W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Klauzula informacyjna

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Klauzula informacyjna RODO

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH:

DANE KONTAKTOWE ADMINISTARTORA DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Płocku reprezentowana przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płocku/Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej z siedzibą w Płocku przy ul. Królewieckiej 14, 09-402 Płock.

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Płocku można uzyskać pod adresem iod.psse.plock@sanepid.gov.pl lub poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Urzędu /09-402Plock1/skrytka

CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 • ochrona zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych, tak wewnętrznych, jak i zewnętrznych, zapobieganie powstawania chorób, w tym chorób zakaźnych i zawodowych;
 • wykonywanie badań laboratoryjnych i pomiarów;
 • przyjmowanie skarg, wniosków oraz udzielanie informacji.

PODSTAWY PRZETWARZANIA
a) w przypadku realizacji obowiązku prawnego nałożonego na Administratora Danych na podstawie przepisów prawa – Państwa dane osobowe przetwarzane są:

 • w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa;
 • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
 • ich podanie jest obowiązkowe co wynika z przepisów prawa, a niepodanie tych danych uniemożliwi spełnienie Państwa żądania/wniosku.

b) w przypadku zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania przez Administratora Danych Osobowych władzy publicznej na podstawie właściwych przepisów prawa – Państwa dane osobowe przetwarzane są:

 • w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa;
 • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO;
 • ich podanie jest obowiązkowe co wynika z przepisów prawa, a niepodanie tych danych uniemożliwi spełnienie Państwa żądania/wniosku.

c) w przypadku zawarcia umowy na wykonanie badań, usług lub dostaw lub zawarcia umowy o charakterze cywilnoprawnym – Państwa dane osobowe przetwarzane są:

 • w celu przygotowania, realizacji i rozliczenia umowy;
 • na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO;
 • na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h RODO;
 • ich podanie jest dobrowolne, jednakże ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy.

PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH WYNIKA W SZCZEGÓLNOŚCI Z:

 • ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej;
 • ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi;
 • ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych
 • z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych;
 • ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia;
 • ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych;
 • ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach;
 • ustawy z dnia 9 października 2015 r. o produktach biobójczych;
 • ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków;
 • ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane;
 • ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;
 • ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego;
 • ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia;
 • ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
 • ustawy z dnia 11 września 2019 r. prawo zamówień publicznych.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
Dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji, lecz nie krócej niż przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji lub innych przepisach prawa.

INFORMACJA NA TEMAT PRZEKAZYWANIA DANYCH OSOBOWYCH
Dane osobowe mogą być ujawniane podmiotom realizującym zadania na rzecz Administratora Danych Osobowych, takim jak dostawcy oprogramowania wyłącznie w celu zapewnienia ich sprawnego działania z zachowaniem zasad ochrony danych osobowych i poufności przetwarzania, operatorzy pocztowi w celu zapewnienia korespondencji, banki w celu realizacji przelewów, podmiotom publicznym w ramach zawartych porozumień i umów oraz w zakresie obowiązujących przepisów prawa.

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ
Przysługuje Państwu prawo do żądania od Administratora Danych Osobowych dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płocku/Powiatową Stację Sanitarno–Epidemiologiczną w Płocku. Przy czym podanie danych jest:

 • obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
 • dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie zgody lub ma na celu zawarcie umowy.

Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości realizacji czynności urzędowych lub brak realizacji umowy.

INFORMACJA O ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI ORAZ PROFILOWANIU     
Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

POLITYKA PLIKÓW COOKIE

Jakie dane zbieramy?

Podczas wizyty na stronie automatycznie zbierane są dane dotyczące odwiedzin. Znamy datę i czas nadejścia zapytania, adres IP, informacje o przeglądarce, protokole wykorzystywanym do komunikacji oraz błędach, które wystąpiły.
Korzystamy również z dodatkowych narzędzi do analizy zachowań użytkowników.

W jaki sposób wykorzystujemy dane?

Dane zebrane podczas wizyty są wykorzystywane do celów związanych z administrowaniem strony. Informacje uzyskane z narzędzi do analizy zachowań użytkowników dają nam wiedzę o tym w jakim kierunku się rozwijać.

Wykorzystanie ciasteczek

Podczas wizyty na stronie serwer zapisuje na dysku użytkownika krótkie pliki tekstowe zwane ciasteczkami. Ciasteczka nie zawierają danych osobowych oraz nie ingerują w działanie komputera. Służą do identyfikacji przeglądarki i są wymagane do korzystania z niektórych funkcji dostępnych na stronie.

W przypadku naruszenia prawa lub kontroli Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych dane mogą zostać udostępnione osobom do tego uprawnionym.

