W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Deklaracja dostępności

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kozienicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie o dostępności strony internetowej ma zastosowanie do strony internetowej https://www.gov.pl/web/psse-kozienice

Data publikacji: 2020-12-04

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

  • Pliki PDF, DOC itp. – redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie.
  • Serwis zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów word (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury) – lub są skanami dokumentów. W miarę możliwość będziemy to poprawiać oraz dokładać starań, aby nowe dokumenty przygotowywane były poprawne.
  • Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej prze podmiot publiczny.


 
Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest administrator strony – Kamil Jurkiewicz, e-mail: inf.psse.kozienice@sanepid.gov.pl. Kontaktować się można także dzwoniąc na nr telefonu: (48) 386 45 54. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnianie informacji oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.


Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 
Dostępność architektoniczna

Budynek Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kozienicach – ul. Sławna 27

Do budynku prowadzi jedno wejście od ul. Sławnej 27 lub ul. Sienkiewicza 28.

Przy wejściu brak platformy dla osób niepełnosprawnych.

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.

Brak toalety dla osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma windy.

Do budynku i jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Nie istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego.

W przypadku problemów z dostępnością do budynku PSSE w Kozienicach prosimy o kontakt. Kontaktować się można z Koordynatorem do spraw dostępności dzwoniąc na nr telefonu: (48) 611 04 20 wew. 233

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
14.04.2021 08:04 Kamil Jurkiewicz
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Kamil Jurkiewicz
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Deklaracja dostępności 7.0 28.02.2023 12:18 Kamil Jurkiewicz
Deklaracja dostępności 6.0 05.08.2021 08:34 Kamil Jurkiewicz
Deklaracja dostępności 5.0 08.07.2021 08:12 Kamil Jurkiewicz
Deklaracja dostępności 4.0 08.07.2021 08:04 Kamil Jurkiewicz
Deklaracja dostępności 3.0 08.07.2021 08:02 Kamil Jurkiewicz
Deklaracja dostępności 2.0 18.05.2021 10:09 Kamil Jurkiewicz
Deklaracja dostępności 1.0 14.04.2021 08:04 Kamil Jurkiewicz

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}