W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Deklaracja dostępności

Koordynator ds. Dostępności

Koordynatorem ds. Dostępności w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi jest Karolina Kasper-Giełzak, adres poczty elektronicznej  k.gielzak@psselodz.pl.

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 42 253 99 45. 

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Bartosz Karasiński, adres poczty elektronicznej  informatyk@psselodz.pl.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi powinna zrealizować żądanie bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, PSSE w Łodzi niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego https://psselodz.pl/

Data publikacji strony internetowej: 23.12.2020

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 23.12.2020

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • Pliki PDF, DOC itp. - redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie. Odrębną kwestią jest poprawne formatowanie plików tak, by były one dostępne

 • Opublikowane zdjęcia nie posiadają opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.

 • Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych.

 • Na stronie głównej Stacji dostępne jest dostosowywanie kontrastu typu:

- białe tło +tekst czarny

- czarne tło +tekst kolor

- białe tło + test kolor

 • Wyłączenie elementów ruchomych

 • Możliwość wyodrębnienia linków

 • Możliwość zmiany wielkości czcionki

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 23.09.2020

 

Dostępność architektoniczna

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna znajduje się w dwóch odrębnych lokalizacjach ul. Przybyszewskiego 10 oraz ul. Pomorska 96.

Opis dostępności wejścia do budynku

 • Budynek główny na ul. Przybyszewskiego 10, w którym siedzibę ma PSSE w Łodzi jest obiektem zabytkowym i posiada bariery architektoniczne utrudniające poruszanie się po nim osobom niepełnosprawnym,

 • W prawej oficynie w budynku C jest podjazd dla niepełnosprawnych z dwóch stron, poręcze dostosowane wysokością ułatwiające podjazd wózka. Na wniosek o dostępność wzywany jest pracownik merytoryczny w zależności od potrzeb.

 • przed budynkiem brak wyznaczonego go stanowiska postojowego dla samochodów użytkowanych przez osoby niepełnosprawne,

 • do budynku prowadzi ogólnodostępne dojście od ul. Przybyszewskiego 10

 • drzwi wejściowe do budynku ogólnodostępne, rozwierane, są dwuskrzydłowe , brak podjazdu dla niepełnosprawnych( 4 schody).

 • Budynek na ul. Pomorskiej 96

Wejście główne do budynku posiada 2 schody, oraz możliwość położenia ruchomego podjazdu dla niepełnosprawnych. Na parterze wyznaczone jest stanowisko do obsługi petentów, osób, w tym niepełnosprawnych.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind

 • do obsługi osób niepełnosprawnych zaadaptowane jest pomieszczenie na parterze w budynku C, na którym korytarz jest przestronny i posiada odpowiednią szerokość zapewniającą swobodne warunki ruchu osobom na wózkach inwalidzkich

 • obok wyodrębnionego pomieszczenia znajduje się łazienka i toaleta z drzwiami o szerokości 90 cm(częściowo dostępna – bez zamontowanych uchwytów)

 • w budynku brak oznaczeń w alfabecie brajla dla osób niewidomych, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących;

 • na budynku Stacji brak tablicy informującej osoby ze szczególnymi potrzebami o wejściu do budynku, mogłaby być w alfabecie brajla.

Inwestycje powyższe są planowane po otrzymaniu/wygospodarowaniu środków na ten cel.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym oraz ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Zgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U.z 2019 r.poz.1172 i 1495): osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do obiektów użyteczności publicznej, w szczególności budynków i ich otoczenia przeznaczonych na potrzeby administracji publicznej, a tym samym także do budynku PSSE w Łodzi.

Warunkiem wejścia na teren budynku PSSE z psem asystującym, psem przewodnikiem jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Możliwość wejścia do budynku z psem asystującym nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego. Osoba niepełnosprawna nie jest zobowiązana do zakładania psu asystującemu kagańca oraz prowadzenia go na smyczy.

Brak możliwości skorzystania z usług tłumacza języka migowego.

Osoby głuche lub niedosłyszące mogą skorzystać również z pomocy osoby przybranej. Osoba przybrana musi mieć ukończone 16 lat i potrafić komunikować się z osobami załatwiającymi sprawy.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny –PSSE w Łodzi.