W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Ochrona danych osobowych

Klauzula informacyjna dla ucznia szkoły
Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Stanisława Moniuszki z siedzibą w Ciechanowie, ul. Małgorzacka 16, zwana dalej Administratorem.
I. W sprawie ochrony danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem email: iodo@psmciechanow.pl lub w siedzibie Administratora.
II. Cele i podstawy przetwarzania
Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe:
1. w związku z realizacją celów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych szkoły, w tym: udziału w zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych na terenie szkoły, innego rodzaju formach zajęć, na podstawie uprawnienia wynikającego z Ustawy o Systemie Oświaty, Prawa Oświatowego, Ustawy o Systemie Informacji Oświatowej w zakresie: imienia i nazwiska, nr PESEL, adresu zamieszkania ucznia oraz rodzica/opiekuna (jeżeli są różne od adresu zamieszkania ucznia), danych kontaktowych. Podstawą przetwarzania wyżej wymienionych danych osobowych jest obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne szkoły i placówki artystyczne dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (§2.1 Rozporządzenia)
2. w związku z realizacją celów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych szkoły, w tym: udziału w zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych na terenie szkoły, innego rodzaju formach zajęć, na podstawie Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dziecka, tj. danych osobowych innych niż wskazane w punkcie powyżej, przekazanych w podaniu o przyjęcie do szkoły. Podstawą przetwarzania jest ww. zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO),
III. Prawa osób, których dane dotyczą
Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, prawo żądania ich sprostowania (poprawiania), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, a także prawo do przenoszenia swoich danych osobowych. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Powyższe żądania można przesłać na adresy wskazane w pkt I. Ponadto, zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa)
IV. Okres przechowywania danych
1. w zakresie wskazanym w pkt II Pani/Pana dane będą przechowywane przez czas wskazany w odrębnych przepisach prawa,
V. Odbiorcy danych.
Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane uprawnionym instytucjom określonym przez przepisy prawa oraz podmiotom przetwarzającym, które świadczą usługi na rzecz Administratora danych i którym te dane są powierzane.
VI. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej (poza Europejski Obszar Gospodarczy).
VII. Podanie danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska, daty urodzenia, nr PESEL, imienia i nazwiska rodziców/opiekunów, adresu zamieszkania ucznia oraz rodzica/opiekuna (jeżeli są różne od adresu zamieszkania ucznia),danych kontaktowych, jest warunkiem wzięcia udziału w danym procesie edukacyjnym. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne.
VIII. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
Informujemy, że nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.
IX. Zgoda oraz informacja o możliwości wycofania zgody
W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. Oświadczenie o wycofaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych można przesłać na adresy wskazane w pkt I.

Klauzula informacyjna dla opiekunów prawnych ucznia szkoły
Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Stanisława Moniuszki z siedzibą w Ciechanowie, ul. Małgorzacka 16, zwana dalej Administratorem.
I. W sprawie ochrony danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem email: iodo@psmciechanow.pl lub w siedzibie Administratora.
II. Cele i podstawy przetwarzania
Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe:
1. w związku z realizacją celów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych szkoły, w celu kontaktu z opiekunami prawnymi, na podstawie uprawnienia wynikającego z Ustawy o Systemie Oświaty, Prawa Oświatowego, Ustawy o Systemie Informacji Oświatowej w zakresie: imienia i nazwiska, danych kontaktowych. Podstawą przetwarzania wyżej wymienionych danych osobowych jest obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), oraz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne szkoły i placówki artystyczne dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (§2.1 Rozporządzenia)
2. w związku z realizacją celów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych szkoły, w celu kontaktu z opiekunami prawnym, na podstawie Pani/Pana zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, tj. danych osobowych innych niż wskazane w punkcie powyżej, przekazanych w podaniu o przyjęcie do szkoły. Podstawą przetwarzania jest ww. zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO),

III. Prawa osób, których dane dotyczą
Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, prawo żądania ich sprostowania (poprawiania), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, a także prawo do przenoszenia swoich danych osobowych. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, wskazanych powyżej w pkt II. Powyższe żądania można przesłać na adresy wskazane w pkt I. Ponadto, zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa)
IV. Okres przechowywania danych
1. w zakresie wskazanym w pkt II Pani/Pana dane będą przechowywane przez czas wskazany w odrębnych przepisach prawa,
V. Odbiorcy danych.
Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane uprawnionym instytucjom określonym przez przepisy prawa (np. ubezpieczyciel) oraz podmiotom przetwarzającym, które świadczą usługi na rzecz Administratora danych i którym te dane są powierzane.
VI. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej (poza Europejski Obszar Gospodarczy) z wyjątkiem kiedy zdalne nauczanie będzie wiązało się z zastosowaniem narzędzi w postaci aplikacji/programów komputerowych do komunikacji, których administratorami są podmioty działające poza EOG.
VII. Podanie danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, danych kontaktowych, w tym danych umożliwiających przeprowadzenie zajęć zdalnych oraz komunikacji elektronicznej z rodzicem/opiekunem ucznia jest warunkiem wzięcia udziału w danym procesie edukacyjnym dziecka. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne.
VIII. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
Informujemy, że nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.
IX. Zgoda oraz informacja o możliwości wycofania zgody
W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. Oświadczenie o wycofaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych można przesłać na adresy wskazane w pkt I.

 

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
04.07.2022 12:13 Joanna Kozłowska
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Joanna Kozłowska
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Ochrona danych osobowych 1.0 04.07.2022 12:13 Joanna Kozłowska

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}