W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szamotułach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szamotułach

 • Data publikacji strony internetowej: 2020-11-09
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-03-16

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Nie wszystkie grafiki/zdjęcia mogą być opatrzone tekstem alternatywnym,
 • Brak dostępności lub niepełna dostępność niektórych plików, załączników w formacie PDF, DOC, itp.,
 • Mapa placówek nie jest dostępna
 • Nie wszystkie linki mogą być aktualne

Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-03-16

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny

Aktualizacja oświadczenie z dnia: 2023-03-16

 

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy osoby ze szczególnymi potrzebami o kontakt e-mailowy z koordynatorem do spraw dostępności–Panią Karoliną Sartowicz email: karolina.sartowicz@sanepid.gov.pl

 Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku osób z problemami w poruszaniu się, istnieje możliwość umówienia się celem pomocy w załatwieniu sprawy z koordynatorem ds. dostępności pod nr telefonu 61 2927780

 

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu
 • Adres: ul. Noskowskiego 23, 61-705 Poznań
 • E-mail: sekretariat@wssepoznan.pl

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność Architektoniczna

Główne wejście do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szamotułach,  dostępne jest od ulicy Bolesława Chrobrego nr 8.

Do budynku prowadzą dwa stopnie schodów, przy których po prawej stronie na murku umieszczony jest dzwonek dla osób niepełnosprawnych, przywołujący koordynatora ds. dostępności. PSSE w Szamotułach wyposażona jest w przenośną rampę podjazdowa do wózków inwalidzkich rozkładaną na życzenie osób ze szczególnymi potrzebami.

Na parterze znajduje się duży hol , gdzie do każdego petenta przywoływana jest osoba z danego działu.

Na drzwiach wejściowych widnieje naklejka informująca o możliwości skorzystania z pętli indukcyjnej dla osób ze szczególnymi potrzebami.

W holu widnieje tablica informacyjna z rozmieszczeniem pomieszczeń. Do budynku dopuszcza się wstęp  z psem asystującym.

W budynku nie ma windy.

Schody wewnętrzne w budynkach oznaczone zostały taśmami wyróżniającymi stopnie celem poprawy komunikacji wewnętrznej przez osoby słabowidzące.

 

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W budynku nie ma toalety dla osób niepełnosprawnych.

Istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego po wcześniejszym zgłoszeniu koordynatorowi ds. dostępności.

 

Dostępność informacyjno-komunikacyjna

Klient może komunikować się z pracownikami Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej poprzez : telefonicznie, e-mail, ePUAP oraz drogą pocztową. W budynku preferowana jest obsługa alternatywna poprzez wyjście pracowników na zewnątrz do interesanta potrzebującego załatwić sprawę. Do dyspozycji osoby ze szczególnymi potrzebami jest również koordynator, z którym można umówić się telefonicznie lub e-mailowo w celu pomocy w załatwieniu sprawy. W budynku stacji dostępna jest pętla indukcyjna dla osób słabosłyszących.

W Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Szamotułach zapewnia się osobom doświadczającym trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, zwanymi dalej „osobami uprawnionymi” korzystanie z następujących uprawnień:

1. Z pomocy osoby przybranej tj. osoby, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumienia z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwieniu spraw.

2. W sytuacji korzystania z pomocy osoby trzeciej w formie tłumacza, osoba
z niepełnosprawnością powinna wyrazić zgodę (upoważnienie) do uzyskania informacji o stanie zdrowia.

3. Z pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szamotułach korzysta z rejestru tłumaczy prowadzonego przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki, umieszczony na stronnie: https://www.poznan.uw.gov.pl/node/1867  

Osoba uprawniona jest zobowiązana zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia tłumacza co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Zgłoszenie może być dokonane w formie e-mailowej, ePUAPu, tradycyjnej poczty, poczty elektronicznej, bądź telefonicznie.

 

 

Zgłoszenie powinno zawierać:

 

- Imię i nazwisko oraz adres osoby zgłaszającej

- Termin i godzinę w której zgłaszający zgłosi się do PSSE w Szamotułach

- Wskazanie metody komunikowania się oraz podanie rodzaju sprawy w jakiej zamierza stawić się w PSSE

- Kontakt zwrotny do zgłaszającego w celu umożliwienia szybkiego kontaktu gdyby nastąpił nagły brak możliwości realizacji świadczenia usługi.

 

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
09.11.2020 12:12 administrator gov.pl
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Jacek Tylka
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Deklaracja dostępności 11.0 16.03.2023 11:59 Jacek Tylka
Deklaracja dostępności 10.0 11.08.2022 09:01 Jacek Tylka
Deklaracja dostępności 9.0 20.06.2022 09:17 Jacek Tylka
Deklaracja dostępności 8.0 08.06.2022 11:11 Jacek Tylka
Deklaracja dostępności 7.0 31.03.2022 08:10 Jacek Tylka
Deklaracja dostępności 6.0 24.08.2021 13:44 Jacek Tylka
Deklaracja dostępności 5.0 22.03.2021 15:21 Dawid Marten
Deklaracja dostępności 4.0 13.11.2020 13:21 Jacek Tylka
Deklaracja dostępności 3.0 10.11.2020 07:46 Jacek Tylka
Deklaracja dostępności 2.0 10.11.2020 07:43 Jacek Tylka
Deklaracja dostępności 1.0 09.11.2020 12:12 administrator gov.pl

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}