W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Zakres działania

W skład Powiatowej Stacji wchodzą jako jej komórki organizacyjne następujące oddziały i samodzielne stanowiska pracy: 

 1. Oddział Zapobiegawczego i Bieżącego Nadzoru Sanitarnego,
 2. Oddział Ekonomiczny i Administracyjny,
 3. Stanowisko Pracy Głównego Księgowego,
 4. Stanowisko Pracy ds. Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia,
 5. Stanowisko Pracy Radcy Prawnego.


Strukturę komórek organizacyjnych Powiatowej Stacji tworzą następujące oddziały, sekcje  i samodzielne stanowiska pracy:

 1. Sekcja Nadzoru Przeciwepidemicznego,
 2. Sekcja  Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku,
 3. Stanowisko do spaw Nadzoru Środowiska Pracy i Chemikaliów
 4. Sekcja Nadzoru nad Obiektami Komunalnymi,
 5. Stanowisko ds. Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego,
 6. Stanowisko ds. Higieny Dzieci i Młodzieży.


Szczegółowy zakres działania komórek organizacyjnych Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wąbrzeźnie.

Do wspólnych zadań komórek organizacyjnych oraz osób na samodzielnych stanowiskach pracy należy w szczególności: 

 1. planowanie zadań i sporządzanie okresowych sprawozdań z ich realizacji,
 2. realizowanie zadań wytyczonych przez Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego,
 3. rozpatrywanie oraz załatwianie skarg i wniosków,
 4. prowadzenie ewidencji i zbioru przepisów prawnych związanych z działalnością komórki organizacyjnej oraz bieżąca analiza zmian obowiązującego prawa,
 5. realizowanie wniosków pokontrolnych organów kontroli państwowej oraz wniosków wynikających z działalności kontrolnej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej,
 6. współdziałanie w drodze uzgodnień i konsultacji, opiniowanie, udostępnianie materiałów i danych oraz prowadzenie wspólnych prac nad określonymi zadaniami,
 7. prowadzenie szkoleń wewnętrznych i udział pracowników w szkoleniach zewnętrznych,
 8. doskonalenie systemu zarządzania jakością.

 

Oddział Zapobiegawczego i Bieżącego Nadzoru Sanitarnego

Zadaniem Oddziału Zapobiegawczego i Bieżącego Nadzoru Sanitarnego jest prowadzenie nadzoru sanitarnego w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed wpływem czynników szkodliwych i uciążliwych oraz zapobieganie powstawaniu chorób zakaźnych, zawodowych i powodowanych warunkami środowiska. Zapobiegawczy i bieżący nadzór sanitarny obejmuje w szczególności:

