W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Klauzula informacyjna

01.04.2022

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 i 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (w skrócie RODO) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych przekazujemy Państwu ogólne informacje dotyczące procesów przetwarzania danych osobowych obowiązujących w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej  w Rawiczu, zwanej dalej „Stacją”.

Kto jest Administratorem danych osobowych i jakie dane osobowe są przez nas przetwarzane?

Administratorem danych osobowych:

 • klientów, uczestników postępowania, wnioskodawców i petentów Stacji;
 • pracowników Stacji;
 • przedsiębiorców współpracujących ze Stacją na podstawie umów cywilnoprawnych;
 • wnioskujących do dostęp do informacji publicznej;
 • adresatów korespondencji;

jest Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rawiczu, którą reprezentuje Państwowy Powiatowy Inspektor  Sanitarny w Rawiczu będący jednocześnie Dyrektorem Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rawiczu. Kontakt z Administratorem:

 • adres: ul. Wały J. Dąbrowskiego 2, 63-900 Rawicz;
 • elektroniczna skrzynka podawcza: /PSSERawicz/SkrytkaESP;
 • poczta elektroniczna: sekretariat.psse.rawicz@sanepid.gov.pl;
 • telefon: (65) 5453937.

Administrator danych osobowych pozyskuje dane osobowe bezpośrednio od stron i uczestników postępowania, wnioskodawców, petentów, jak i z publicznie dostępnych rejestrów, od innych organów jak i od podmiotów, które na mocy odrębnych przepisów zobowiązane są przekazywać dane organom Państwowej Inspekcji Sanitarnej
w zakresie niezbędnym do realizacji zadania przez Stację. 

Czy w Stacji wyznaczono Inspektora Ochrony Danych?

Tak. Zadania Inspektora Ochrony Danych w Stacji realizuje Pan Robert Stańczyk, z którym można się skontaktować za pomocą poczty elektronicznej: robert.stanczyk@sanepid.gov.pl lub iod.psse.rawicz@sanepid.gov.pl 

Do Inspektora Ochrony Danych należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Stację, w tym  realizacji praw osób, których dane dotyczą. Do kompetencji Inspektora Ochrony Danych nie należy natomiast załatwianie innych spraw.

W jakim celu dane osobowe są przetwarzane oraz jaka jest podstawa prawna ich przetwarzania?

Administrator danych osobowych przetwarza dane w następujących celach:

 • realizacja zadań przypisanych Stacji na mocy ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2019 r., poz. 59 ze zm.) i innych ustaw szczególnych oraz wydanych do nich aktów wykonawczych w myśl art. 6 ust. 1 lit. c i lit. e RODO; 
 • ustalanie i dochodzenie należności będących niepodatkowymi należnościami budżetowymi, ustalanymi na podstawie art. 36 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej i art. 75 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2018 r., poz. 1541 ze zm.), zgodnie z ustawą z dnia z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2018 r. poz. 800 ze zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.), ustawą z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2018 r., poz. 1341) w myśl art. 6 ust. 1 lit. c i lit. e RODO;
 • prowadzenia postępowań w sprawach o ukaranie (w tym nakładania grzywien w drodze mandatu) na podstawie przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia oraz prowadzenia dochodzeń na podstawie przepisów Kodeksu postępowania karnego w sprawach, gdzie takie kompetencje przyznano Stacji w myśl art. 6 ust. 1 lit. c i lit. e RODO;
 • prowadzenie postępowań w zakresie rekrutacji pracowników oraz realizacji obowiązków ciążących na Administratorze jako pracodawcy w oparciu o art. 221 Kodeksu pracy w myśl art. 6 ust. 1 lit. b i lit. c RODO;
 • realizacja umów i porozumień o charakterze cywilnoprawnym, których Stacja jest stroną oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń z tym związanych w myśl art. 6 ust. 1 lit. b i lit. f RODO.
 • realizacja obowiązków związanych z udzielaniem informacji publicznej w oparciu o ustawę z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej w myśl art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 • prowadzenie korespondencji w związku z rejestrowaniem poczty przychodzącej i wychodzącej w myśl art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Przetwarzanie danych osobowych szczególnej kategorii określonych katalogiem w art. 9 ust. 1 RODO, w tym dane o stanie zdrowia, oparte jest o podstawy prawne wskazane w art. 9 ust. 2 lit. b, lit. g i lit. i RODO.

