W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Cel 6: Rozwój miast

Poprawa warunków rozwojowych miast województwa śląskiego

Miasta, aby stawać się atrakcyjnym miejscem lokowania nowych przedsięwzięć, muszą stwarzać dogodne warunki do rozwoju społeczno-gospodarczego, w tym do zamieszkania. Nie może się to ograniczać wyłącznie do granic administracyjnych, ale powinno obejmować obszary położone wokół ośrodka centralnego. Działania związane z tym celem będą nakierowane na:

  • wzmocnienie funkcji metropolitalnych Konurbacji Górnośląskiej w celu budowania przewag konkurencyjnych regionu przy jednoczesnym wsparciu mniejszych ośrodków, w tym miast średnich,
  • niwelowanie zróżnicowań rozwojowych oraz powstrzymanie rozlewania się metropolii (urban sprawl), integrację działań na rzecz rozwoju infrastruktury komunalnej i wspieranie powstawania atrakcyjnych terenów mieszkaniowych w miastach celem przeciwdziałania procesom suburbanizacji,
  • prowadzenie skutecznej rewitalizacji obszarów zdegradowanych, w tym wypracowywania modelowych działań zapobiegania i niwelowania negatywnych zjawisk społeczno-gospodarczych, przestrzennych, środowiskowych i infrastrukturalnych,
  • przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom społeczno-gospodarczym i traceniu funkcji społeczno-gospodarczych, pobudzenie rozwoju w miastach średnich oraz wykorzystanie ich potencjału rozwojowego dla zrównoważonego rozwoju regionu.
  • współpracę w układach funkcjonalnych oraz zwiększenie jakości i efektywności zarządzania w funkcjonalnych obszarach miejskich, w szczególności Konurbacji Górnośląskiej,
  • podniesienie jakości zagospodarowania przestrzeni miejskich m.in. jakości i atrakcyjności przestrzeni publicznych, szczególnie centrów miast i centrów dzielnic,
  • poprawę dostępności ośrodków rozwoju gospodarczego w regionie, jak i lokalnych centrów aktywności gospodarczej, zapewnienie sprawnego i zintegrowanego systemu połączeń wewnątrz regionu jak i z otoczeniem, które przyczynią się do zmniejszenia natężenia ruchu i uciążliwości transportowych w przestrzeniach wielkomiejskich,
  • poprawę sytuacji sektora mieszkalnictwa, który jest ważnym aspektem w rozwoju rynków pracy oraz poprawy jakości życia w miastach,
  • poprawę warunków życia poprzez wzrost dostępności opieki zdrowotnej, szczególnie poprzez wypracowywanie efektywnych rozwiązań systemowych i organizacyjnych w zakresie leczenia.

Wyniki na koniec 2019 roku 

Zaangażowanie i kontraktacja środków wyniosły odpowiednio: 4,7 mld zł/ 1,7 mld zł