 1. nadzór nad warunkami zdrowotnymi środowiska pracy w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed wpływem czynników szkodliwych lub uciążliwych a w szczególności w celu zapobiegania powstawaniu chorób zawodowych , 
 2. prowadzenie postępowań wyjaśniających i przygotowywanie w I instancji projektów decyzji, dotyczących chorób zawodowych i naruszenia wymagań higienicznych oraz zdrowotnych w zakładach pracy,
 3. prowadzenie dokumentacji i statystyki zachorowań na choroby zawodowe,
 4. sporządzanie opracowań dotyczących oceny stanu higieniczno-sanitarnego zakładów   pracy,
 5. realizacja zagadnień problemowych w dziedzinie profilaktyki chorób zawodowych,
 6. udzielanie porad i informacji w zakresie zapobiegania i eliminowania negatywnego wpływu czynników i zjawisk fizycznych, chemicznych oraz biologicznych na zdrowie pracowników,
 7. kontrola aktualności zaświadczeń o zdolności do pracy zatrudnianych pracowników w zakładach pracy,
 8. prowadzenie ewidencji zakładów pracy, w których wymagany jest nadzór nad warunkami środowiska pracy,
 9. rejestrowanie i przetwarzanie danych dotyczących warunków pracy i zagrożeń związanych z chorobami zawodowymi,
 10. ocena narażenia zawodowego na substancje rakotwórcze w środowisku pracy oraz nadzór nad stanem zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki, 
 11. kontrola przestrzegania przepisów i przygotowywanie dokumentów dotyczących profilaktycznych posiłków i napojów, 
 12. promowanie zdrowia w zakładach pracy,
 13. nadzór nad gospodarką substancjami i mieszaninami chemicznymi oraz  prekursorami narkotykowymi kat. II i kat.III
 14. nadzór nad środkami zastępczymi i nowymi substancjami psychoaktywnymi
 15. udział w akcjach ratowniczych w sytuacjach awaryjnych wynikających ze skażenia środowiska w zakresie chemicznej i mikrobiologicznej  identyfikacji substancji stwarzających zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi oraz zwierząt,
 16. realizacja zadań w ramach urzędowej kontroli i monitoringu żywności,
 17. nadzór nad warunkami produkcji, transportu, przechowywania i sprzedaży żywności oraz żywienia zbiorowego,
 18. opracowywanie zbiorczych analiz w zakresie higieny produkcji i obrotu żywnością,
 19. jakościowa i ilościowa ocena teoretyczna jadłospisów i raportów magazynowych w żywieniu zbiorowym w aspekcie zasad racjonalnego żywienia,
 20. wykonywanie zadań wynikających z porozumień zawartych między Państwową Inspekcją Sanitarną a Inspekcją Weterynaryjną i innymi Inspekcjami,
 21. realizacja działań nałożonych przez system wczesnego ostrzegania o produktach niebezpiecznych z oceną ryzyka dla zdrowia tych produktów oraz koordynowanie innych zadań wytyczonych przez Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego oraz Głównego Inspektora Sanitarnego w zakresie jakości i bezpieczeństwa żywności,
 22. realizacja zadań w ramach urzędowej kontroli żywności i monitoringu w Zintegrowanym Systemie Badania Żywności,
 23. opiniowanie higieniczno-zdrowotnych warunków w zakładach zamierzających produkować nowe asortymenty żywności, materiały i wyroby przeznaczone do kontaktu z żywnością,
 24. wykonywanie prac problemowych zlecanych przez Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego,
 25. doradztwo w zakresie upowszechniania wiedzy o zasadach racjonalnego żywienia, promocja zdrowia w dziedzinie higieny żywności i żywienia, 
 26. sprawowanie bieżącego nadzoru nad stanem sanitarno – technicznym urządzeń służących do zaopatrywania  ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi,
 27. realizacja zadań w ramach Zintegrowanego Systemu Badania Wody,
 28. koordynacja bieżącego nadzoru sanitarnego nad obiektami i urządzeniami użyteczności publicznej oraz obiektami mieszkalnymi w zakresie wynikającym z informacji od ludności o istnieniu uciążliwości, 
 29. sprawowanie bieżącego nadzoru sanitarnego nad obiektami służby zdrowia,
 30. wykonywanie działań związanych z utrzymaniem należytego stanu higienicznego obiektów oraz środków transportu do przewozu pasażerów,
 31. sprawowanie bieżącego nadzoru sanitarnego nad przygotowaniem i przebiegiem sezonu turystycznego oraz nad jakością wód w kąpieliskach i w miejscach zwyczajowo wykorzystywanych do kąpieli, 
 32. analiza wyników badań, kontroli i innych materiałów, opracowywanie ocen,  wystąpień i  informacji,
 33. prowadzenie działalności zapobiegawczej i przeciwepidemicznej w zakresie chorób zakaźnych i innych powodowanych warunkami środowiska,
 34. kontrola wykonania programów i planów zapobiegawczych działań przeciwepidemicznych,
 35. kierowanie akcją sanitarną przy masowych przemieszczeniach ludności,
 36. opracowywanie ognisk epidemicznych i przypadków chorób szczególnie niebezpiecznych, 
 37. koordynowanie działalności przeciwepidemicznej komórek organizacyjnych stacji,
 38. nadzór nad  zakresem i terminami szczepień ochronnych oraz właściwą gospodarką szczepionkami na terenie powiatu,
 39. sprawowanie nadzoru nad sterylizacją, dezynfekcją, dezynsekcją i deratyzacją,
 40. przygotowywanie projektów zarządzeń i decyzji oraz wystąpień do innych organów o ich wydanie – w przypadkach określonych w przepisach o zwalczaniu chorób zakaźnych,
 41. prowadzenie działalności informacyjnej i promocyjnej w zakresie epidemiologii oraz zwalczania chorób zakaźnych i powodowanych warunkami środowiska, 
 42. koordynowanie działalności i merytoryczny nadzór w zakresie higieny procesu nauczania i wychowania oraz wypoczynku dzieci i młodzieży,
 43. sporządzanie ocen, analiz i informacji o warunkach zdrowotnych w placówkach nauczania,  wychowania i wypoczynku dzieci i młodzieży,
 44. uzgadnianie powiatowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 45. uzgadnianie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla  przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko i zdrowie ludzi, 
 46. uzgadnianie i opiniowanie projektów budowlanych, 
 47. kontrolowanie obiektów budowlanych będących w trakcie realizacji, 
 48. uczestniczenie w dopuszczeniu do użytku obiektów budowlanych, przejmowaniu do  eksploatacji wybudowanych i przebudowanych zakładów lub ich części, 
 49. stwierdzanie spełnienia wymagań koniecznych do zapewnienia higieny w procesie produkcji lub obrocie artykułami spożywczymi na etapie podejmowania tej działalności przez przedsiębiorców,  
 50. badanie stężeń zanieczyszczeń chemicznych powietrza w pomieszczeniach mieszkalnych i obiektach użyteczności publicznej, w których  zanieczyszczenia chemiczne mogą  stanowić zagrożenie dla zdrowia ludności,
 51. badanie stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia na stanowiskach pracy. 
Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia

Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia inicjuje, organizuje, prowadzi, koordynuje i nadzoruje działalność oświatowo – zdrowotną w dziedzinie zdrowia publicznego na terenie powiatu w celu ukształtowania odpowiednich postaw i zachowań zdrowotnych. W szczególności wytycza kierunki przedsięwzięć zmierzających do zaznajamiania społeczeństwa z czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, popularyzuje zasady higieny i racjonalnego żywienia, wytycza metody zapobiegania chorobom, propaguje zdobywanie umiejętności udzielania pierwszej pomocy, pobudza aktywność społeczną do działań na rzecz własnego zdrowia, w tym:

 1. określa kierunki tematyczne,
 2. przygotowuje i wdraża programy promujące zdrowie,
 3. bada poziom wiedzy i zachowań zdrowotnych populacji ludzkich w ich środowiskach,
 4. ocenia efektywność realizowanych przedsięwzięć zdrowotnych, 
 5. wypracowuje metody i formy oddziaływania, w tym scenariusze imprez, wystaw itp., 
 6. promuje  programy prozdrowotne,
 7. monitoruje przedsięwzięcia prozdrowotne,
 8. poszukuje sprzymierzeńców do realizacji zadań,
 9. udostępnia bazę pomocy metodycznych i informacyjno-edukacyjnych.
Oddział Ekonomiczny i Administracyjny

Szczegółowy zakres działania Oddziału Ekonomicznego i Administracyjnego obejmuje: 

