W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Jakość wody na kąpieliskach

Bieżąca ocena jakości wody dostępna u dołu artykułu w plikach do pobrania

Zdjęcie przedstawiające rysunek parasola na plaży wraz z wodą oraz słońcem. Na rysunku znajduje się tekst: Jakość wody na kąpieliskac

KĄPIELISKO – wyznaczony uchwałą rady gminy, wydzielony i oznakowany fragment wód powierzchniowych, wykorzystywany przez dużą liczbę kąpiących się, określony w uchwale rady gminy w sprawie wykazu kąpielisk, pod warunkiem, że w stosunku do tego kąpieliska nie wydano stałego zakazu kąpieli.

 

Wymagania formalno-prawne dotyczące kąpielisk:

- organizator kąpieliska opracowuje profil wody w kąpielisku;

- do 31 grudnia roku poprzedzającego sezon kąpielowy, w którym kąpielisko ma być otwarte     organizator kąpieliska przekazuje wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta wniosek 
o umieszczenie w wykazie kąpielisk, wydzielonego fragmentu wód powierzchniowych, na którym planuje utworzyć kąpielisko;

- do 20 maja każdego roku rada gminy określa, w drodze uchwały, sezon kąpielowy, który obejmuje okres między 1 czerwca a 30 wrzenia oraz wykaz kąpielisk na terenie gminy lub na polskich obszarach morskich przyległych do danej gminy;

- ewidencja kąpielisk jest prowadzona i aktualizowana przez wójta, burmistrza i prezydenta miasta;

- organizator kąpieliska jest obowiązany je odpowiednio oznakować;

- prowadzona jest kontrola wewnętrzna i urzędowa kąpieliska;

- badania wody z kąpieliska odbywają się zgodnie z harmonogramem ustalonym 
w porozumieniu z właściwym państwowym powiatowym inspektorem sanitarnym;

badanie wody przed otwarciem kąpieliska następuje nie wcześniej niż na 10 dni przed rozpoczęciem sezonu kąpielowego i jest wykonywane przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej;

- w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez organizatora kąpieliska, woda w trakcie sezonu kąpielowego badana jest nie mniej niż trzy razy, taka aby przerwa między kolejnymi badaniami nie przekraczała miesiąca, w odniesieniu do kąpielisk w których sezon kąpielowy przekracza 8 tygodni;

- organizator kąpieliska ma obowiązek informować organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej 
o wystąpieniu zmian, które mogłyby mieć wpływ na pogorszenie jakości wody, a także osoby korzystające z kąpieliska o jakości wody oraz o zaleceniach organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej;
- organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej w ramach kontroli urzędowej dokonują bieżącej 
i sezonowej jakości wody w kąpielisku a także klasyfikacji jakości wody w kąpielisku, określając ją jako: niedostateczną, dostateczną, dobrą, doskonałą.

 

MIEJSCE OKAZJONALNIE WYKORZYSTYWANE DO KĄPIELI – wydzielony 
i oznakowany fragment wód powierzchniowych, niebędący kąpieliskiem.

 

Wymagania formalno-prawne dotyczące miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli:

- w przypadku gdy nie jest uzasadnione utworzenie kąpieliska, rada gminy może wyrazić, 
w drodze uchwały, będącej aktem prawa miejscowego, zgodę na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli, funkcjonującego przez okres nie dłuższy niż 30 dni w roku kalendarzowym, określając sezon kąpielowy dla miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli;

- organizator miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli, w terminie nie krótszym niż 30 dni przed planowanym otwarciem miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli, przekazuje wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta wniosek o wyrażenie zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli;

- ewidencja miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli jest prowadzona 
i aktualizowana przez wójta, burmistrza i prezydenta miasta;

- jakość wody w miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli jest oceniana na podstawie badania wykonywanego, przez organizatora, na 10 dni przed otwarciem miejsca oraz przynajmniej raz w trakcie jego funkcjonowania;

- prowadzona jest kontrola urzędowa w przypadku nie spełnienia wymagań określonych 
w przepisach;

- organizator miejsca wykorzystywanego do kąpieli jest obowiązany je odpowiednio oznakować.

 

 

Czytaj więcej na: SERWIS KĄPIELISKOWY. 

Serwis kąpieliskowy jest systemem informacyjnym, który prezentuje wykaz wszystkich kąpielisk wyznaczonych uchwałami rad gmin.

 

Materiały

WYKAZ KAPIELISK I MIEJSC​_08.08.2022
WYKAZ​_KAPIELISK​_I​_MIEJSC​_08082022.pdf 0.32MB
{"register":{"columns":[]}}