W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Zadania i kompetencje

Zadania i kompetencje Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Gostyniu

Do zadań Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gostyniu należy w szczególności sprawowanie nadzoru nad warunkami:

 1. higieny środowiska,
 2. higieny pracy w zakładach pracy,
 3. higieny procesów nauczania i wychowania,
 4. higieny wypoczynku i rekreacji,
 5. zdrowotnymi żywności, żywienia i przedmiotów użytku,
 6. higieniczno – sanitarnymi, jakie powinien spełniać personel medyczny, sprzęt oraz pomieszczenia, w których są udzielane świadczenia zdrowotne - w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych, zapobiegania powstawaniu chorób, w tym chorób zakaźnych i zawodowych.

Wykonywanie wyżej wymienionych zadań polega na sprawowaniu zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego oraz prowadzeniu działalności zapobiegawczej i przeciwepidemicznej w zakresie chorób zakaźnych i innych chorób powodowanych warunkami środowiska, a także na prowadzeniu działalności oświatowo-zdrowotnej.


Obszarem działania Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyniu w zakresie sprawowania nadzoru sanitarnego jest powiat gostyński z wyłączeniem podmiotów, dla których Powiat Gostyński jest organem założycielskim lub organem prowadzącym, lub jest podmiotem dominującym. Dla tych podmiotów nadzór sanitarny prowadzi Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny.
W sprawach należących do zakresu zadań i kompetencji Państwowej Inspekcji Sanitarnej organem właściwym jest Państwowy Powiatowy lub Państwowy Graniczny Inspektor Sanitarny.


Państwowy Inspektor Sanitarny jest uprawniony do kontroli zgodności budowanych obiektów z wymaganiami higienicznymi i zdrowotnymi, określonymi w obowiązujących przepisach. Stwierdzone w toku kontroli nieprawidłowości są wpisywane do dziennika budowy, z wyznaczeniem terminu ich usunięcia.

Państwowy Inspektor Sanitarny w związku z wykonywaną kontrolą ma prawo:

 1. wstępu na terenie miast i wsi do:
 • zakładów pracy oraz wszystkich pomieszczeń i urządzeń wchodzących w ich skład,
 • obiektów użyteczności publicznej, obiektów handlowych, ogrodów działkowych i nieruchomości oraz wszystkich pomieszczeń wchodzących w ich skład,
 • środków transportu i obiektów z nimi związanych, w tym również na statki morskie, żeglugi śródlądowej i powietrzne,
 • obiektów będących w trakcie budowy;
 • żądania pisemnych lub ustnych informacji oraz wzywania i przesłuchiwania osób;
 • żądania okazania dokumentów i udostępniania wszelkich danych;
 • pobierania próbek do badań laboratoryjnych.

Państwowy Inspektor Sanitarny ma prawo wstępu do mieszkań w razie podejrzenia lub stwierdzenia choroby zakaźnej, zagrożenia zdrowia czynnikami środowiskowymi, a także jeżeli w mieszkaniu jest lub ma być prowadzona działalność produkcyjna lub usługowa.
Wstęp do mieszkań osób korzystających z immunitetów dyplomatycznych na mocy ustaw, umów bądź zwyczajów międzynarodowych jest dozwolony jedynie w porozumieniu z właściwym przedstawicielem dyplomatycznym.
W razie stwierdzenia naruszenia wymagań higienicznych i zdrowotnych, Państwowy Inspektor Sanitarny nakazuje, w drodze decyzji, usunięcie w ustalonym terminie stwierdzonych uchybień.

Jeżeli naruszenie wymagań spowodowało bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, Inspektor Sanitarny nakazuje unieruchomienie zakładu pracy lub jego części (stanowiska pracy, maszyny lub innego urządzenia), zamknięcie obiektu użyteczności publicznej, wyłączenie z eksploatacji środka transportu, wycofanie z obrotu środka spożywczego, przedmiotu użytku, materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, kosmetyku lub innego wyrobu mogącego mieć wpływ na zdrowie ludzi albo podjęcie lub zaprzestanie innych działań; decyzje w tych sprawach podlegają natychmiastowemu wykonaniu.

Z wyżej wymienionych powodów Państwowy Inspektor Sanitarny nakazuje likwidację hodowli lub chowu zwierząt.
Państwowemu Inspektorowi Sanitarnemu przysługuje prawo zgłoszenia sprzeciwu przeciwko uruchomieniu wybudowanego lub przebudowanego zakładu pracy lub innego obiektu budowlanego, wprowadzeniu nowych technologii lub zmian w technologii, dopuszczeniu do obrotu materiałów stosowanych w budownictwie lub innych wyrobów mogących mieć wpływ na zdrowie ludzi - jeżeli w toku wykonywanych czynności stwierdzi, że z powodu nieuwzględnienia wymagań higienicznych i zdrowotnych określonych w obowiązujących przepisach mogłoby nastąpić zagrożenie życia lub zdrowia ludzi.

Państwowi inspektorzy sanitarni są uprawnieni do zabezpieczenia pomieszczeń, środków transportu, maszyn i innych urządzeń, środków spożywczych, przedmiotów użytku, materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, kosmetyków, detergentów, substancji chemicznych i preparatów chemicznych oraz innych wyrobów mogących mieć wpływ na zdrowie ludzi.

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
10.11.2020 12:46 Michał Krystkowiak
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Michał Krystkowiak
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Zadania i kompetencje 1.0 10.11.2020 12:46 Michał Krystkowiak

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}