 1. organizowanie i prowadzenie administracyjno-gospodarczej działalności podstawowej stosownie do potrzeb komórek, 
 2. obsługę sekretariatu,  
 3. prowadzenie składnicy akt, 
 4. ustalanie potrzeb w zakresie wyposażenia i zaopatrzenia,
 5. prowadzenie ewidencji sprzętu i urządzeń, 
 6. prowadzenie ubezpieczeń,
 7. rozliczanie delegacji służbowych,
 8. ewidencjonowanie i egzekwowanie dochodów, 
 9. obsługę kasową oraz prowadzenie dokumentacji z tym związanej,
 10. zabezpieczenie i stworzenie właściwych warunków do przechowywania, przeprowadzania konserwacji  sprzętu i materiałów,
 11. zapewnienie prawidłowej eksploatacji nieruchomości, gospodarki  paliwowo-energetycznej, urządzeń energetycznych, chłodniczych, instalacji   elektrycznej, sieci wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, urządzeń  łączności, alarmowych i sygnalizacyjnych, sprzętu    techniczno-gospodarczego, a w szczególności: 
  1. przeprowadzanie okresowych przeglądów nieruchomości i urządzeń w celu zapewnienia niezbędnych napraw, remontów i zabiegów konserwacyjnych,
  2. ustalanie zasad, programów i planów zabiegów konserwacyjnych oraz napraw urządzeń energetycznych, chłodniczych, sanitarnych – w miarę możliwości poprzez usługi własne oraz zabezpieczenie usług wyspecjalizowanych jednostek serwisu technicznego,
  3. zapewnienie niezbędnej konserwacji, przeglądów okresowych, napraw i remontów zarówno sprzętu jak i aparatury medycznej poprzez zabezpieczenie usług wyspecjalizowanych jednostek serwisu technicznego,
  4. organizowanie i kontrolowanie przeprowadzonych konserwacji, napraw i remontów oraz racjonalnego wykorzystywania zużytych środków rzeczowych i finansowych, 
  5. zaopatrywanie pracowników w niezbędną odzież ochronną i roboczą, 
 12. zapewnienie i organizowanie ochrony mienia Powiatowej Stacji,
 13. prowadzenie spraw związanych z udzielaniem zamówień publicznych, prowadzenie ich rejestru oraz sporządzanie i prowadzenie rejestru umów zawieranych przez Powiatową Stację,
 14. zaopatrywanie komórek organizacyjnych Powiatowej Stacji w media, materiały, aparaturę i  sprzęty niezbędne dla zapewnienia właściwej  działalności Powiatowej Stacji, 
 15. zapewnienie środka transportu w celu wykonywania zadań statutowych,  
 16. prowadzenie rejestru pism przychodzących i wychodzących,
 17. przyjmowanie i wysyłanie korespondencji,
 18. wykonywanie innych czynności w zakresie obsługi sekretariatu,
 19. rowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy,
 20. opracowywanie sprawozdań dotyczących działalności przedmiotowego stanowiska, 
 21. kontrolowanie porządku i dyscypliny pracy oraz prowadzenie ewidencji czasu pracy,
 22. współdziałanie z Głównym Księgowym w zakresie wykorzystania funduszu wynagrodzeń,
 23. prowadzenie spraw związanych z wykorzystaniem Zakładowego Funduszu Świadczeń  socjalnych,
 24. organizowanie różnych form wypoczynku dla pracowników i ich rodzin oraz byłych  pracowników Powiatowej Stacji,
 25. zapewnienie opieki socjalnej nad pracownikami, ich rodzinami i emerytami Powiatowej  
 26. organizowanie udziału pracowników w imprezach kulturalno – oświatowych,
 27. prowadzenie dokumentacji pracowników związanych z zatrudnieniem pracowników,
 28. załatwianie spraw związanych z przechodzeniem pracowników na emeryturę lub rentę,
 29. utrzymanie pomieszczeń zakładu i jego otoczenia w należytej czystości i porządku.
Główny Księgowy

Zadaniem Głównego Księgowego jest merytoryczny nadzór nad działalnością ekonomiczną i finansową Powiatowej Stacji, w szczególności: 

