W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Klauzula informacyjna

dotycząca przetwarzania danych osobowych przez

PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO

W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ

 

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”).

 

Sprawując nadzór sanitarny w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych tak wewnętrznych jak i zewnętrznych , zapobiegając powstawaniu chorób zakaźnych i zawodowych w sposób określony w przepisach prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności:

1. Ustawie z dnia 14 marca 1985 roku o Państwowej Inspekcji Sanitarnej,

2. Ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,

3. Ustawie z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń,

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Środzie Śląskiej zbiera i przetwarza dane osobowe w celu wykonania czynności zgodnie z nakazem i wymogami prawa oraz jest ich Administratorem.

Jako Administrator Pani / Pana danych osobowych informuję, że:

 

1. Administrator danych osobowych ma siedzibę w Środzie Śląskiej przy ul. Ogrody Zamkowe 5, kod pocztowy 55-300. Z administratorem danych osobowych można się kontaktować:

a) listownie – pisząc na powyżej podany adres,

b) za pomocą poczty elektronicznej psse.srodaslaska@pis.gov.pl,

c) pisząc na adres skrytki ePUAP: /PSSE_SRODA_SLASKA/skrytkaESP;

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: iod@pssesrodaslaska.pl

Cel i podstawa prawna przetwarzania

Będziemy przetwarzać dane osobowe w celu:

a) wykonania czynności zgodnie z nakazem i wymogami prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

b) wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO).

Państwa Dane osobowe mogą być również przetwarzane na podstawie dobrowolnie udzielonejprzez Państwa zgody, w takim przypadku mogą Państwo cofnąć zgodę w dowolnym momencie (art.6 ust. 1 lit. a RODO). Wycofanie zgody nie wpływa jednak na zgodnośc z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody lub odmowajej wyrażenia spowoduje, że administrator danych nie będzie przetwarzał Państwa danych w celach wynikających ze zgody.

Dane osobowe mogą być również przetwarzane, jeżeli jest to niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

Odbiorcy danych osobowych

Nie planujemy przekazywania danych osobowych, ale w sytuacji, kiedy jakiś urząd uprawniony na podstawie przepisów prawa wystąpi o udostepnienie – udostępnimy je w zakresie w jakim będziemy zobowiązani przepisami prawa. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

Okres przechowywania

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe przez okres realizacji zadania, dla którego te dane zostały zebrane a następnie będziemy przechowywać zgodnie z przepisami prawa ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U z 2018 r. poz. 217, z późn. zm.) orazprzepisamiwydanyminapodstawie art. 6 ust. 2 ww. Ustawy.

Prawa osób których dane dotyczą

Zgodnie z Rodo przysługuje Państwu:

1. prawo dostępu do swich dnych oraz ich poprawiania

2. prawo do usunięcia danych osobowych, lub przetwarzania danych chyba, że przetwarzanie danych następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa.

3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

Ponadto przysługuje każdej osobie, która uważa, że Jej dane przetwarzane są niewłaściwie przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

Informacje o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Przekazanie przez Państwo danych osobowych może być dobrowolne, jednakże ich przetwarzanie może być niezbędne do rozpatrzenia sprawy, jednak odmowa podania danych uniemożliwi załatwienie sprawy i pozostawienie bez rozpoznania.