 15:08 Monika Rutkowska Weronika Kalwasińska
O NCK 1.7 20.03.2019 09:13 Weronika Kalwasińska Weronika Kalwasińska

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP