W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Ochrona danych osobowych - Klauzula informacyjna PSSE w Pruszkowie

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych; RODO) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pruszkowie informuję, że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pruszkowie będącyjednocześnie Dyrektorem Powiatowej Stacji Sanitarnio-Epidemiologicznej z siedzibą w Pruszkowie przy ul. Armii Krajowej 2/4, zwany dalej Administratorem Danych; Administrator Danych prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;
 2. Inspektorem Ochrony Danych u Administratora Danych jest Pan Grzegorz Marciniak, e-mail: iod@psse.pruszkow.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach:
  1. ochrony zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych, tak wewnętrznych, jak i zewnętrznych, zapobiegania powstawaniu chorób, w tym chorób zakaźnych i zawodowych;
  2. wykonywania statutowych badań laboratoryjnych i pomiarów;
  3. prowadzenia postępowań administracyjnych.
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom za wyjątkiem sytuacji przez prawo przewidzianych;
 5. podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c i e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;
 6. podanie danych osobowych jest niezbędne do prowadzenia postępowania administracyjnego w Pani/Pana sprawie na podstawie odrębnych przepisów w szczególności:
  1. Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej
  2. Ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi;
  3. Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy;
  4. Ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach;
  5. Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o produktach biobójczych;
  6. Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii;
  7. Ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych;
  8. Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane;
  9. Ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia;
  10. Ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;
  11. Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego;
  12. Ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia;
  13. Ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych;
  14. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
  15. Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej;
  16. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych
 7. w przypadku niepodania danych osobowych niemożliwe jest prowadzenie postępowania administracyjnego na Pani/Pana wniosek;
 8. kategorie danych osobowych jakie będą przetwrzane:
 1. dane zwykłe: imię i nazwisko, adres zamieszkania, PESEL, numer telefonu, adres e-mail, numer fax, numer konta, dane z monitoringu;
 2. dane szczególnych kategorii: dane dot. zdrowia; dane dot. orientacji seksualnej, dane dot. wyroków sądowych i naruszeń prawa.
 1. posiada Pani/Pan prawo do:
  1. dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania (poprawiania), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach przez prawo przewidzianych;
  2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
  3. przenoszenia danych osobowych;
  4. wniesienia skargi do organu nadzorczego;
  5. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w przypadkach przez prawo przewidzianych.
 1. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz zautomatyzowanemu przetwarzaniu (profilowaniu);
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzonego postępowania oraz po jego zakończeniu przez czas określony innymi przepisami prawa;
 3. Administrator Danych zgodnie z art. 25 ust 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby domyślnie przetwarzane były wyłącznie te dane osobowe, które są niezbędne dla osiągnięcia każdego konkretnego celu przetwarzania. Obowiązek ten odnosi się do ilości zbieranych danych osobowych, zakresu ich przetwarzania, okresu ich przechowywania oraz ich dostepności. W szczególności środki te zapewniają, by domyślne dane osobowe nie były udostępniane bez interwencji danej osoby nieokreślonej liczbie osób fizycznych.
{"register":{"columns":[]}}