W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Klauzula informacyjna

Kierując się rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej ,,RODO’’), PSSE w Hajnówce (dalej ,,Administrator’’) przekazuje poniżej informacje istotne z punktu widzenia procesu przetwarzania danych osobowych, w tym o przysługujących od dnia 25 maja 2018 r. Pani/Panu uprawnieniach:

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowa Stacja Sanitarno –Epidemiologiczna w Hajnówce reprezentowana przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, z siedzibą      w Hajnówce, ulica Marszałka Józefa Piłsudskiego 10, 17-200 Hajnówka.

 

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są:

 

a) w przypadku realizacji obowiązku prawnego nałożonego na Administratora Danych na podstawie przepisów prawa – Państwa dane osobowe przetwarzane są:

w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa;

na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO; ich podanie jest obowiązkowe co wynika z przepisów prawa, a niepodanie tych danych uniemożliwi spełnienie Państwa żądania/wniosku.

 

b) w przypadku zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania przez Administratora Danych Osobowych władzy publicznej na podstawie właściwych przepisów prawa – Państwa dane osobowe przetwarzane są: w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa; na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO;

ich podanie jest obowiązkowe co wynika z przepisów prawa, a niepodanie tych danych uniemożliwi spełnienie Państwa żądania/wniosku.

 

c) w przypadku zawarcia umowy na wykonanie usług lub dostaw lub zawarcia umowy o charakterze cywilnoprawnym – Państwa dane osobowe przetwarzane są: w celu przygotowania, realizacji i rozliczenia umowy; na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO;

ich podanie jest dobrowolne, jednakże ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy.

 

d) w przypadku dobrowolnego korzystania z usług ułatwiających dostęp lub załatwiania spraw u Administratora Danych Osobowych np. poprzez formularz kontaktowy – Państwa dane osobowe przetwarzane są: wyłącznie w celu realizacji usługi udostępnianej przez Administratora Danych Osobowych, na podstawie udzielonej przez Państwa zgody – art. 6 ust.1 lit. a RODO; podanie danych osobowych jest dobrowolne; przysługuje Państwu prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie, które będzie skutkowało zatrzymaniem realizacji usługi udostępnianej przez administratora danych osobowych. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

 

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych wynika w szczególności z:

 

ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz.U.2021r.poz.195 z późn. zm.);

ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2069 z późn. zm.);

ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1320 z późn.zm);

ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 2289 z późn. zm.);

ustawy z dnia 9 października 2015 r. o produktach biobójczych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 24);

ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 2050 z późn. zm.);

ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1973 z późn.zm);

ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 699);

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 z późn.zm);

ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 2021 z późn. zm.);

ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 479 z późn. zm.);

ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.);

ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1124);

ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 742 z późn. zm);

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.);

ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. 2022 r., poz. 902 ).

 

 

4. Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu:

 

a. prawo dostępu do swoich danych (podstawa z art. 15 RODO);

b. prawo otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu (podstawa z art. 15 RODO);

c. prawo  do sprostowania (poprawiania) swoich danych (podstawa z art. 16 RODO);

d. prawo do usunięcia danych (podstawa z art. 17 RODO);

e. prawo do ograniczenia przetwarzania (podstawa z art. 18 RODO);

f. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (podstawa z art. 21 RODO);

g. prawo do przenoszenia danych osobowych do innego administratora (podstawa z art. 20 RODO);

h. w przypadkach uznania, iż przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (podstawa z art. 13 ust. 2 lit. d).

 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przez przepisy prawa, w tym, instrukcją kancelaryjną.

 

6. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazywane następującym odbiorcom: operatorom pocztowym i kurierom, bankom w zakresie realizacji płatności. Dane mogą być przekazywane również instytucjom określonym przez przepisy prawa np. Urząd Skarbowy, ZUS oraz podwykonawcom (podmiotom przetwarzającym) wykonującym usługi na rzecz Administratora.

 

7. Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany na podstawie profilowania Pani/Pana danych osobowych.

 

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymagane przez Administratora w celu wykonania badań laboratoryjnych. Konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości realizacji tych usług.

 

9. W sprawie ochrony swoich danych osobowych może Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych poprzez e-mail: iod@justpok.pl

{"register":{"columns":[]}}