W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Zasady zatwierdzania i rejestracji zakładów branży spożywczej

08.07.2021

ZASADY ZATWIERDZANIA I REJESTRACJI ZAKADÓW BRANŻY SPOŻYWCZEJ

Dzwonek_dlon

ZASADY ZATWIERDZANIA I REJESTRACJI ZAKADÓW BRANŻY SPOŻYWCZEJ

ZATWIERDZENIE NOWEGO ZAKŁADU

Podmioty działające na rynku spożywczym lub na rynku materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością składają wniosek o wpis do rejestru zakładów albo o zatwierdzenie zakładu i o wpis do rejestru zakładów, w terminie co najmniej 14 dni przed dniem rozpoczęcia planowanej działalności, w formie pisemnej, według wzorów określonych odpowiednio na podstawie art. 67 ust. 3 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2020, poz. 2021 ze zm.). (wzory wniosków można pobrać w zakładce Dokumenty do pobrania – BŻ ). Zatwierdzenie dokonywane jest na podstawie kontroli zakładu, w trakcie której sprawdzane jest spełnienie wymagań sanitarno-technicznych wynikających z obowiązujących przepisów prawa żywnościowego, w tym m. in. wskazanych na stronie internetowej głównego Inspektoratu Sanitarnego pod adresem:  https://www.gov.pl/web/gis/zywnosc5 .

W celu dopełnienia formalności związanych z zatwierdzeniem nowego zakładu należy:

- skontaktować się z kierownikiem Oddziału Bezpieczeństwa Żywności i Żywienia  aby umówić termin kontroli nowo otwieranego zakładu (np. telefonicznie, nr do kontaktu: 607635349).

-złożyć do PSSE w Białymstoku wniosek o zatwierdzenie i o wpis do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów PIS. Formy składania wniosków: musi zostać sporządzony na piśmie oraz podpisany przez właściciela zakładu lub osobę upoważnioną do reprezentowania właściciela zakładu i osobiście przekazany w oryginale lub w inny sposób doręczony do urzędu (np. za pośrednictwem poczty, kuriera). Wniosek może zostać również przesłany w formie elektronicznej – o ile podpisany jest podpisem użytkownika posiadającego profil zaufany platformy ePUAP lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres sekretariat@psse.bialystok.pl.

- w wyznaczonym dniu kontroli/odbioru udostępnić zakład do kontroli. Podczas kontroli okazać niezbędną dokumentację tj.: instrukcje Dobrej Praktyki Higienicznej opracowane we wszystkich wymaganych obszarach, aktualny pozytywny wynik badania jakości wody używanej w zakładzie oraz stosownie do sytuacji np.: dokument potwierdzający prawo dysponowania lokalem (umowę najmu/dzierżawy lokalu), dowód rejestracyjny w przypadku środka transportu.

W przypadku kontroli potwierdzającej spełnienie wymagań sanitarno-technicznych (bez uchybień) w terminie 30 dni od daty złożenia/ wpływu wniosku wydawana jest decyzja zatwierdzająca. W sytuacji stwierdzenia uchybień strona ma prawo wystąpić z wnioskiem o przedłużenie ww. terminu, celem usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

 

WPIS DO REJESTRU:

Artykuł 63 ust. 2 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2020 r. poz. 2021 ze zm.) wskazuje rodzaj działalności, co do której nie jest wymagane zatwierdzenie. W takim przypadku należy złożyć wniosek o wpis do rejestru zakładów. (wzór wniosku można pobrać w zakładce Dokumenty do pobrania – BŻ ).

 

DOKONANIE ZMIAN

W przypadku zmiany danych (np. zmiana nazwy zakładu, zmiana siedziby firmy właściciela, zmiana właściciela) podmiot działający na rynku spożywczym lub na rynku materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością składa wniosek o dokonanie zmian w rejestrze zakładów, w formie pisemnej, według wzoru określonego na podstawie art. 67 ust. 3 pkt 4 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2020 r. poz. 2021 ze zm.) w terminie 30 dni od dnia powstania zmiany. (wzór wniosku można pobrać w zakładce Dokumenty do pobrania – BŻ ).

UWAGA!

Zmiany dotyczące zakresu działalności np. rozszerzenie działalności o przewóz żywności lub rozszerzenie działalności o obróbkę wstępną warzyw i owoców wymaga zgłoszenia na druku o zatwierdzenie zakładu i o wpis do rejestru zakładów.  W rubryce Rodzaj żywności będącej przedmiotem produkcji lub obrotu należy wpisaćzatwierdzenie działalności zakładu w zakresie np. rozszerzenia prowadzonej działalności o obróbkę wstępną warzyw i owoców.

 

WYKREŚLENIE

Podmiot działający na rynku spożywczym lub na rynku materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością składa państwowemu powiatowemu lub granicznemu inspektorowi sanitarnemu wniosek o wykreślenie zakładu z rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Wzór wniosku o wykreślenie określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2007 r. w sprawie wzorów dokumentów dotyczących rejestracji i zatwierdzania zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność podlegających urzędowej kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej. (wzór wniosku można pobrać w zakładce Dokumenty do pobrania – BŻ ).

 

Wykreślenie zakładu z rejestru zakładów może nastąpić również z urzędu w sytuacji zaistnienia przesłanek, o których mowa w art. 65 ust. 3 pkt 2-4 o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2020 r. poz. 2021 ze zm.).

 

UWAGA: WSKAZANE JEST PODANIE NA SKŁADANYCH WNIOSKACH NUMERU TELEFONU DO KONTAKTU.

Materiały

PRZYKŁADOWY wpis 2019 1-2
PRZYKŁADOWY​_wpis​_2019​_1-2.doc 0.05MB
PRZYKŁADOWY wniosek w zakresie rozszerzenia prowadzonej działalności
PRZYKŁADOWY​_wniosek​_w​_zakresie​_rozszerzenia​_prowadzonej​_działalnosci​_.doc 0.04MB
PRZYKŁADOWY wniosek o wykreślenie
PRZYKŁADOWY​_wniosek​_o​_wykreslenie.doc 0.04MB
PRZYKŁADOWY wniosek o dokonanie zmian
PRZYKŁADOWY​_wniosek​_o​_dokonanie​_zmian.doc 0.04MB
PRZYKŁADOWY wniosek o zatwierdzenie
PRZYKŁADOWY​_wniosek​_o​_zatwierdzenie.doc 0.04MB