W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L. 119 z 04.05.2016, str. 1) – zwanego dalej „RODO”, informuję, iż:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi, który jest jednocześnie Dyrektorem Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi ul. Przybyszewskiego 10;
  2. w Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Łodzi wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pod adresem: iod@psselodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego na podstawie art. 6 ust. 1lit. c i e RODO w związku z art.1ustawy z dnia 14 marca1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2019 poz. 59)
  4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt dla Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Łodzi.
  6. posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych ;
  7. posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie narusza przepisy RODO;
  8. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązana/-y do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości wszczęcia postępowania celem rozpatrzenia Pani/Pana podania.
  9. przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
{"register":{"columns":[]}}