W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Klauzula informacyjna - Monitoring Wizyjny

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dz.Urz. UE L 119 z 4.5.2016 r. (dalej jako: RODO)

informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Pruszkowie, al. Armii Krajowej, 05-800 Pruszków, reprezentowana przez  Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego – Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.

2. W PSSE został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym kontakt jest możliwy za pomocą e-maila: iod@psse.waw.pl, lub pod adresem korespondencyjnym:
Inspektor Ochrony Danych PSSE w Pruszkowie,
al. Armii Krajowej 2/4
05-800 Pruszków.


3.Monitoringiem wizyjnym objęte są obszary w budynku Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Pruszkowie zlokalizowanym przy al. Armii Krajowej 2/4.

4. Przez obszar objęty monitoringiem wizyjnym rozumie się:
- budynek PSSE(hol główny z widokiem na sekretariat oraz korytarze);


5. Wszystkie dane rejestrowane poprzez kamery monitoringu wizyjnego zapisywane są na rejestratorze danych i są dostępne przez 7 dni. Po tym terminie dane zostają automatycznie nadpisywane. Rejestracji i zapisowi danych na nośniku podlega tylko obraz (bez dźwięku).

6. PSSE zabezpiecza zdarzenia zarejestrowane przez monitoring wizyjny, które zagrażają bezpieczeństwu, życiu i zdrowiu pracowników i interesantów, niszczeniu i kradzieży mienia dla celów dowodowych:
a) na wniosek osób trzecich;
b) na wniosek organów prowadzących postępowania;
c) na wniosek Kierownika jednostki,

7. Każdorazowe zabezpieczenie zdarzeń zarejestrowanych przez monitoring wizyjny odbywa się na pisemny wniosek złożony do Kierownika jednostki. Zabezpieczone dane z monitoringu wizyjnego są udostępniane tylko organom prowadzącym postępowanie w sprawie zarejestrowanego zdarzenia np. policji, prokuraturze, sądom, które działają na podstawie odrębnych przepisów.

8. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą, w celu zapewnienia bezpieczeństw i porządku publicznego oraz ochrony osób i mienia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz na postawie art. 22² § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku - Kodeks pracy.

9. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnianie wyłącznie organom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów obowiązującego prawa.

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, który tworzą państwa Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Lichtenstein.

11. Wobec Pani/Pana osoby nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez istotnego udziału człowieka), w tym Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.

12. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

{"register":{"columns":[]}}