W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Deklaracja dostępności

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Stargardzie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Stargardzie.

Data publikacji strony internetowej: 2020-12-28

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-12-28

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości (dotyczy przede wszystkim dokumentów wytworzonych przed dniem wejścia w życie ustawy),
 • część z opublikowanych zdjęć i grafik nie posiada opisu alternatywnego, często mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.

Oświadczenie sporządzono dnia: 10.12.2020 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia: 2020-12-10

Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-12-28

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Prosimy o kontakt w celu:

 • zgłaszania problemów z dostępnością serwisów internetowych,
 • składania wniosków o udostępnienie informacji niedostępnej,
 • składania skarg na brak zapewnienia dostępności.

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: mgr inż. Waldemar Kulpa

e-mail: psse.stargard@pis.gov.pl

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r, poz. 256 ze zm.), a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl.

Dostępność architektoniczna

 • Do budynku Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Stargardze prowadzą 2 wejścia, 
 • Wstęp na teren obiektu możliwy w godzinach pracy Stacji,
 • Parking wewnętrzny dostępny jest dla pracowników oraz dla petentów Stacji,
 • W budynku PSSE Pomieszczenia zlokalizowane są na parterze i I piętrze, 
 • W budynku brak windy,
 • W budynku znajdują się schody wyposażone w jednostronną poręcz,
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych,
 • W budynku brak oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących,
 • W budynku brak toalet dla osób niepełnosprawnych,
 • Do budynku i jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem,
 • Przy wejściu  znajduje się tablica informacyjna,
 • Nie istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego,
 • Każdej osobie niepełnosprawnej oferujemy pomoc pracownika, który pomoże w załatwieniu sprawy.