W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Sposób przyjmowania i załatwiania stron

Sprawy są przyjmowane i załatwiane zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania karnego,

ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. Prawo o prokuraturze (Dz. U. 2016, poz.177) oraz innych

ustaw, przewidujących dla prokuratora szczegółowe kompetencje w zakresie podejmowanych

przez niego czynności. Pisma w sprawach będących przedmiotem działania Prokuratury

Regionalnej w Krakowie tj.: zawiadomienia o przestępstwie oraz stosowne pisma

domagające się wszczęcia czynności z zakresu prawa cywilnego i administracyjnego można

składać osobiście w biurze podawczym, za potwierdzeniem odbioru, w dniach i godzinach

urzędowania lub przesyłać na jej adres czy też złożyć zawiadomienie ustne do właściwego

prokuratora. Są one rejestrowane w kolejności wpływu, a następnie przekazywane do

właściwych komórek organizacyjnych, zgodnie z podziałem zadań, wynikającym z zarządzenia

Prokuratora Regionalnej w Krakowie.

Załatwianie spraw odbywa się według trybu regulowanego właściwymi procedurami

(karna, cywilna, administracyjna, a także według zasad określonych w regulaminie

wewnętrznego urzędowania  powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury).

Wspomnieć należy, że wszelkie terminy procesowe do załatwienia sprawy ulec mogą znacznemu

wydłużeniu wobec wystąpienia różnego rodzaju okoliczności niezależnych od prokuratora

prowadzącego lub nadzorującego sprawę (np. zawiłość sprawy, niemożność szybkiego

zgromadzenia określonych materiałów, dowodów), co oczywiście sprawia, iż takie sprawy

nie są końcowo załatwiane w kolejności wynikającej z ich rejestracji.

Nadmienić należy, że terminy merytorycznego zakończenia spraw karnych regulowane

są treścią art. 331 kodeksu postępowania karnego – „ W ciągu 14 dni od daty zamknięcia

śledztwa albo od daty otrzymania aktu oskarżenia sporządzonego przez Policję w dochodzeniu,

prokurator sporządza akt oskarżenia lub zatwierdza akt oskarżenia sporządzony przez

Policję w dochodzeniu i wnosi go do sądu albo sam wydaje postanowienie o umorzeniu,

o zawieszeniu albo o uzupełnieniu śledztwa lub dochodzenia” – w przypadku osoby

tymczasowo aresztowanej termin taki ulega skróceniu do 7 dni.

Załatwienie spraw karnych odbywa się między innymi poprzez wniesienie aktu oskarżenia

do sądu,skierowanie wniosku o warunkowe umorzenie postępowania karnego, odmowę

wszczęcia dochodzenia lub śledztwa, przekazanie sprawy według właściwości do innej

jednostki. Jeśli natomiast zachodzi długotrwała przeszkoda uniemożliwiająca prowadzenie

postępowania karnego, postępowanie takie zawiesza się na czas trwania przeszkody.

Sprawy cywilne i administracyjne mogą ukończyć się kierowaniem pozwów, wniosków,

sprzeciwów, skarg. Dodać należy, że kierownicy jednostek prokuratury lub ich zastępcy

przyjmują obywateli w sprawach skarg i wniosków w terminach przez siebie wyznaczonych.

Informacje o przyjęciach obywateli w tych sprawach w poszczególnych prokuraturach

okręgowych umieszczone są wewnątrz budynków, w których jednostki te mają siedziby.

Sposób przyjmowania i załatwiania spraw określa również ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. 

o języku migowym i innych środkach komunikowania się. Określa ona usługi regulujące między

innymi zasady obsługi w kontaktach z organami administracji publicznej osób uprawnionych,

które doświadczają trwałe lub okresowo trudności w komunikowaniu się, poprzez  min.

korzystanie z poczty elektronicznej oraz przesyłaniu faksów.

Dostęp do usług tłumacza języka migowego udostępniony będzie po utworzeniu rejestru

tłumaczy przez wojewodę zgodnie z treścią art. 15 ust. 1 ustawy.

{"register":{"columns":[]}}