W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Ochrona danych osobowych

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości

W związku z realizacją postanowień wynikających z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 roku o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości, informujemy że:

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych przez Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Sokołowie Podlaskim jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny - Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Sokołowie Podlaskim. Dane kontaktowe: ul. Oleksiaka Wichury 3, 08-300 Sokołów Podlaski, tel. 25 506 50 10, e-mail: sokolow@psse.waw.pl
2. Inspektor ochrony danych dostępny jest pod adresem e-mail: inspektor.rodo@naticom.pl
3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji zadań nałożonych na Państwową Inspekcję Sanitarną obejmujących kontrolę przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne, w szczególności dotyczących zakazu wytwarzania i wprowadzania do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej środków zastępczych lub nowych substancji psychoaktywnych. Powyższe zadania realizujemy m.in. na podstawie:
-ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej,
-ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii,
-ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
-rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 września 2015 r. w sprawie organów uprawnionych obok Policji do prowadzenia dochodzeń oraz organów uprawnionych do wnoszenia i popierania oskarżenia przed sądem pierwszej instancji w sprawach, w których prowadzono dochodzenie, jak również zakresu spraw zleconych tym organom,
-rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 października 2002 r. w sprawie nadania funkcjonariuszom organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej nakładania grzywien w drodze mandatu karnego.
4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania – na zasadach określonych w art. 23-25 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 roku o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości.
5. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa) w przypadku naruszenia Pani/Pana praw w wyniku przetwarzania danych osobowych.

INFORMACJA O INSPEKTORZE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Inspektorem ochrony danych w Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Sokołowie Podlaskim jest Pani Paulina Skrouba dostępna pod adresem e - mail: inspektor.rodo@naticom.pl

Osoby, których dane dotyczą, mogą kontaktować się z inspektorem ochrony danych we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących im na mocy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)  oraz przepisów krajowych.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych zebranych w wyniku dochodzenia epidemiologicznego

W związku z realizacją postanowień Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”, informujemy że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sokołowie Podlaskim, ul. Oleksiaka Wichury 3, 08-300 Sokołów Podlaski, tel. 25 506 50 10, e-mail: sokolow@psse.waw.pl
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), który jest dostępny pod adresem e-mail: inspektor.rodo@naticom.pl
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w zw. z art. 9 ust. 2 lit. i RODO w zw. z ustawą z dnia 5 grudnia 2008 r.
o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi w celu związanym z przeprowadzeniem dochodzenia epidemiologicznego.
4. Pani/Pana dane zostały pozyskane z systemów EWP i SEPIS.
5. Administrator może powierzyć Pani/Pana dane innym instytucjom/podmiotom. Podstawą przekazania/powierzenia danych są przepisy prawa lub właściwie skonstruowane umowy powierzenia danych.
6. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane przez Powiatową Stację Sanitarno - Epidemiologiczną w Sokołowie Podlaskim będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji celu, dla jakiego zostały zebrane, a po jego upływie przez okres wskazany przepisami prawa, w szczególności przez ustawę z dnia
14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach  oraz Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania.
8. Na niezgodne z prawem przetwarzanie przez Powiatową Stację Sanitarno - Epidemiologiczną w Sokołowie Podlaskim Pani/Pana danych osobowych przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Przetwarzanie danych osobowych u Administratora Danych oraz podanie danych osobowych jest obowiązkowe, niezbędne do przeprowadzenia dochodzenia.
10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą profilowane, a także nie będą przekazywane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych.

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej "RODO", informuję, że:
1.    Administratorem danych osobowych  przetwarzanych przez Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Sokołowie Podlaskim jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sokołowie Podlaskim, siedziba: ul. Oleksiaka Wichury 3, 08-300 Sokołów Podlaski, dane kontaktowe: tel. 25 506 50 10, e-mail: sokolow@psse.waw.pl.
2.    Administrator danych wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować drogą komunikacji elektronicznej za pomocą adresu: inspektor.rodo@naticom.pl
3.    Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w zakresie wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, wynikającego z:
- ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej;
- ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi;
- ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych;
- ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia;
- ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych;
- ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach;
- ustawy z dnia 9 października 2015 r. o produktach biobójczych;
- ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane;
- ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;
- ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego;
- ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia.
Dane osobowe mogą być także przetwarzane ze względów związanych z ważnym interesem publicznym, na podstawie prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, które są proporcjonalne do wyznaczonego celu, nie naruszają istoty prawa do ochrony danych
i przewidują odpowiednie i konkretne środki ochrony praw podstawowych i interesów osoby, której dane dotyczą na podstawie art. 9 ust. 2 lit. g RODO.
Celem przetwarzania danych osobowych jest ochrona zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych, tak wewnętrznych, jak i zewnętrznych, zapobiegania powstawaniu chorób, w tym chorób zakaźnych
i zawodowych oraz wykonywanie badań laboratoryjnych i pomiarów.
4. Administrator może powierzyć Pani/Pana dane innym instytucjom/podmiotom. Podstawą przekazania/powierzenia danych są przepisy prawa lub właściwie skonstruowane umowy powierzenia danych.
5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane przez Powiatową Stację Sanitarno -Epidemiologiczną w Sokołowie Podlaskim będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji celu, dla jakiego zostały zebrane, a po jego upływie przez okres wskazany przepisami prawa, w szczególności przez ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach  oraz Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania.
7. Na niezgodne z prawem przetwarzanie przez Powiatową Stację Sanitarno - Epidemiologiczną w Sokołowie Podlaskim Pani/Pana danych osobowych przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Przetwarzanie danych osobowych u Administratora Danych oraz podanie danych osobowych jest obowiązkowe, niezbędne do przeprowadzenia dochodzenia.
9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą profilowane. Dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych.

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
11.11.2020 17:19 Andrzej Odrobiński
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Andrzej Odrobińskki
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Ochrona danych osobowych 2.0 15.03.2021 14:18 Andrzej Odrobiński
Ochrona danych osobowych 1.0 11.11.2020 17:19 Andrzej Odrobiński

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP