W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Statut Prawny

STATUT POWIATOWEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ

 

§ 1. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Środzie Śląskiej, zwana dalej „Powiatową Stacją” działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz niniejszego statutu.

 

§ 2. 1. Powiatowa Stacja jest jednostką budżetową będącą podmiotem leczniczym finansowanym z budżetu państwa.

2. Uprawnienia podmiotu tworzącego w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej w stosunku do Powiatowej Stacji posiada Wojewoda Dolnośląski.

 

§ 3. 1. Siedzibą Powiatowej Stacji jest miasto Środa Śląska.

 1. Obszarem działania Powiatowej Stacji jest powiat średzki.

 

§ 4. Działalnością Powiatowej Stacji kieruje Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Środzie Śląskiej, który jest jednocześnie Dyrektorem Powiatowej Stacji.

 

§ 5. 1. Powiatowa Stacja zapewnia realizację zadań Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Środzie Śląskiej w zakresie zdrowia publicznego, w szczególności w zakresie sprawowania nadzoru nad warunkami:

 1. higieny środowiska;

 2. higieny pracy w zakładach pracy;

 3. higieny procesów nauczania i wychowania;

 4. higieny wypoczynku i rekreacji;

 5. zdrowotnymi żywności, żywienia i produktów kosmetycznych;

 6. higieniczno-sanitarnymi, jakie powinien spełniać personel medyczny, sprzęt oraz pomieszczenia, w których są udzielane świadczenia zdrowotne

- w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości
i uciążliwości środowiskowych, zapobiegania powstaniu chorób, w tym chorób zakaźnych i zawodowych.

2. Zadania, o których mowa w ust. 1, Powiatowa Stacja realizuje w szczególności

poprzez:

 1. prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem czynności kontrolnych;

 2. wykonywanie badań i pomiarów środowiskowych;

 3. opracowywanie ocen i analiz środowiskowych warunkujących zdrowie ludności;

 4. działalność przeciwepidemiczną;

 5. opracowywanie analiz i ocen epidemiologicznych oraz stanu higieniczno sanitarnego;

 6. przygotowywanie projektów decyzji i wykonywania czynności w postępowaniu administracyjnym i w postępowaniu egzekucyjnym w administracji;

 7. przygotowywanie wniosków o ukaranie w sprawach o wykroczenia;

 8. przygotowywanie spraw związanych z wszczynaniem i prowadzeniem dochodzenia oraz wnoszenie i popieranie oskarżenia w postępowaniu uproszczonym, według odrębnych przepisów;

 9. inicjowanie, organizowanie, koordynowanie, prowadzenie i nadzorowanie działalności na rzecz promocji zdrowia;

 10. opracowywanie projektów planów pracy oraz sprawozdań z działalności Powiatowej Stacji;

 11. prowadzenie spraw administracyjnych, gospodarczych, finansowych oraz pracowniczych;

 12. wykonywanie innych zdań państwowej inspekcji sanitarnej wynikających z ustaw
  i przepisów wykonawczych.

 

§ 6. Powiatowa Stacja może prowadzić niewyodrębniona organizacyjnie działalność, wykraczającą poza zakres działalności podstawowej określonej w statucie, polegającą między innymi na świadczeniu usług. Środki pochodzące z wykonanych usług stanowią dochody budżetu państwa.

 

§ 7. 1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:

 1. Oddział Ekonomiczny i Administracyjny:

 2. Oddział Kontroli i Nadzoru:

 3. Oddział Promocji Zdrowia;

 4. Stanowisko Pracy do Spraw Statystyki Medycznej;

 5. Stanowisko Pracy – Główny Księgowy;

 6. Stanowisko Pracy Radcy Prawnego;

 7. Stanowisko Pracy – Informatyk;

 8. Stanowisko Pracy Sekretarki.

2. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa Regulamin Organizacyjny Powiatowej Stacji.