W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Deklaracja dostępności

Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Rawiczu zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej www.gov.pl/web/ zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Rawiczu.

Data publikacji strony internetowej: 2020-12-21.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-04-05.

Status pod względem zgodności z ustawą: Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne: 

Nie wszystkie grafiki/zdjęcia mogą być opatrzone tekstem alternatywnym, brak dostępności lub niepełna dostępność niektórych plików, załączników w formacie pdf, docx, itp., nie wszystkie linki mogą być aktualne.

„Wirtualny spacer” nie jest dostępny cyfrowo.

Mapa placówki nie jest dostępna.

Pliki wytworzone przez inne podmioty niż Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rawiczu i przekazane do publikacji w formie papierowej lub skanów nie są dostępne z uwagi na brak dostępu do danych źródłowych.

Treści archiwalne, niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Skróty klawiaturowe: na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje dodatkowe – strona posiada: na stronie internetowej zastosowano jasne tło, istnieje możliwość podświetlania linków.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe: w przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Anna Janusz email: anna.janusz@sanepid.gov.pl . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje na temat procedury:

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Do budynku prowadzą dwa wejścia, jedno ze schodami od ulicy Wały J. Dąbrowskiego 2,drugie od strony parkingu przy ul. Wały J. Dąbrowskiego 2.
Do budynku można wjechać na wózku inwalidzkim na parter za pomocą windy, od strony parkingu.

Zaraz przy wejściu znajduje się dzwonek przywoławczy.

Do pomieszczeń na piętrze  prowadzą schody. Nie ma windy.

Obok budynku znajduję się darmowy, ogólnodostępny parking.

Brak systemów głośnomówiących przeznaczonych dla osób niewidomych
i słabowidzących.

Istnieje możliwość skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego po wcześniejszym zgłoszeniu drogą e-mail zapotrzebowania z informacją czego dotyczy sprawa.

Usługa tłumacza migowego przy załatwianiu spraw urzędowych jest bezpłatna dla osób uprawnionych. Osobami uprawnionymi są osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U.z 2019r. poz 1172).

W budynku nie ma platform, informacji głosowych oraz nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W Stacji znajduje się pętla indukcyjna.

Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy urzędu.

Koordynator do spraw dostępności:
Anna Janusz
email:
anna.janusz@sanepid.gov.pl

Materiały

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego - PSSE w Rawiczu
Raport​_o​_stanie​_dostepności​_za​_2020​_rok​_-​_1.pdf 0.10MB
Wniosek o zapewnienie dostępności (PDF)
wniosek-o-zapewnienie-dostepnosci​_druk.pdf 0.45MB
Wniosek o zapewnienie dostępności (DOCX)
wniosek-o-zapewnienie-dostepnosci​_druk.docx 0.02MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
29.10.2021 18:36 Ireneusz Skrzypczak
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Ireneusz Skrzypczak
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Deklaracja dostępności 14.0 27.12.2022 18:08 Ireneusz Skrzypczak
Deklaracja dostępności 13.0 27.12.2022 18:03 Ireneusz Skrzypczak
Deklaracja dostępności 12.0 16.11.2022 13:28 Ireneusz Skrzypczak
Deklaracja dostępności 11.0 15.11.2022 17:31 Ireneusz Skrzypczak
Deklaracja dostępności 10.0 09.10.2022 14:01 Ireneusz Skrzypczak
Deklaracja dostępności 9.0 09.08.2022 14:08 Ireneusz Skrzypczak
Deklaracja dostępności 8.0 08.08.2022 13:17 Ireneusz Skrzypczak
Deklaracja dostępności 7.0 05.08.2022 14:27 Ireneusz Skrzypczak
Deklaracja dostępności 6.0 04.08.2022 22:44 Ireneusz Skrzypczak
Deklaracja dostępności 5.0 28.06.2022 16:20 Ireneusz Skrzypczak
Deklaracja dostępności 4.0 28.06.2022 16:18 Ireneusz Skrzypczak
Deklaracja dostępności 3.0 05.04.2022 18:26 Ireneusz Skrzypczak
Deklaracja dostępności 2.0 05.04.2022 18:20 Ireneusz Skrzypczak
Deklaracja dostępności 1.0 29.10.2021 18:36 Ireneusz Skrzypczak

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}