W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

OGŁOSZENIE -INFORMACJA O WOLNYCH MIEJSCACH PRACY

09.06.2021

Obraz przedstawia napis: Uwaga! Pilny komunikat, oraz dwa czerwone trójkąty z wykrzyknikiem wewnątrz.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Środzie Śląskiej prowadzi nabór :

 

- na stanowisko : młodszy asystent

- w komórce organizacyjnej : Sekcja Higieny Komunalnej

- w pełnym wymiarze czasu pracy / w niepełnym wymiarze czasu pracy - zastępstwo

                                               (właściwe podkreślić)

- charakterystyka lub rodzaj wykonywanej pracy :

 

- przeprowadzanie kontroli sanitarnych obiektów użyteczności publicznej będących pod nadzorem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Środzie Śląskiej w związku  ze sprawowanym nadzorem sanitarnym nad warunkami higieniczno – sanitarnym oraz sporządzanie dokumentacji z tym związanej,

- pobieranie próbek wody w kąpieliskach, na ujęciach wód powierzchniowych do celów wodociągowych,

- nadzór sanitarny obiektów użyteczności publicznej, transportu,

- rozpatrywanie interwencji i wniosków

             

 

- wymagania konieczne :

 

-  staż pracy min. 1 rok

-  znajomość przepisów prawa z zakresu zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej,

-  znajomość kodeksu postępowania administracyjnego,

-  dobra znajomość obsługi komputera w zakresie MS Office (Word, Excel ) ,

-  rzetelność, terminowość, odpowiedzialność, dokładność,

-  bardzo dobra organizacja pracy własnej, umiejętność samodzielnego planowania czasu pracy,

-  umiejętność logicznego i analitycznego myślenia,

-  umiejętność pracy pod presją czasu oraz w warunkach stresu,

-  umiejętność obsługi urządzeń biurowych.                                    

 

- wykształcenie:

 

 - wykształcenie wyższe medyczne lub inne wyższe mające zastosowanie w realizacji zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej, kierunek biologia, biotechnologia, ochrona środowiska, chemia, zdrowie publiczne

 

-wymagane dokumenty:

 

-  Życiorys (cv),

-  List motywacyjny,

-  Dokumenty poświadczające wykształcenie,

   - Inne dokumenty poświadczające posiadane kwalifikacje i umiejętności, doświadczenie zawodowe

           


Osoba aplikująca na stanowisko celem dalszego procesowania jej oferty powinna wyrazić zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych, poprzez podpisanie oświadczenia  o treści :

 

 

Wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  moich  danych  osobowych  zawartych  w liście motywacyjnym  oraz  załączonych  do niego  dokumentach  w  celu  przeprowadzenia postępowania  rekrutacyjnego.

 

 ……………………………………..                                       

  ( podpis kandydata do pracy)

 

 


                                                                                                                                                      

Termin składania dokumentów upływa z dniem:  23.06.2021r do godz.12°°

 

Dokumenty należy składać osobiście w siedzibie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Środzie Śląskiej lub przesłać na adres : Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Środzie Śląskiej, ul. Ogrody Zamkowe 5, 55-300 Środa Śląska z dopiskiem na kopercie : „Nabór na stanowisko młodszy asystent Sekcji Higieny Komunalnej ”

Dodatkowe informacje pod numerem telefonu 07/317-27-60 wew. 22 ; 28

 

Aplikacje, które wpłyną do PSSE po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Jedocześnie informujemy, iż CV kandydatów nierozpatrzone w danym procesie rekrutacji nie są przechowywane. Po zakończeniu rekrutacji są usuwane, a dane osobowe kandydatów nie są przetwarzane w żadnym innym celu.

Aplikacji nie odsyłamy. Kontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami. Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone.

 


INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH KANDYDATÓW

 

1.  Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w procesie rekrutacji będzie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Środzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Ogrody Zamkowe 5, 55-300 Środa Śląska.

 

2.  Powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych , z którym można się kontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych pisząc na adres e-mail : iod@pssesrodaslaska.pl

 

3. . Pani / Pana  dane osobowe będą  przetwarzane w celu  przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, wyboru kandydata do pracy i podpisania  z wybraną osobą umowy o pracę.

 

Pani / Pana dane osobowe w zakresie wskazanym w art.22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeksu pracy będą przetwarzane na podstawie art.6 ust.1 lit.b RODO. Inne dane będą przetwarzane na podstawie zgody, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

 

Jeżeli w składanych do nas dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art.9 ust.1 RODO, konieczna będzie Pani / Pana zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Podstawą prawną przetwarzania danych wymienionych w art.9 ust.1 RODO będzie art.9 ust.2 lit.2 RODO.

 

4.  Nie planujemy udostępniania  danych osobowych, jednak w sytuacjach szczególnych, dane mogą być udostępnione jedynie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

 

5.  Zebrane w procesie rekrutacji dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia rekrutacji i podpisania   z wybranym kandydatem umowy o pracę. Po podpisaniu umowy z wybranym kandydatem, dokumenty złożone przez pozostałych kandydatów do pracy zostaną zniszczone.

 

6.  Każdej osobie przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, otrzymania kopii oraz ich poprawiania, kontaktując się z nami osobiście w siedzibie przy ul. Ogrody Zamkowe 5 w Środzie Śląskiej lub przesyłając wniosek opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres poczty elektronicznej psse.srodaslaska@pis.gov.pl lub przesyłając  wniosek opatrzony podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym na adres skrytki ePUAP: /PSSE_SRODA_SLASKA/SkrytkaESP .

Ponadto zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania od administratora usunięcia lub ograniczenia przetwarzania  a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

 

7.  Każdej osobie, która uzna, że Jej dane osobowe przetwarzamy niewłaściwie, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

8.  Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art.22¹ KP jest  niezbędne, aby uczestniczyć w procesie rekrutacyjnym. Podanie innych danych osobowych  jest dobrowolne.

 

9. Nie będziemy profilować Pani / Pana danych osobowych oraz nie będziemy podejmować wobec Pani / Pana zautomatyzowanych decyzji w oparciu o przetwarzane dane osobowe.

 

Materiały

OGŁOSZENIE -INFORMACJA O WOLNYCH MIEJSCACH PRACY
Ogłoszenie.pdf 0.65MB