Materiały

Klauzula informacyjna RODO 04.2024
Klauzula​_informacyjna​_RODO​_042024.pdf 0.11MB
Klauzula informacyjna PZP 04.2024
Klauzula​_informacyjna​_PZP​_042024.pdf 0.17MB
EPN badania sanitarno-epidemiologiczne obowiązek informacyjny 04.2024
EPN​_badania​_sanitarno-epidemiologiczne​_obowiązek​_informacyjny​_042024.pdf 0.18MB
EPN choroby zakaźne obowiązek informacyjny 07.2024
EPN​_choroby​_zakaźne​_obowiązek​_informacyjny​_16072024.pdf 0.18MB
EPN szczepienia obowiązek informacyjny 07.2024
EPN​_szczepienia​_obowiązek​_informacyjny​_19072024.pdf 0.19MB
HKN obowiązek informacyjny 04.2024
HKN​_obowiązek​_informacyjny​_042024.pdf 0.19MB
HPN choroby zawodowe obowiązek informacyjny 04.2024
HPN​_choroby​_zawodowe​_obowiązek​_informacyjny​_042024.pdf 0.19MB
HPN nadzór obowiązek informacyjny 04.2024
HPN​_nadzór​_obowiązek​_informacyjny​_042024.pdf 0.19MB
HDM obowiązek informacyjny 04.2024
HDM​_obowiązek​_informacyjny​_042024.pdf 0.19MB
HŻN obowiązek informacyjny 04.2024
HŻN​_obowiązek​_informacyjny​_042024.pdf 0.19MB
OZP obowiązek informacyjny 04.2024
OZP​_obowiązek​_informacyjny​_042024.pdf 0.19MB
ZNS obowiązek informacyjny 04.2024
ZNS​_obowiązek​_informacyjny​_042024.pdf 0.19MB
PSSE Płock dostęp do informacji publicznej obowiązek informacyjny 04.2024
PSSE​_Płock​_dostęp​_do​_informacji​_publicznej​_obowiązek​_informacyjny​_042024.pdf 0.18MB
PSSE Płock dostęp do informacji sektora publicznego obowiązek informacyjny 04.2024
PSSE​_Płock​_dostęp​_do​_informacji​_sektora​_publicznego​_obowiązek​_informacyjny​_042024.pdf 0.18MB
PSSE Płock interwencje obowiązek informacyjny 04.2024
PSSE​_Płock​_interwencje​_obowiązek​_informacyjny​_042024.pdf 0.18MB
PSSE Płock obowiązek pracownicy zatrudnienie obowiązek informacyjny 04.2024
PSSE​_Płock​_obowiązek​_pracownicy​_zatrudnienie​_obowiązek​_informacyjny​_042024.pdf 0.18MB
PSSE Płock ogólny obowiązek informacyjny 04.2024
PSSE​_Płock​_ogólny​_obowiązek​_informacyjny​_042024.pdf 0.19MB
PSSE Płock rekrutacja obowiązek informacyjny 04.2024
PSSE​_Płock​_rekrutacja​_obowiązek​_informacyjny​_042024.pdf 0.18MB
PSSE Płock skargi obowiązek obowiązek informacyjny 04.2024
PSSE​_Płock​_skargi​_obowiązek​_obowiązek​_informacyjny​_042024.pdf 0.18MB
PSSE Płock uczestnicy szkolenia 04.2024
PSSE​_Płock​_uczestnicy​_szkolenia​_042024.pdf 0.18MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
18.06.2021 13:31 Michał Lisowski
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Krzysztof Sztanderski
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Klauzula informacyjna 12.0 19.07.2024 08:01 Krzysztof Lewandowski
Klauzula informacyjna 11.0 17.07.2024 11:46 Krzysztof Lewandowski
Klauzula informacyjna 10.0 18.04.2024 17:42 Krzysztof Sztanderski
Klauzula informacyjna 9.0 25.08.2023 09:37 Krzysztof Sztanderski
Klauzula informacyjna 8.0 25.08.2023 09:32 Krzysztof Sztanderski
Klauzula informacyjna 7.0 17.08.2023 09:03 Krzysztof Lewandowski
Klauzula informacyjna 6.0 02.12.2022 08:27 Krzysztof Sztanderski
Klauzula informacyjna 5.0 01.12.2022 10:15 Krzysztof Sztanderski
Klauzula informacyjna 4.0 01.12.2022 09:51 Krzysztof Sztanderski
Klauzula informacyjna 3.0 24.11.2022 14:41 Krzysztof Sztanderski
Klauzula informacyjna 2.0 20.10.2022 13:08 Krzysztof Sztanderski
Klauzula informacyjna 1.0 18.06.2021 13:31 Michał Lisowski

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}