W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Klauzula informacyjna

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz zgodnie z art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dziennik Urzędowy UE, L 1 19/1 z 4 maja 2016 (dalej: Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej powoływane, jako RODO.
 

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Płocku reprezentowana przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płocku/ Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej z siedzibą w Płocku przy ul. Kolegialnej 20, informuje, iż jest Administratorem Państwa danych osobowych.

Dane kontaktowe: plock@psse.waw.pl

Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych (IOD): Henryk Jastrzębski 24 367 26 01

Dane osobowe są przetwarzane w celu:

ochrony zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych, tak wewnętrznych, jak i zewnętrznych, zapobiegania powstawaniu chorób, w tym chorób zakaźnych i zawodowych;

wykonywania statutowych badań laboratoryjnych i pomiarów.

Podanie danych jest obowiązkowe i wynika z n/w przepisów prawa. Dane te nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnionym na mocy przepisów prawa.

Podstawa prawna przetwarzania danych wynika w szczególności z:

 • ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej; (Dz. U. z 2019, poz. 59 z poźń. zm)
 • ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi; (Dz. U. z 2019, poz. 1239 z późn. zm.)
 • ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy; (Dz. U. z 2019, poz. 1040 z późn, zm.)
 • ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach; (tj. Dz. U. z 2019, poz. 1225)
 • ustawy z dnia 9 października 2015 r. o produktach biobójczych; (Dz. U. z 2018, poz. 2231)
 • ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii; (Dz. U. z 2019, poz. 852 z późń. zm.)
 • ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych; (tj. Dz. U. z 2019, poz. 706)
 • ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane; (tj. Dz. U. z 2019, poz. 1186 z późń. zm.)
 • ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia; (Dz. U. z 2019, poz. 1252)
 • ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji; (Dz. U. z 2019, poz. 1438 z późń. zm.)
 • ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego; (Dz.U. z 2019 poz. 2096 z późn. zm.)
 • ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia; (tj. Dz.U. z 2019 poz. 1120 z późń. zm.)
 • ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych; (Dz.U. z 2019 poz. 742)
 • ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych; (Dz.U. z 2019 poz. 269 z późn. zm.)
 • ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej; (tj. Dz.U. 2019 poz. 1429)

 

Informujemy, iż mają Państwo prawo do:

 • dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania;
 • pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na Państwa szczególną sytuację;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych, gdy Administrator Danych zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania Państwa danych osobowych innemu Administratorowi Danych;
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego zgodnie z art. 77 i art. 79 RODO, gdy uznane zostanie, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 • uzyskania wyczerpującej informacji zgodnie z art.15 RODO dotyczącej:

-         występowania Państwa danych w zbiorach Administratora oraz adresie jego siedziby,

-         celu, zakresu i sposobu przetwarzania danych zawartych w takim zbiorze;

-         stanu od kiedy przetwarza się Państwa dane w zbiorze;

-         ewentualnym źródle pozyskania danych;

-         udostępniania Państwa danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te są      udostępniane;

-         planowanego okresu przechowywania danych.

 

Z powyższego prawa mogą Państwo skorzystać w każdym momencie, a Administrator Danych jest obowiązany dostarczyć osobie, której dane dotyczą, kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Za wszelkie kolejne kopie, o które zwróci się osoba której dane dotyczą, Administrator Danych będzie pobierał opłatę wynikającą z kosztów administracyjnych. Z powyższych uprawnień można skorzystać bezpośrednio w siedzibie Administratora Danych lub za pośrednictwem poczty.

Materiały

Klauzula informacyjna PSSE Płock
klauzula​_informacyjna​_laboratorium​_PSSE​_Plock.pdf 0.34MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
18.06.2021 13:31 Michał Lisowski
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Michał Lisowski
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Klauzula informacyjna 1.0 18.06.2021 13:31 Michał Lisowski

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}