W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna dla osób, których dane osobowe przetwarzamy

 1. Administratorem Danych Osobowych jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kościanie z siedzibą przy ulicy Bączkowskiego 5A, 64-000 Kościan, e-mail: sekretariat@pssekoscian.pl. Na podstawie art. 37 ust. 1 rozporządzenia RODO powołano Inspektora Ochrony Danych w Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Kościanie. W sprawach związanych z danymi osobowymi można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w e-mail: rodo.psse@pssekoscian.pl.
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w szczególności zadań nałożonych ustawą z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz.U z 2019, poz. 59) bądź wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e  RODO. Ponadto przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest Pan/Pani lub do podjęcia działań na żądanie Pana/Pani, zgodnie art. 6 ust. 1 lit. b RODO. 
 3. Jeżeli Pani/Pana dane będą ujawniały pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz przetwarzania danych genetycznych, danych biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub dane dotyczące zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej, przetwarzanie będzie zgodne z art. 9 ust 2  lit.g,h, i,j. rozporządzenia RODO.
 4. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategorią odbiorców danych osobowych, którymi mogą być:
  • podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;
  • podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
 6. Źródłem pochodzenia Pani/Pana danych osobowych są dane otrzymane od podmiotów upoważnionych do ich przetwarzania na podstawie odpowiednich przepisów prawa lub zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 7. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest realizaja zadań przewidzianych przepisami prawa nałożonych na Administratora.
 8. Posiada Pani/Pan prawo do:
  • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;
  • przenoszenia danych;
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 9. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.
 10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest:
 • warunkiem prowadzenia sprawy przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kościanie i wynika z przepisów prawa;
 • dobrowolne, jednak niezbędne do załatwienia sprawy przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kościanie.