 1. planowanie i wykonanie budżetu Powiatowej Stacji,
 2. zabezpieczenie środków pieniężnych,
 3. windykacja należności państwowych od osób prawnych i osób fizycznych,
 4. racjonalne gospodarowanie środkami przeznaczonymi na wykonywanie zadań wynikających z planów działalności statutowej,
 5. dokonywanie analiz ekonomicznych, tematycznych i okresowych, ze szczególnym uwzględnieniem kształtowania się kosztów oraz przedstawianie wniosków wynikających z tych analiz,
 6. prowadzenie dokumentacji finansowo – księgowej i ksiąg rachunkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 7. sporządzanie sprawozdawczości budżetowej zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 8. obliczanie wynagrodzeń oraz innych należności pracowniczych – rozliczanie należnych podatków, zgodnie z obowiązującymi przepisami na podstawie prawidłowo prowadzonych ewidencji analitycznych, 
 9. regulowanie podatków oraz innych opłat,
 10. pobieranie, wydawanie oraz rozliczanie  druków ścisłego zarachowania,
 11. rozliczanie funduszy celowych,
 12. dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
 13. dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych  i finansowych,
 14. planowanie finansowe w zakresie dochodów, wydatków, zatrudnienia, inwestycji i wniosków w sprawie tych planów oraz ich realizacja w sferze budżetu i gospodarki  pozabudżetowej. 
Radca Prawny

Do zadań Radcy Prawnego należy: 

 1. udzielanie opinii i porad prawnych oraz wyjaśnień w zakresie stosowania prawa,
 2. informowanie Dyrektora Stacji i kierowników komórek organizacyjnych Powiatowej Stacji o zmianach w obowiązującym stanie prawnym w zakresie działania Powiatowej Stacji  oraz  interpretowanie  przepisów  i  prowadzenie szkoleń w tym zakresie,
 3. informowanie Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej o uchybieniach w działalności Powiatowej Stacji w zakresie przestrzegania prawa i skutkach tych uchybień,
 4. opiniowanie projektów decyzji, postanowień i innych rozstrzygnięć w postępowaniu administracyjnym,
 5. nadzór nad prowadzeniem postępowania administracyjnego i egzekucyjnego w administracji,
 6. opiniowanie zarządzeń Dyrektora Stacji,
 7. przygotowywanie pism procesowych i występowanie w charakterze pełnomocnika Powiatowej Stacji w postępowaniu sądowym, administracyjnym oraz przed innymi organami orzekającymi,
 8. opracowywanie sprawozdań w sprawach leżących w zakresie zadań Radcy Prawnego Powiatowej Stacji.
Zadania w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy i zakresie przeciw pożarowym wykonuje pracownik wyznaczony przez Dyrektora Powiatowej Stacji.

Do zadań tych należy;

 1. sporządzanie i przedstawienie raz w roku analizy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w Powiatowej Stacji wraz ze stosownymi wnioskami,
 2. przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, bieżące informowanie Dyrektora Powiatowej Stacji o stwierdzonych zagrożeniach wraz z wnioskami zmierzającymi do likwidacji zagrożeń.
Zadania w zakresie obrony cywilnej wykonuje pracownik wyznaczony przez Dyrektora Powiatowej Stacji.

Do zadań tych należy:

 1. zapewnienie właściwej realizacji przedsięwzięć w zakresie spraw związanych z obronnością kraju wykonywanych przez służbę sanitarno-epidemiologiczną w okresie pokoju, zagrożenia i wojny zgodnie z ustaleniami właściwych władz,
 2. opracowywanie i aktualizacja planów obrony cywilnej i prowadzenie spraw osobowych przewidzianych tymi planami, 
 3. nadzór nad gromadzeniem, przechowywaniem, konserwacją i rotacją sprzętu i materiałów obrony cywilnej w Powiatowej Stacji,
 4. planowanie i organizacja szkoleń w zakresie obrony cywilnej,
 5. prowadzenie obowiązującej ewidencji i sprawozdawczości zakresu obrony cywilnej.

 

{"register":{"columns":[]}}