W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Klauzula informacyjna

 1. Administratorem Państwa danych osobowych będzie Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Pleszewie,  z siedzibą ul. Poznańska 30, 63-300 Pleszew, której przedstawicielem jest Dyrektor PSSE w Pleszewie, Można się z nami kontaktować w następujący sposób:
 •     listownie: ul. Poznańska 30, 63-300 Pleszew
 •     przez elektroniczną skrzynkę podawczą o adresie: /pssepleszew/skrytka lub /pssepleszew/skrytkaESP
 1. Inspektor ochrony danych

Inspektorem Ochrony Danych (IOD) jest Michał Heronimczak. Można się z nim kontaktować poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Stacji lub e-mailem na adres : iod.psse.pleszew@sanepid.gov.pl

Do Inspektora Ochrony Danych należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Państwa danych przez PSSE w Pleszewie, w tym realizacji Państwa praw.

 1. Cele i podstawy przetwarzania

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) oraz wykonywaniem przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym  lub sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e).

 1. Okres przechowywania danych

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do chwili realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2018 r. poz. 217 ze zm.).

 1. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż uprawnionym na mocy przepisów prawa.
 2. Prawa osób, których dane dotyczą

 

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

 •     prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 •     prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 •     prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
 •     prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
 •     prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 •     prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa

Podstawa przetwarzania art. 6 ust. 1 lit. c art. 9 ust. 2 lit. g RODO, w szczególności w związku z:

    ustawą z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej;
    ustawą z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi;
    ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy;
    ustawą z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach ;
    ustawą z dnia 9 października 2015 r. o produktach biobójczych;
    ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii;
    ustawą z dnia 22 czerwca 2001 r. o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych;
    ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane;
    ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia
    ustawą z dnia 6 sierpnia 2019r. r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych;
    ustawą z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;
    ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego;
    ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia;
    ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych;
    ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
    ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej;
    ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych.

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
08.10.2021 08:39 Michał Stempniewicz
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Michał Stempniewicz
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Klauzula informacyjna 3.0 02.11.2022 13:59 Michał Stempniewicz
Klauzula informacyjna 2.0 02.11.2022 13:54 Michał Stempniewicz
Klauzula informacyjna 1.0 08.10.2021 08:39 Michał Stempniewicz

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}