W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Serwisu Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Ostrowi Mazowieckiej

Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Ostrowi Mazowieckiej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://www.gov.pl/web/psse-ostrowmaz

Data publikacji strony internetowej: 2020-12-08

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2020-12-08

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

  • Nie wszystkie grafiki/zdjęcia mogą być opatrzone tekstem alternatywnym,
  • Brak dostępności lub niepełna dostępność niektórych plików, załączników w formacie PDF, DOC, itp.,
  • Mapa placówek nie jest dostępna
  • Nie wszystkie linki mogą być aktualne

Oświadczenie sporządzono dnia 2020-12-10. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny podmiotu publicznego

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Zbigniew Kalata, adres poczty elektronicznej it.ostrow@psse.waw.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 29 644 06 80 wew. 71. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Ostrowi Mazowieckiej ul. Sikorskiego 3,07-300 Ostrów Mazowiecka
 

Do głównego budynku Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Ostrowi Mazowieckiej prowadzą:

  1. wejście od ulicy Gen. Wł. Sikorskiego 3,
  2. wejście od parkingu znajdującego się w podwórzu (wjazd od strony ulicy Gen. Wł. Sikorskiego 3).
Do budynku laboratorium Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Ostrowi Mazowieckiej prowadzą:
  1. wejście od ulicy Lubiejewskiej 5,
  2. wejście od parkingu znajdującego się w podwórzu (wjazd od strony ulicy Lubiejewskiej 5).