W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Ochrona danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA
dotycząca przetwarzaniu danych osobowych
w Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Wąbrzeźnie

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleniu dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane w dalej RODO, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wąbrzeźnie informuje, że:

1.    Administratorem danych osobowych jest: Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Wąbrzeźnie reprezentowana przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wąbrzeźnie / Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Wąbrzeźnie, ul. 1 Maja 46, 87-200 Wąbrzeźno, tel. 56 688-17-55, email: sekretariat.psse.wabrzezno@sanepid.gov.pl    
2.    Inspektorem Ochrony Danych, który zgodnie z postanowieniami RODO jest osobą nadzorującą przestrzeganie zasad ochrony danych osobowych w Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Wąbrzeźnie, jest: Anna Nalaskowska ,tel.: 56/688-17-55 wew. 40, email:
iod@pssewabrzezno.pl
3.    Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz udzielonych zgód, wyłącznie w celu:
−    realizacji zadań przypisanych organom Państwowej Inspekcji Sanitarnej na mocy ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej i innych ustaw szczególnych oraz aktów wykonawczych do tych ustaw oraz wykonywania statutowych badań laboratoryjnych i pomiarów;
−    zawierania i realizacji umów i porozumień o charakterze cywilnoprawnym, których Administrator jest stroną oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń z tym związanych;
−    prowadzenia postępowań w zakresie rekrutacji pracowników oraz realizacji obowiązków ciążących na Administratorze jako pracodawcy.
4.    Podstawa prawna przetwarzania danych przez Administratora wynika w szczególności z:
−    ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej;
−    ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi;
−    ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy;
−    ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach;
−    ustawy  dnia 9 października 2015 r. o produktach biobójczych;
−    ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii;
−    ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych;
−    ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane;
−    ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia;
−    ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;
−    ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego;
−    ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia;
−    ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych;
−    ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
−    ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej;
−    ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
5.    Odbiorcami danych osobowych przetwarzanych przez Administratora mogą być wyłącznie:
−    organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają
z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
−    inne strony bądź uczestnicy postępowań, którym na mocy przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego przysługuje wgląd w akta prowadzonego postępowania;
−    inne podmioty, które na podstawie stosownych umów zawartych z Administratorem, przetwarzają dane osobowe, tj. dostawcy usług telekomunikacyjnych, dostawcy oprogramowania komputerowego.
6.    Administrator pozyskuje dane osobowe od stron i uczestników postępowania, wnioskodawców, z publicznie dostępnych rejestrów, od innych organów i podmiotów, które na mocy odrębnych przepisów zobowiązane są do przekazywania danych organom Państwowej Inspekcji Sanitarnej. W sytuacji, gdy dane pozyskiwane są od osoby, której dotyczą, ich podanie warunkuje wszczęcie postępowania w przedmiocie określonym we wniosku, a przekazanie danych kontaktowych umożliwia udzielenie odpowiedzi oraz sprawne załatwienie sprawy. W przypadku realizacji niektórych zadań, np. badań laboratoryjnych, podanie danych jest warunkiem wykonania umowy/zlecenia.
7.    Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
8.    Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach ustawowych bądź o archiwizacji.


9.    W związku z przetwarzaniem danych osobowych ma Pani/Pan następujące uprawnienia do:
−    dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
−    żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
−    żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym),
w przypadku, gdy:
−    dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
−    osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
−    osoba, której dane dotyczą, wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
−    dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
−    dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
−    prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
−    osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
−    przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
−    Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
−    osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
−    sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadkach, o których mowa
w art. 21 RODO;
−    uzyskania wyczerpującej informacji zgodnie z art. 15 RODO;
−    wniesienia skargi do organu nadzoru, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
10.    W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
11.    W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie tych danych, osobie która udzieliła zgody przysługuje prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,z obowiązującym prawem.
12.    Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

{"register":{"columns":[]}}