Dane osobowe mogą być także przetwarzane w oparciu o dobrowolnie wyrażoną zgodę osoby, której dane dotyczą lub rodzica/opiekuna prawnego osoby niepełnoletniej w myśl art. 6 ust. 1 lit. a RODO lub w przypadku danych szczególnych kategorii art. 9 ust. 2 lit. a RODO, w zakresie określonym w odrębnej zgodzie. Każda osoba, któ®ej dane są przetwarzane przez Stację ma prawo wycofać zgodę w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na prawo przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody, przed jej wycofaniem.

Kiedy istnieje obowiązek podania danych?

W przypadku wyrażenia zgody, podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe. W przypadku umów cywilnoprawnych, podanie danych jest konieczne dla zawarcia i realizacji umowy. Jeśli jednak przetwarzanie danych osobowych oparte jest o obowiązek prawny lub zadanie realizowane jest w interesie publicznym lub w ramach władzy publicznej udzielonej Administratorowi, to podanie danych osobowych jest obligatoryjne,
a niepodanie danych może wiązać się z konsekwencjami prawnymi.

Komu będziemy udostępniać przedmiotowe dane?

Administrator danych osobowych udostępni dane osobowe, jeśli będzie się to wiązało z realizacją uprawnienia bądź obowiązku wynikającego z przepisu prawa, w tym stronom lub uczestnikom postępowania, właściwym organom Państwowej Inspekcji Sanitarnej, innym organom administracji państwowej, sądom, organom ochrony prawa i in. Należy podkreślić, że Stacja może też powierzać przetwarzanie danych osobowych określonej grupie podwykonawców, świadczących usługi wspomagające w zakresie infrastruktury teleinformatycznej (systemy informatyczne lokalne i w chmurze obliczeniowej), usług pocztowych (kanał tradycyjny - papierowy i hosting poczty elektronicznej), bankowości elektronicznej i in. Organ publiczny zobowiązany jest także w związku z zasadą jawności życia publicznego do udostępniania informacji publicznej (np. na wniosek osoby trzeciej, strona internetowa, Biuletyn Informacji Publicznej), która może zawierać dane osobowe. Co do zasady staramy się informacje te anonimizować, biorąc przy tym pod uwagę prywatność osób fizycznych. Administrator nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich i organizacji międzynarodowych,. Dane osobowe nie będą podlegać profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

Przez jaki okres Stacja przetwarza dane osobowe?

W zależności od podstawy prawnej przetwarzania, dane osobowe mogą być przetwarzane do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych lub do czasu, aż ustanie okres zobowiązujący Stację do przechowywania danych w związku z odpowiednim przepisem prawa w oparciu o instrukcję kancelaryjną.

Jakie prawa przysługują osobom, których dane osobowe są przetwarzane?

Każdemu przysługuje prawo  dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu; sprostowania nieprawidłowych danych; żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO; żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych  w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO. Aby skorzystać z przysługujących praw należy skontaktować się z Administratorem lub Inspektorem Ochrony Danych. Ponadto każdemu, kto uważa, że jego dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
29.10.2021 18:37 Ireneusz Skrzypczak
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Ireneusz Skrzypczak
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Klauzula informacyjna 6.0 13.10.2022 13:45 Ireneusz Skrzypczak
Klauzula informacyjna 5.0 09.10.2022 14:03 Ireneusz Skrzypczak
Klauzula informacyjna 4.0 09.10.2022 13:57 Ireneusz Skrzypczak
Klauzula informacyjna 3.0 04.08.2022 22:42 Ireneusz Skrzypczak
Klauzula informacyjna 2.0 04.04.2022 15:51 Ireneusz Skrzypczak
Klauzula informacyjna 1.0 29.10.2021 18:37 Ireneusz Skrzypczak

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}